Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 3. Yasama Yılı
45. Birleşim 22 Aralık 2017 Cuma

Kayseri

Grup Başkan Vekili

Öneri:

Genel Kurulun 22 Aralık 2017 Cuma günkü birleşiminde;

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında bulunan işlerin görüşmelerinin tamamlanamaması hâlinde, haftalık çalışma günlerinin dışında 23 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14.00'te toplanması ve bu birleşimde, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında bulunan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesi,

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında bulunan işlerin görüşmelerinin tamamlanması hâlinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 26 Aralık 2017 Salı (dâhil) 04 Ocak 2018 Perşembe (dâhil) gününe kadar ara verilmesi,

önerilmiştir.

BAŞKAN - Efendim, bu grup önerisi hakkında söz talebi var.

İlk talep, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Erhan Usta.

Buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

Müddetiniz üç dakika.

MHP GRUBU ADINA ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Genel Kurulu saygıyla selamlarım.

Tabii, bu grup önerisi, Meclis çalışmalarına bir süre ara verilmesine yönelik bir grup önerisi. Burada, şu anlamda yani "Meclis sürekli çalışsın, yirmi dört saat çalışsın, milletin bu kadar sorunu var, Meclis niye ara veriyor?" şeklinde bir yaklaşımı, ben, işin doğrusu doğru bulmuyorum teknik açıdan çünkü neredeyse iki aydır bütçeyle yoğun bir şekilde çalışılıyor, uğraşılıyor; Plan ve Bütçe Komisyonu safhasında, buradaki safhasında, burada olmayan zamanlarda kendimiz oturduk, çalıştık, bir yorgunluk, bir gerginlik oldu. Önemli olan verimli çalışmaktır, bence bir süre ara verilmesinde bir mahzur yok, bu insani bir durumdur, bunu böyle değerlendirmek lazım, bunun üzerinde popülizm yapmanın hiçbir gereği yok ancak şu anda gündemde taşeronla ilgili bir yasa çalışması var. Basına yansıdığı kadarıyla bunun KHK'yle yapılmasına yönelik de bir kısım işler gündeme geldi. Bu ara, taşeron çalışmalarını KHK'yle yapmaya bir bahane olmamalı. Yani "Ne yapalım efendim, işte Mecliste ara verildi, ayın 9'una kadar Meclis çalışmayacak, o zaman taşeron da bekleyemez, yıl sonuna kadar bunun bitmesi lazım, hadi gelin o zaman bu taşeron meselesini, bu bekleyen sorunu KHK'yla çözelim." şeklinde bir bahane olmamalı. Az önceki, bir çalışmaya ara verilmesinin insani bir durum olduğu hususunu bu kayıtla söylüyorum.

Bu taşeron konusunda da, bu, bütün siyasi partilerin -biliyoruz ki- seçim beyannamelerinde olan çözmeyi vadettiği bir husustu. Bunu en adil şekilde, en kalıcı şekilde çözmemiz lazım. Bu çözümü getirirken, mesela bir grubu, diyelim ki KİT'leri -şu anda konuşulan öyle bir şey var basına yansıdığı kadarıyla- dışarıda tutmak olmaz veya bu sorunu çözdükten sonra yine bu tür bir uygulamayı devam ettirerek bir sene sonra, iki sene sonra aynı sorunla tekrar karşılaşma durumumuzun olmaması lazım veya şimdi özel sektörde taşeron olarak çalışanları devletin taşeronu hâline getirme gibi özel bir statüde taşeron meselesini çözmemek lazım. Bu işin kalıcı, adil, düzgün bir şekilde çözülmesi lazım.

Bu arada, taşerondaki, taşeron işçilerine benzer bir şekilde devlette çalışan, vekil olarak çalışan vekil imamlar, vekil öğretmenler, vekil ebe hemşire türü çalışanlarımız var, onlara da kadro verilmesi konusunun da bu anlamda gündeme gelmesi lazım.

İşte bu nedenlerle daha tartışacak bir sürü konu var, kriterler var mesela. Yani şu anda çalışıyor olana, sadece çalışana taşerondan kadro verilir, diyelim ki bundan önce beş yıl çalışmış olana verilmezse olmaz. Bunların Mecliste konuşulması lazım. KHK yetkisi terörle mücadele için Hükûmete verilmiş bir yetkidir. Bu anlamda böyle bir konunun KHK'yla yapılması doğru olmaz, eksik olur, toplumu da tatmin etmez. O anlamda Mecliste tartışıp -zaten herkesin hemfikir olduğu bir husustur ama- katkı verip bunu daha iyi olgunlaştırabiliriz ve bu sorunu çözebiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda taşeron yasasının Mecliste görüşülüp yasa olarak çıkması lazım, KHK'yla çıkması doğru olmaz.

Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Usta.

Efendim, ikinci söz, Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Sayın Filiz Kerestecioğlu'na aittir.

Buyurunuz, süreniz üç dakikadır. (HDP sıralarından alkışlar)

HDP GRUBU ADINA FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; KHK'larla kalıcı düzenlemelerin yapılamayacağını, bunların Türkiye'nin geleceği için önemli şeyler olduğunu ve bu düzenlemelerin ancak Mecliste çalışılarak yani hep birlikte bir yasa çalışması hâlinde yapılabileceğini defalarca söyledik ama arkadaşlar, KHK'ları ve OHAL'i kalıcı bir rejim hâline getirdiniz ve taşeron olsun, başka şeyler olsun, her türlü düzenlemeyi artık gerçekten bir fırsata çevirerek KHK'yla yapıyorsunuz. Bütçe görüşmeleri başlamadan önce hep birlikte toplantı yaptık ve o toplantıda bu taşeron

2