Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 3. Yasama Yılı
45. Birleşim 22 Aralık 2017 Cuma

22 Aralık 2017 Cuma

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.02

BAŞKAN: İsmail KAHRAMAN

KÂTİP ÜYELER : Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU (Hatay)

----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı 45'inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır.

Sayın milletvekilleri, bugün, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümüyle ilgili son müzakereleri yapacağız.

BAŞKAN - Bu arada, şu anda gündemde olan millî ve mühim bir mesele hakkında birkaç söz söylemek istiyorum: Bildiğiniz gibi, Kudüs konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın uluslararası hukuka ve tarihî gerçeklere aykırı olan tutumunu Meclisimizde grubu bulunan dört partinin birlikte takbihi, biliyorsunuz, yapılmıştır. Yok hükmündeki bu karar dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 9'a karşı 128 oyla reddedilmiştir. Bu netice haklı, yerinde ve sevindiricidir. Bu karar, daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Amerika'nın vetosuyla 14'e karşı 1 oyla reddedilen kararın teyidi mahiyetindedir ve yapılan yanlışlığın düzeltilmesi manasındadır. Böylece dünyanın hem beşten büyük olduğu hem de birden büyük olduğu gösterilmiştir. Sadece 9 devletin aleyhte kaldığı bu karar 128 devletin kararıyla alındı. Bu devletlere teşekkür ediyoruz.

Amerika Birleşik Devletlerinin tek yanlı olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesine karşı ilk çıkan ve dönem başkanı olarak İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatını toplayıp İslam ülkelerini Kudüs konusunda ortak bir kararda buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerimizin genel başkanlarına, idarecilerine, milletvekillerine ve ortak bir dille tavrımızı dünyaya ilan siyasi partilerimize, bu yanlışlığı yaptıkları çeşitli gösterilerle reddeden necip milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Bugüne kadarki çalışmalarda gerek Komisyon ve gerekse Genel Kurul müzakerelerine katkı yapan bütün milletvekillerimize, bürokratlarımıza, emeği geçenlere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkürler ediyorum.

Gündeme geçiyoruz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, sizi tabii her zaman bulamıyoruz, siz buradayken, bütçe de görüşülürken sizden istirhamımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhalefet kulisine Cumhuriyet gazetesi gelmiyor, Evrensel gazetesi gelmiyor, Millî Gazete gelmiyor, Birgün gazetesi tek bir gazete geliyor, diğerler gazetelerden üçer, dörder tane geliyor ve ben aynı şekilde iktidarın da kulisine gittim, iktidarın da kulisinde aynı sorunları yaşıyoruz…

TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) - Kütüphanede hepsi var.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - …ve aynı şekilde Türk Hava Yollarına hele hele Sabiha Gökçen Havaalanı'na yine bunlar gelmiyor, dış uçuşlarda yine bu gazeteleri biz bulamıyoruz. Sizden istirham ediyorum, bu ayrımcılığa sizin Başkanlığınızda son verilmesi için ilgili yerlerle irtibata geçip bu mağduriyetin, bu ayrımcılığın giderilmesini talep ediyoruz sizden Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Mahmut Bey, sizden beklenen çıkışı yine yaptınız, diğer bir konu olarak getirdiniz. İlgili yerler gereğini yapacaklardır.

GARO PAYLAN (İstanbul) - İlgili yer neresi?

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkanım…

BAŞKAN - Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Bu öneriyi okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

22/12/2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu, 22/12/2017 Cuma günü (Bugün) toplanmadığından, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Mustafa Elitaş

1