Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
63. Birleşim 20 Ocak 2017 Cuma

Buyurun.

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

6.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın 447 ve 447'ye 1'inci Ek sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, biraz önce konuşan değerli hatip bizi tutarsızlıkla suçladı. Cumhuriyet Halk Partisinin siyasi geçmişinde, geleneğinde, kültüründe bir tutarsızlık söz konusu değildir ama çok anlattık, kimseye anlatamadık. Bu sefer buraya bir kutuyla geldim. Bu bir hafıza ve vicdan kutusu. Bu duyacağınız ses sizi rahatsız etmeyecektir. Bunu kendi iç sesiniz olarak dinlemenizi ümit ediyoruz.

Şimdiden hepinize saygılar sunuyorum.

(Hatibin elektronik cihazla bir ses kaydı dinletmeye başlaması)

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Şeker TV'ye güvenme Özgür, yanlış. Sen konuş daha iyi olur. Anlayamıyoruz, yanlış o.

(Hatibin elektronik cihazla bir ses kaydı dinletmeye devam etmesi)

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Özgür çok başarısız oldu bu iş ya. Şeker TV'yle olmaz bu iş.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Sen becerememişsin.

(Hatibin elektronik cihazla bir ses kaydı dinletmeye devam etmesi)

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Biz anlattık. İki köklü siyasi geleneğin iki duayeni, rahmetli Erbakan Hoca AKP Grubuna seslendi… (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) -…ve rahmetli Sayın Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisine seslendi. Takdir sizdedir. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özel.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 447 ve 447'ye 1'inci Ek) (Devam)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

IX.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

5.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya "Hoş geldiniz." dediğine ve eşine acil şifalar dilediğine ilişkin konuşması

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kısa bir süre önce eşinin rahatsızlığı nedeniyle görüşmelere katılamayan Sevgili Kardeşimiz Saffet Sancaklı aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Sizi gördüğümüz için mutluyuz. Eşinize de tekrar acil şifalarımızı diliyoruz. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

İsterseniz, eğer uygun görürseniz ve talep ederseniz size söz vereyim yerinizden veya kürsüden.

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - Kürsüden olsun Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sancaklı. (MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam)

41.- Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, yaşadığı acı olay nedeniyle kendisine destek olan herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu gece Meclis tatile giriyor, gelip hepinize teşekkür etmek istedim. Bu yaşadığım olaydan sonra bütün parti grupları… Hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi etnik kesime sahip olursa olsun, hangi dine sahip olursa olsun, binlerce telefon aldım. Büyük bölümüne cevap veremedim. Sizler de bu dönemde çok büyük destek oldunuz bana hepiniz. Gelip hepinize buradan teşekkür etmek istedim.

Gerçekten, bu olay çok ağır geldi bana, Allah hiç kimseye vermesin. Altı günü geçtik, yedinci güne girdik, Hülya Hanım'ın buraya kadar gelmesi de bir mucizeydi. Allah'a dua ediyor herkes, bütün Türkiye ayağa kalkmış dua ediyor. Bugüne kadar geldi. Bir mucize bekliyoruz Allah'tan yine, ikinci bir mucizeyi. Dua ediyoruz, hepinizin de dua etmesini istiyorum. (MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) Bütün sevdikleriniz de, kim ararsa, kim sorarsa dua etsin. Dua ediyoruz çünkü başka bir çaremiz kalmadı. Ama burada ne gördüm, bu olayı yaşadığımda? Büyük Türk milletinin feraseti de yerinde duruyor, şerefi de, haysiyeti de, insanlığı da. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Kan anonsu yapıldığında 20 binin üstünde insan yarım saat içerisinde hastaneye koşup kan vermek için sıraya girdi. Bunların hiçbir tanesine sorulmadı hangi partiye oy veriyorsun, hangi dindensin, hangi etnik gruptansın diye. Beş dakika içerisinde bütün kan stokları doldu. Allah bir mucize

91