Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
61. Birleşim 18 Ocak 2017 Çarşamba

Bu ne ya!

(Oyların ayrımına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesinin gizli oylama sonucunu okuyorum:

"Kullanılan oy sayısı : 484

Kabul : 340

Ret : 136

Çekimser : 1

Boş : 4

Geçersiz : 3"

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Tutanağın altındaki imzaları okuyorum:

"Kâtip Üye Kâtip Üye

Sema Kırcı Fehmi Küpçü

Balıkesir Bolu"

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - AK PARTİ, o da AKP.

(AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Son gülen iyi güler.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Özgür'ü alkışlıyoruz, bravo Özgür.

BAŞKAN - Oylarını usulüne göre kullanan milletvekillerine teşekkür ediyorum.

Beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 03.50

YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 03.52

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Sema KIRCI (Balıkesir), Emre KÖPRÜLÜ (Tekirdağ)

----- 0 -----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61'inci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.

447 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci görüşmesine devam ediyoruz.

Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2'nci sırada bulunan 443 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz.

2.- Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/666) ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 443)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3'üncü sırada bulunan 439 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz.

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/650) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 439)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Bundan sonra da komisyonların bulunamayacağı anlaşıldığından, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 19 Ocak 2017 Perşembe günü, alınan karar gereğince, saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

İyi uykular diliyorum.

Kapanma Saati: 03.56

103