Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
61. Birleşim 18 Ocak 2017 Çarşamba

saygısızlık ediyor.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) - Sayın Başkan, onu yazanın okuma yazması yok mu? Okuma yazma bilmiyor mu tutanağı düzenleyen arkadaş?

(Oyların ayrımına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - "Hem bu durumu, hem de oylama tutanağına muhalif olduğumu belgelemek amacıyla iş bu dilekçeyi Başkanlık Divanı'na sunuyorum."

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Divan Kâtibinin yazdığı iddia edilen bu dilekçenin Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin elinde ne işi var?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bu fotokopidir, aslı orada.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Demek ki Divan Katip Üyesi görevini yapmamaktadır. Katip üye Başkandan aldığı talimatın dışında hiçbir iş yapamaz.

BAŞKAN - Ben böyle bir dilekçeyi havale etme ve alma yetkisinde değilim, almayacağım, havale de etmeyeceğim, kendileri bilir. (AK PARTİ sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar)

(Oyların ayrımına devam edildi)

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Böyle bir usul yok.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, görevini yapmayan kâtip üyelerin orada yeri yok.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Görevini yapmayanın ne işi var orada?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin Kâtip Üyesi değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesidir, görevini hakkıyla yerine getirmelidir.

BAŞKAN - Tabii, doğrusu, bunu Kâtip Üye Emre Köprülü'nün okumasıydı ama siz okudunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, biraz önce okuduğum dilekçe Kâtip Üyem tarafından…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bakın, "kâtip üyem" diyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - …gözünüzün önünde yazılıp size teslim edilmiştir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, o Başkanlık Divanının üyesidir, görevini yerine getirmemektedir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Siz, bunu almamak suretiyle, yönettiğiniz oturumda Divana iletilen her türlü başvuruyu, saat ve dakika kaydetmek suretiyle almak zorunda olan siz bunu almayarak görevinizi aksattınız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, görevini yerine getirmiyor. Orada Kâtip Üyenin verdiğinin Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin elinde ne işi var?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Biz bunu tutanağa geçirdik. Yarın Meclis Başkanlığına da kayıttan geçireceğiz. Ayrıca 3 Kâtip Üyem hazırun tutanaklarına gördüklerini yazdılar, şerhleri hazırun tutanaklarına geçmiştir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Korsan yayında korsan bildiri!

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Hayalî işlerle uğraşıyorsun.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yaptığınız uygulamalar tamamen usulsüzdür, Anayasa Mahkemesine yapacağımız başvuruya esas teşkil etmektedir. (CHP sıralarından alkışlar)

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Saçmalıyorsun!

BAŞKAN - Ama bu böyle olmaz ki yani Sayın Kâtip Üye, burada oy sayımı yaptınız, tutanakları zabıt altına aldınız, herhangi bir problem yok. Bu işlemi yaparken siz oradaydınız Sayın Köprülü. Şimdi, bunu, bu sayım döküm işlerinizi bu tutanağa geçirdikten sonra bu tutanağı niye imzalamıyorsunuz?

KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) - Baskı altında kalıyor, baskı altında.

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) - Cevap hakkımı kullanmak istiyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Kullanamazsınız şu anda, çünkü orada oturuyorsunuz.

(AK PARTİ sıralarından "İstifa et!" sesleri, gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Diğer kâtip üyeler imzalayabilir.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Arkadaşlar, demek ki bir kumpas yapılmış! Kumpas var!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu konu geçen hafta tartışıldı. Genel Kurulun bu konuda kararı var; "Tutanağa bir şerh düşülemez." diye Genel Kurulun bir kabulü var, bir iradesi var. (AK PARTİ sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar) Bu iradenin dışında hiçbir şekilde hareket etmem mümkün değildir. Geçen hafta olduğu gibi bu sayım-dökümde bizzat görev almış olan bir başka kâtip üyeye bu tutanağı imzalatıyorum. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

(Oyların ayrımına devam edildi)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Elitaş, bir şey verin de Divana sonuçları açıklasınlar.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Kumpas var.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Divanda bir işgal mi ne var, kaç kişi var o Divanda öyle?

102