Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
57. Birleşim 13 Ocak 2017 Cuma

niyetiniz belli, iki seçimi bir arada yapmaya çok meraklısınız. Bu da benim fikrim olsun, ben de diyorum ki: Hem Cumhurbaşkanlığı seçimini hem milletvekilliği seçimini birlikte yapalım.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Altay, bir dakika söz veriyorum.

Buyurun.

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam)

12.- İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, yapılacak oylamanın, 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 4, 6 ve 7'nci maddelerinde yapıldığı gibi olabildiği kadar kurallara ve İç Tüzük'e uygun bir şekilde yapılmasını talep ettiklerine ilişkin açıklaması

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Teklifin tümü, 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 5'inci maddelerinin oylamalarında İç Tüzük'ün emrettiği hükümlere uyulmamakla birlikte, 4'üncü, 6'ncı, 7'nci maddelerinde İç Tüzük'ün emrettiği hükümlere kısmen uyulduğunu müşahede ettik. Ancak, 8'inci maddenin oylamasında tekrar başa dönülerek İç Tüzük'ün emretmediği şekilde bir oylama yapıldı. Arzumuz, dileğimiz odur ki… Oylamanın, tıpkı 4'üncü, 6'ncı, 7'nci maddelerde yapıldığı gibi, olabildiği kadar kurallara, İç Tüzük'e uygun hâlde yapılmasını talep etmekteyiz. Bunu belirtmek için söz aldım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Çok sağ olun Sayın Altay.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan…

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sayın Başkanım…

BAŞKAN - Bir saniye Sayın Bostancı…

Sayın Altay'ın bir talebi oldu, zaten bu bizim asli görevimiz. Bizler İç Tüzük'e uygun olarak bu bütün oylamaları yapmakla mükellefiz ve İç Tüzük'ün emrettiği şekilde de -gerekli uyarılarla birlikte- tüm maddelerde oylamalar yapılmıştır.

Şimdi, 9'uncu maddenin oylamasına geçiyoruz.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Ben başka bir şey söyleyeceğim, giremiyorum sisteme.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sayın Başkan, 1'inci maddeden 8'inci maddeye kadar bütün maddeler İç Tüzük'ün emrettiği şekilde oylanmıştır.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Oylanmamıştır.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - O sizin iddianız.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - 9'uncu maddenin de aynı şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Oylanmamıştır.

BAŞKAN - Şimdi de Sayın Kerestecioğlu'nun mikrofonunu açıyoruz bir dakikayla.

Buyurun.

13.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 11 HDP milletvekilinin tutuklu bulunmaları nedeniyle Anayasa değişiklik teklifinde oy kullanmayacağına ama sözlü olarak oyunun "hayır" olduğunu belirtmek istediğine ilişkin açıklaması

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, oylamaların başladığı ilk gün de ifade etmiştik, kendi adıma, özellikle ifade ederek neden oy kullanmayacağımı belirtmiştim, bir kez daha bunu ifade etmek istiyorum. 11 arkadaşımız, yasama faaliyeti engellenmekte, oy da kullanamamakta ve tutuklu bulunmaktadır. Bu nedenle, bu Mecliste, özellikle, zaten tekçi olduğunu düşündüğümüz ve gerçekten, Türkiye'ye demokrasi veya herhangi bir şifa getirmeyecek olan -tırnak içerisindeki- Anayasa teklifine oy kullanmayacağımı, bu nedenlerle kullanmayacağımı ama oyumuzun, sözümüzün her yerde ve her zaman hayır olduğunu, bunun da böyle bir hayır olarak algılanması gerektiğini bir kez daha Parlamentoya sunmak isterim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Kerestecioğlu.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 447) (Devam)

BAŞKAN - Şimdi, 9'uncu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddenin gizli oylaması yapılacaktır.

Saygıdeğer milletvekillerimizden istirhamımız, herkes bulunduğu yerde otursun, sakin sakin, güzel güzel, gizli oylama esaslarına uygun bir şekilde, 9'uncu maddeyi de aynı şekilde, diğer maddelerde olduğu gibi geçirelim diye temenni ediyorum.

59