Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
56. Birleşim 12 Ocak 2017 Perşembe

Evet, son olarak, sözlerimi toparlıyorum, Sayın Başbakan "Sistem, Başbakanı, bakanları sistemden çıkarıyor. Başbakan yok. Biz makam, mevki delisi değiliz. Memleketin geleceği için bir Ali değil, bin Ali feda olsun." dedi. Sayın Başbakan deneyimli bir siyasetçi ama Başbakanlık koltuğu sizin babanızdan miras kalmadı, Başbakanlık koltuğunu bu millet size emaneten verdi. Siz, kendinizi saraya feda edebilirsiniz, bu, sizin bileceğiniz iş ama biz, Başbakanlık koltuğunu kimseye feda etmeyeceğiz. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Demirtaş, bir de önergeye imzanızı atar mısınız, imzanız yokmuş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, bu konuyu dikkate getirecektim. Biliyorsunuz, Anayasa tartışmalarını görüşürken en önemli hususlardan biri de usuldür.

BAŞKAN - Evet.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bizim usulümüz de bu İç Tüzük'tür.

BAŞKAN - İsim bildirilmiş ama önergeye imza atmamış. Biz de sonradan fark ettik, şimdi tamamlıyoruz onu.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İç Tüzük 87'ye (2)'de "…tasarı veya teklifin görüşülmesine başlandıktan sonra verilecek değişiklik önergelerinde en az beş milletvekilinin imzası bulunmadıkça önerge işleme konulmaz." diyor. Burada sayın milletvekilinin imzası yok.

Yine, 87'nci maddenin sonraki fıkrasında, eğer önergeye Hükûmet ve komisyon katılmadıysa "…sahibi tarafından beş dakikayı geçmemek üzere açıklanabilir." diyor. Yani, önerge, sahipsiz bir önergeydi. Sahipleri konuşmuyor, sayın milletvekili konuşuyor. Lütfen, siyasi parti gruplarımız bu konuya dikkat ederlerse daha iyi olur.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Usulde bir problem yok, öncesinde önerge gönderilmişti.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ama imza, usul.

BAŞKAN - Konuşmacı sayın milletvekilin imzası eksikti, o da tamamlandı. Bir sıkıntı yok.

Teşekkür ediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım…

BAŞKAN - Sayın Özel, size de...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, önerge sahibi olarak Divana geldim, ismi bildirdim ve arkadaşımız…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ama siz bildiremezsiniz ya.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hayır, önerge sahibiyim ben ve imzayı… Ve grup adına verilen önerge ayrıca, onu da söyleyeyim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Grup adına önerge olmaz, 87'yi okuyun.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hayır, Anayasa…

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Gruplara düşer, olur.

BAŞKAN - Problem yok efendim. Sayın Özel, bir sıkıntı yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Orada bir kusur varsa da buna resmiyeti kazandırmamış olan şahsıma aittir. Uyarılar için teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz.

Sayın Erdem, siz sisteme girmişsiniz, 60'a göre söz talebiniz var.

Veriyorum, buyurun efendim.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

14.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Genel Kurulda yaşanan olaylar sırasında bir milletvekilinin bacağından yaralanmasının sorumlusu olarak kendisinin gösterilmesine, bunun doğru olmadığına ve yaralanan milletvekilinin bu konuda bir açıklama yapmasını istirham ettiğine ilişkin açıklaması

EREN ERDEM (İstanbul) - Sayın Başkanım, dün Parlamentomuzda, Parlamentomuzun gerek tarihine gerekse bugün olması gereken yere yakışmayan birtakım görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerden dolayı zannediyorum buradaki herkes üzüntü duyuyor ama beni daha fazla üzen bir hadise karşımıza çıktı, şudur: Sabahtan beri birçok gazetede, burada dün yaşanan o talihsiz hadisede bacağı yaralanan arkadaşımızın hadisesinin sorumlusu olarak gösterilmekteyim. Gösteren kişi de yaralanan arkadaşımız değil. Kendisi ısrarla böyle bir hadiseyi yani kimin yaptığını görmediğini söylemesine rağmen, Afyon Milletvekilimiz Sayın Ali Özkaya, Sayın Belma Satır, Sayın Ahmet Hamdi Çamlı ve Sayın Şamil Tayyar tarafından medyada hedef gösteriliyorum ve sabahtan beri edilmedik hakaret, edilmedik küfür kalmamıştır. Kendisinden…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

EREN ERDEM (İstanbul) - Bu tür ifadeler doğru ifadeler değildir. Bakınız, biz milletvekiliyiz, birbirimizi eleştirebiliriz ama gerçek dışı hadiseler üzerinden, yapılmamış şeyler üzerinden birbirimizi hedef göstermek, birbirimize küfrettirmek, hatta sayfalarımızda birbirimize küfür içeren paylaşımlar yapmak etik değildir.

Bu hususta, gerçekten de bu hadiseyi doğru bulmadığımı ifade ediyorum ve yaralanan arkadaşımızın da bu konuda bir açıklama yapmasını istirham ediyor, Genel Kurulu saygıyla

80