Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
53. Birleşim 09 Ocak 2017 Pazartesi

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasası ve İçtüzüğü'ne göre, milletvekili arkadaşlarımız usulüne uygun bir şekilde oylamayı gerçekleştirmişlerdir. Fakat bazen, yayın yapmaya, kameraman olmaya çok hevesli milletvekili arkadaşlar -orada oy kullanan milletvekillerini- canlı yayında Periscope'la Türkiye genelinde yayın yapma alışkanlığını maalesef sürdürüyorlar. Gizliliği ihlal eden varsa telefonlarıyla veya burada kameralarıyla çekim yapan milletvekilleridir. AK PARTİ'li milletvekilleri Anayasa'ya ve İç Tüzük'e uygun hareket etmiştir.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 01.16

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 01.21

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN

KÂTİP ÜYELER: Ömer SERDAR (Elâzığ), Özcan PURÇU (İzmir)

-----0-----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53'üncü Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

447 sıra sayılı Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine devam ediyoruz.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 447) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3'üncü sırada yer alan 443 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlayacağız.

3.- Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/666) ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 443)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4'üncü sırada yer alan 439 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlayacağız.

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/650) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 439)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Bundan sonra da komisyonların bulunamayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 10 Ocak 2017 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Hayırlı geceler diliyorum

Kapanma Saati: 01.22

101