Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı
98. Birleşim 29 Nisan 2010 Perşembe

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, ayrıca, Sayın Bakana teşekkür de edeceğim.

BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, öyle bir şey yok. Lütfen efendim. Konuşmalar tamamlandı. Teşekkür ediyorum. Tutanağa geçti.

Sayın milletvekilleri, gensoru önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım.

Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 2 Mayıs 2010 Pazar günü saat 12.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 17.36

40