Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 4. Yasama Yılı
20. Birleşim 25 Kasım 2020 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 77 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
1.- İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile 88 Milletvekilinin Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3116) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 238) (Devam)

BAŞKAN - İkinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır.

Şimdi, İç Tüzük'ün 86'ncı maddesine göre, lehte olmak üzere Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'a söz vereceğim.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET CİHAT SEZAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. AK PARTİ olarak kadınlarımızı her türlü tehditten ve tehlikeden korumayı başlıca görevimiz olarak görüyoruz ve bu kapsamda, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı bütüncül bir anlayışla ve kararlılıkla sürdürdüğümüzü belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle "Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." Bu konu bugün çok konuşuldu lakin kadınlarımızın haklarının savunulması hususu partilerüstü bir konudur. Tüm siyasi partilerin -mutabakat içerisinde- kadınların haklarının savunulması hususunda iş birliği içerisinde olması lazım. Ki Cumhurbaşkanımız ve partimiz on sekiz yıldır bu konuda her türlü gayreti göstermiş ve göstermeye devam edecektir.

Şunu da belirtmeden geçemiyorum: Dün Öğretmenler Günü'ydü. Terör örgütleri tarafından şehit edilen kadın öğretmenlerimizin ve dağa kaçırılan kadınların haklarının savunulmaması hususunu da kamuoyunun ve siz değerli milletvekillerinin vicdanına sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Nevzat Şatıroğlu ve Bursa Milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu ile 88 milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum.

Enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin artırılması ve tabi kaynaklarımızın etkin ve verimli olarak değerlendirilmesi esastır. Maden kaynaklarımızın etkin bir şekilde değerlendirilmesiyle madenciliğin verimli noktalara taşınması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu kanunla amacımız, kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek enerji israfının azaltılması, ülkemizin enerji arz güvenliği noktasındaki risklerinin bertaraf edilmesi adına yerli ve yenilenebilir kaynaklı enerji üretimimizi artırarak yabancı kaynaklara olan bağımlılığın azaltılması ve enerji ticaretinde stratejik konumumuzu güçlendirmektir.

İlgili kanunda yapılan değişikliklerle, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar karşılanarak maden, doğal gaz ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yatırımcıları faaliyetlerini daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirecek, dolayısıyla piyasanın daha etkin ve verimli şekilde işleyişi sağlanacaktır. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde belirlenen aylık gecikme zammı oranında ödeme yapmak suretiyle ruhsat bedellerini yatırma imkânı sağlanacaktır. Kanunda yapılan değişikliklerle, maden kaynaklarımızın etkin bir şekilde değerlendirilmesiyle madenciliğin verimli noktalara taşınması sağlanacaktır.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, boru hatlarının ulaşımının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı bölgelerde doğal gazın ulaştırılabilmesi ve acil durum ve kriz anlarında tüketicilerin doğal gaz arz sürekliliğinin sağlanabilmesi ve mevcut doğal gaz iletiminin ve dağıtım şebekelerinin sıvılaştırılmış ve sıkılaştırılmış doğal gaz yöntemleriyle beslenmesine imkân tanınarak doğal gaz kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflemekteyiz.

Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, BOTAŞ tarafından yapılacak doğal gaz alımlarının istisna kapsamına alınmasıyla, tüm Türkiye enerji piyasasını olumsuz etkileyen, kış aylarında doğal gaz kaynaklı yaşanması muhtemel kesinti ve kısıntıların bertaraf edilebilmesi, sistem ve arz güvenliğinin sağlanması kolaylaştırılmaktadır.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle, jeotermal kaynağın ortaya çıkarılmasının ardından en kısa sürede işletmeye alınması ve buradan sağlanacak öz kaynak geliriyle yeni alanların aranması için bütçe geliri oluşturularak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'yi yenilenebilir enerji teknolojisi üssü yapma hedefiyle yola çıktık. Yenilenebilir enerjide sahalarımızı yerli üretim, yerli mühendis, yerli AR-GE ve inovasyonu zorunlu kılan bir modelle yatırımcılara açarak enerji teknolojilerinde sürekli kendini yenileyen ve teknoloji ihraç eden bir ülke olmayı hedefliyoruz. Enerji alanında ilerlemesini sürdürecek bir Türkiye, uluslararası pazarda teknoloji üreten bir ülke konumuna yükselecektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET CİHAT SEZAL (Devamla) - Başkanım, bitiriyorum.

73

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki