Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
57. Birleşim 13 Ocak 2017 Cuma

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 105 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
ŞAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) - Bu tarafa bak, bu tarafa.

TANJU ÖZCAN (Devamla) - O anlamda, şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum: Bakın, bayrağımızın çok güzel bir rengi var, al bayrağımızın. Bu renge de tıpatıp uyan bir oy pusulası var. (CHP sıralarından alkışlar) İsterseniz, uygun görürseniz o kırmızı renkli oy pusulasını o zarfa koyup kutuya atarsanız ülkemizi gerçekten büyük bir felaketten kurtarmış olacaksınız. Ben istirham ediyorum, takdir sizlerin.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurulda görüşülecek olan 447 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim.

Meral Danış Beştaş

Adana

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MURAT ALPARSLAN (Ankara) - Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükûmet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Önerge sahipleri yok, dolayısıyla gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Parlamento ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi usulüne dair bu düzenlemenin teklif metninden çıkarılmasını öneriyoruz. Seçimlerin yenilenmesi olanağı 7 Haziran sonrasında olduğu gibi anayasal bir mecburiyet olarak Cumhurbaşkanına tanınmış olup güvensizlik oyu, Hükûmet kurulamaması ve güvenoyu alamaması hâllerinde seçimler kırk beş gün içinde yenilenir. Öneride ise bu usul tamamen değiştirilmiş olup belirli şartların gerçekleşmesi hâlinde mecburen değil, Parlamento ve Cumhurbaşkanı kararıyla da seçimlerin yenilenebilmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi 360 kişinin oyuyla, Cumhurbaşkanının tek başına ve bir gerekçeyle bağlı olmaksızın seçimleri yenileyebilir. Zira, seçimin hangi hâllerde yenileneceğine dair bir düzenleme söz konusu olmayıp teklifin gerekçe kısmında Cumhurbaşkanının tek başına seçim yenileyebilmesinin sistem tıkanıklıklarının millî iradeyle çözülebilmesine imkân sunduğu ifade edilmekte olup gerekçede niyet açıkça dile getirilmiştir. Bu bahisle, düzenlemenin onaylanması hâlinde, yürütmenin başı olan kişinin her vakayı sistem tıkanıklığı olarak ele alması neticesinde bir seçim gerçekleşmesini muhtemel kılan bu düzenlemenin siyasi istikrarsızlığı da beraberinde getireceği açıktır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Böylece, 11'inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Sayın Altay, 60'a göre söz talebiniz var.

Buyurun.

Bir dakikada lütfen…

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam)

21.- İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, oylamanın gizli yapılması konusunda Başkanlık Divanının hassasiyet göstermesini talep ettiğine ilişkin açıklaması

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz sonra oylamaya geçilecek belli ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 147 ve 148'inci maddeleri çerçevesinde oylamanın gizli yapılması konusunda Divanın yüksek hassasiyetini talep ediyoruz efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Aynı talebe katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Başkanlık Divanı her zamanki gibi aynı hassasiyetle hareket edecektir.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 447) (Devam)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, maddenin gizli oylamasına geçeceğiz.

Gizli oylamanın ne şekilde yapıldığını aslında sizler artık biliyorsunuz. Şu an, özellikle, Hükûmet ve Komisyon sıralarında bulunan değerli arkadaşlarımızı alalım, orayı sadece görevli arkadaşlarımız ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerine bırakalım.

103

Sayın milletvekilleri, gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını bir kez daha arz ediyorum: Komisyon ve Hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden Komisyon sırasındaki kâtip üyeler Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar, Denizli dâhil ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar, İstanbul dâhil; Hükûmet sırasındaki kâtip üyeler ise İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar, Mardin dâhil ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar, Zonguldak dâhil; adı okunan milletvekilini ad defterinden işaretleyerek kendisine biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere üç yuvarlak pul ile bu oylamaya özel mühürlü zarf verilecektir. Milletvekilleri, Başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oylarını kullanamayacaklardır. Vekâleten oy kullanacak bakanlar da yerine oy kullanacakları bakanın ilinin bulunduğu bölümde oylarını kullanacaklardır. Bildiğiniz üzere, beyaz kabulü, kırmızı reddi, yeşil de çekimser oyu ifade etmektedir. Oyunu kullanacak sayın üye adını ad defterine işaretlettikten ve kâtip üyeden üç yuvarlak pul ile oylamaya özel bastırılan mühürlü zarfı aldıktan sonra kapalı oy verme yerine girecek, oyunu kullanacak, oy pulunun bulunduğu zarfı Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna atacaktır. Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir.

Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerimizde oturalım, bir yığılmaya meydan vermeyelim, şu kürsünün önünü ve oy kullanılacak alanları sadece ve sadece görevli arkadaşlarımıza, Başkanlık Divanı üyelerimize bırakalım.

Hassasiyetiniz için teşekkür ederim.

Şimdi gizli oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

İsim okunduktan sonra verelim lütfen.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Kâtip üyelerimiz oylarını kullansınlar.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üyemiz var mı?

Herkes kullandığına göre oy verme işlemi tamamlanmıştır.

Görevli arkadaşlar oy kupalarını kaldırsınlar, sağımızda ve solumuzda Başkanlık Divanı üyelerimizin bulunduğu mekâna getirsinler.

Divan üyelerimizi de davet ediyoruz, oy sayım ve döküm işlemine başlayabilirler.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesinin gizli oylama sonucu:

"Kullanılan oy sayısı: 483

Kabul : 341

Ret : 134

Çekimser : 1

Boş : 5

Geçersiz : 2

Kâtip Üye Kâtip Üye

Emre Köprülü Mücahit Durmuşoğlu

Tekirdağ Osmaniye"

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 04.12

ONUNCU OTURUM

Açılma Saati: 04.13

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN

KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye) , Emre KÖPRÜLÜ (Tekirdağ)

----- 0 -----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57'nci Birleşiminin Onuncu Oturumunu açıyorum.

447 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyoruz.

Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3'üncü sırada bulunan 443 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz.

3.- Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/666) ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 443)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4'üncü sırada yer alan 439 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz.

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/650) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 439)

104

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki