Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
22. Birleşim 17 Kasım 2016 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 86 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Mustafa Açıkgöz (Nevşehir)

-----0-----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediyoruz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

34'üncü madde üzerinde verilen Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

34'üncü maddeyi önergeyle yapılan değişiklik doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 34'üncü madde kabul edilmiştir.

35'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 35'inci madde kabul edilmiştir.

36'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 36'ncı madde kabul edilmiştir.

37'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 37'nci madde kabul edilmiştir.

38'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 38'inci madde kabul edilmiştir.

39'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 39'uncu madde kabul edilmiştir.

40'ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 40'ıncı madde kabul edilmiştir.

41'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 41'inci madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, 42'nci madde üzerinde iki önerge vardır. Aynı mahiyetteki bu önergeleri okutacağım ve birlikte işleme alacağım; talepleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim veya gerekçelerini okutacağım.

Şimdi, aynı mahiyetteki önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 42'nci maddesinde yer alan "elli bin" ibaresinin "kırk bin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Cemal Okan Yüksel Melike Basmacı Kazım Arslan

Eskişehir Denizli Denizli

Şenal Sarıhan Ömer Süha Aldan

Ankara Muğla

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahiplerini okuyorum:

Muharrem Varlı Kamil Aydın Kadir Koçdemir

Adana Erzurum Bursa

Ahmet Selim Yurdakul Deniz Depboylu

Antalya Aydın

BAŞKAN - Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Katılıyoruz Başkanım.

Önergeler hakkında söz isteyen imza sahibi sayın milletvekillerine söz vereceğim.

Söz talebi yoktur.

Gerekçeleri okutuyorum.

Gerekçe:

Hukuk yargılamasında istinaf kanun yolundaki kesinleşme sınırının 40 bin Türk lirası olarak öngörülmesi amacıyla bu önerge verilmiştir.

Diğer önergenin gerekçesi:

Bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı hak arama yani temyiz yolu için gerekli asgari miktar makul bir seviyeye çekilmektedir.

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

42'nci maddeyi önergelerle yapılan değişiklik doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

43'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

44'üncü madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 44'üncü maddesiyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenmesi öngörülen ek 1'inci maddesinin (2)'nci fıkrasında

75

yer alan "341 inci ve 362 nci maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında davanın açıldığı ve 369 uncu maddedeki parasal sınırın uygulanmasında temyize başvurulduğu tarihteki" ibaresinin "341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Cemal Okan Yüksel Necati Yılmaz Gülay Yedekci

Eskişehir Ankara İstanbul

Mehmet Gökdağ Ömer Süha Aldan

Gaziantep Muğla

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükûmet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önerge hakkında konuşmak isteyen? Yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum.

Gerekçe:

Hukuk yargılamasında istinafa ve temyize başvuruyla Yargıtayda duruşma yapılması konularında yeniden değerleme oranı uygulanırken hükmün verildiği tarihteki miktarın esas alınması amacıyla bu önerge verilmiştir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

44'üncü maddeyi önergeyle yapılan değişiklik doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

45'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 45'inci madde kabul edilmiştir.

46'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 46'ncı madde kabul edilmiştir.

Geçici madde 1 üzerinde iki önerge vardır, önergeleri okutuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 1'inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Muş Ramazan Can Halis Dalkılıç

İstanbul Kırıkkale İstanbul

İlyas Şeker Hacı Bayram Türkoğlu Mücahit Durmuşoğlu

Kocaeli Hatay Osmaniye

"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir."

BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 1'inci maddesinde yer alan "altı ay" ibarelerinin "dokuz ay" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Ömer Süha Aldan Cemal Okan Yüksel Gülay Yedekci

Muğla Eskişehir İstanbul

Necati Yılmaz Musa Çam

Ankara İzmir

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Katılmıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Katılmıyoruz Başkan.

BAŞKAN - Önerge hakkında konuşmak isteyen Ömer Süha Aldan, Muğla Milletvekili.

Buyurunuz Sayın Aldan. (CHP sıralarından alkışlar)

Gecenin bu vakti iyi bir alkış aldınız Sayın Aldan.

ÖMER SÜHA ALDAN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Umarım, Meclis de bu konuşmamın sonucunda benim istediğim doğrultuda bir karar verir.

Evet, her zaman olduğu gibi, gecenin son dakikasında yine bir sürpriz değişiklik önergesiyle karşı karşıyayız. Aslında, eski Türk Ceza Kanunu'nun 434'üncü maddesindeki bir hükümdü yani tecavüzcüyle evlenme hâlinde açılan kamu davasının ertelenmesine ilişkin bir düzenleme. Şimdi yeniden bu gündeme getirilmektedir. Bu düzenlemeyi kabul etmek doğru

76

değildir.

Bakın, bir örnek vereyim: 50-60 yaşında bir adam, 11 yaşında bir genç kızın ırzına geçtikten sonra yıllar geçip evlendiğinde bunun cezasını çekmek durumundadır. Eğer bu evlenme dolayısıyla o kişiye cezasızlık hakkı verirseniz bu takdirde o kızcağız ömür boyu hapse mahkûm olmuş olur o adamın bir anlamda uşağı konumunda, eşi değil. Evlilik sadakate dayalıdır, evlilik karşılıklı sevgiye dayalıdır, saygıya dayalıdır. Evlilik zorlamaya dayalı olamaz. Eğer böyle bir eylemi gerçekleştiren varsa bunun cezasını çekmelidir, çıktığında o kişiyle isterse evlenebilir. Böyle bir dayatmaya "Evet" dememeniz lazım sayın milletvekilleri. Bunu çok iyi düşünmek lazım. "Tecavüzcüyle evlenen" kavramı yarın bütün basında yer alacaktır. Herkes buna çok dikkat etsin. Birinci noktası bu.

İkinci bir noktası, bu suç belli bir alanla sınırlandırılmaktadır, yani 16/11/2016'dan önceki eylemlere ilişkindir. Peki, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra, Anayasa Mahkemesine gidilecek, eşitlik ilkesi gereğince Anayasa Mahkemesi teşmil kararı uygulayacak ve bu, bir alışkanlık hâline gelecektir, bir yasal düzenleme hâline gelecektir.

Üçüncü bir nokta, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231'inci maddesi vardır yani hükmün açıklanmasının ertelenmesine dair bir düzenlemedir. Sadece iki yıla kadar olan suçlar için geçerlidir. Oysa bu yapacağınız uygulama, on sekiz sene hapis cezası yemiş insanlar için uygulanacaktır. Bu da başka bir garabet hâlidir. Öyle ki yarın ağırlaştırılmış müebbet hapis alan birine dahi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair bir düzenleme yapılabilir hâle gelecektir. Yani hangi anlamda bakacak olursak olalım bu düzenlemenin iler tutar yanı yoktur. Her şeyden öte, eski Türk Ceza Kanunu'nun 434'üncü maddesi beş yıl süreyle bir ertelemeyi amirdi. Yani böyle bir evlilik hâlinde, tecavüzcüyle evlenen kişi hâlinde beş sene süreyle bekleniyor, bu süre içinde kocanın kusuruyla bir boşanma vuku bulursa tekrar o kişi cezaevine girebiliyordu. Ama, yine bu düzenlemede bu sonsuza kadardır. Yani sonsuza kadar küçük bir çocuk o hiç istemediği adamın, kendisine tecavüz edenin yanında kalmak durumunda kalacaktır.

Keza şu kurtarıcı bir yan hâline asla dönüşemez: Cebir, tehdit, hileyle bu ırza geçme olmuşsa işte biz bunları kapsam altına almıyoruz demekle bu işten kurtulunmaz.

Bakın, burada önemli olan "istismar" sözcüğü şu anlama gelir: Irzına geçilen kişi çocuktur, çocuk ve bu, 15 yaşından aşağı bir çocuktur. Elbette ki şu kaygılar olabilir: Cezaevinde bu nedenle yatan ya da yatmak durumunda olan binlerce kişi olabilir. Asıl amacınız, cezaevlerini boşaltıp yerine insan doldurmak da olabilir ya da toplumdaki belli kültürel düzeye sahip insanların küçük yaşta bu tip eylemleri dolayısıyla onlara bir nevi değişik bir af getirme anlayışı içinde de olabilirsiniz. Ama şunu unutmayalım: Hepimizin çocukları vardır. Bunu hiçbir zaman gözden ırak tutmayalım. Ve böyle bir uygulamanın ileride başımıza neler açabileceğini çok iyi hesaplayalım diyorum.

Bu bir başlangıçtır. Eğer bu başlangıca "Evet." dersek, bundan sonraki düzenlemelerde bu tip arızalı, hukuk dışı pek çok konuyu gündeme getireceğiz ve bunun altından da hiçbir zaman kalkamayacağız.

Hukuk zorlamayı kaldırmaz. Hukukun kendi içinde bir kurallar manzumesi vardır. Lütfen, bunu bozmayalım diyorum. Bizim değişiklik önerimize "Evet." demeniz dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aldan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 1'inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir."

Mehmet Muş (İstanbul) ve arkadaşları

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım…

BAŞKAN - Sayın Özel…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Pek kısa bir söz istiyorum efendim yerimden.

BAŞKAN - Buyurunuz.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

77

26.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın geçici 1'inci maddesi üzerinde İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve arkadaşları tarafından verilen önergeyle getirilen düzenlemenin toplum vicdanında rahatsızlık yaratacağına ve kabul edilemez olduğuna ilişkin açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, 50 maddelik bir kanunla karşı karşıyaydık. Muhalefetten gelecek bazı önerilerin dikkate alınması şartıyla, genel olarak da iktidar partisinin çok önem verdiği bu CMK değişikliğinde -sizin de şahitliğinizde, tüm vekillerin de şahitliğinde- İç Tüzük'ten kaynaklanan hakları kullanarak herhangi bir engelleme yapmadığımız gibi pek çok önergemiz olmasına rağmen bugün çalışmanın tamamlanması açısından da önergelerimizin önemli bir kısmını çektik. Bu noktaya geldi. Dört günde bitmeyecek kanun dört saatte bitecek ve uzlaşmanın ne kadar önemli olduğunu da gerek Necati Yılmaz son konuşmasında gerekse Komisyon üyelerimiz söyledi. Hatta biz Bakana, yapıcı önerilere katıldığı için teşekkür etmeyi değerlendiriyorduk aramızda ama bu son dakika önergesiyle, geçmişteki büyük bir ayıp, tecavüzcüsüyle evlendirilirse eğer kız, tecavüzcünün ceza almaması… Biz eğer böyle bir önergeyi bilseydik, buna bırakın dört gün, dört yıl direnirdik. Şimdi, bu son dakikada gelen bu önerge fevkalade rahatsızlık verici. Şimdi, burada yoklama talep etmek suretiyle meselenin kadın örgütleri tarafından, insan hakları örgütleri tarafından, AKP'deki vicdan sahibi çok sayıda kadın… Yani bunun yapıldığını bilse AKP kadın kolları da buna karşı çıkar, kadın milletvekilleri de karşı çıkar ve bu ayıptan kurtulmuşken…

Şimdi yoklama isteyeceğiz ve bu yoklama talebimizden sonra otomatikman görülüyor ki sayı da tutmayacak, umarız ki tutmayacak ve hiç olmazsa bir dört günlük zaman kazanalım ya da Sayın Bakan bu önergeyi çeksin. Eğer kendi tabanını, kadın milletvekillerini, kadın kollarını, Türkiye'deki benzer demokratik kitle örgütlerini ikna edebiliyorsa istediği zaman yasalaştırır. Ama yani gerçekten bu korkunç bir durum.

Biz, yoklama istemek suretiyle bu meselenin hiç olmazsa oylamasının önümüzdeki günlere kalmasını sağlamak ve Meclisin kapanmasını temin etme noktasındayız. AKP'li kadın milletvekillerinin vicdanlarına sesleniyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özel.

Sayın Akçay, buyurunuz.

27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın geçici 1'inci maddesi üzerinde İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve arkadaşları tarafından verilen önergeyle getirilen düzenlemenin toplum vicdanında rahatsızlık yaratacağına ve kabul edilemez olduğuna ilişkin açıklaması

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın bir an evvel geçmesi için elimizden gelen katkıyı en samimi bir şekilde verdik. Bu 50 maddelik tasarı normal süreci içerisinde önümüzdeki hafta ancak biterdi ve pek çok konuşmacımızı ve önergemizi de çektik bazı maddelerde de gruplar olarak anlaşma da sağladığımız için. Fakat son dakika sürpriz olarak en son bu geçici 1'inci maddeye bir fıkra eklenmesine ilişkin bir teklif gelmesi… Bunu doğru bulmuyoruz. Cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231'inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının ertelenmesine karar verileceğini ihtiva eden bir düzenleme.

Şimdi, tabii, bunu kabul etmemekle birlikte, Sayın Bakanın çeşitli vesilelerle de ifade ettiği gibi, sanırım Komisyonda da ifade ettiği üzere, bu konuda bir çalıştayın yapılacağı da öngörülüyor ve daha teferruatlı bir inceleme, tartışma ve değerlendirmeden sonra, toplumumuzun genel hatları itibarıyla genel kabul göreceği ve vicdanın sızlamayacağı bir düzenlemeyi hep birlikte uzlaşarak bulmakta fayda var diye düşünüyoruz ve bunu öneriyoruz. Hükûmetin, iktidar grubunun bu, bir nevi gece yarısı sürpriz önergeyle gelmemesini beklerdik.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayınız Sayın Akçay.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Keşke bu, dün veya daha önce gelmiş olsaydı, biraz daha bunu değerlendirme fırsatımız olacaktı. Fakat bu, son dakika sürpriz önergesi olmuştur. Kabul etmeyeceğimizi ve bu tasarının tümüne de ret oyu vereceğimizi ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akçay.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 438) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükûmet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkanım, izniniz olursa önergeyle ilgili bir iki cümle söyledikten sonra kanaatimi söyleyeceğim.

BAŞKAN - Buyurunuz, tabii ki.

78

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Bu önerge, ülkemizde yaşanan çok ciddi bir sorunu çözmek maksadıyla verilmiştir.

Bildiğiniz gibi, Türk Ceza Kanunu'nun, eski Ceza Kanunu'muzun 434'üncü maddesi böyle bir uygulamayı sürekli öngörüyordu. O dönemde, yine, Parlamentoda, Cumhuriyet Halk Partisi, AK PARTİ hep beraber olduk ve "Bu, küçük yaşta evliliklerin önüne geçmek maksadıyla bunu kaldıralım, bu doğru bir şey değil ve bunu teşvik eden bu yapıyı yok edelim." dedik ve beraber biz bu düzenlemeyi yaptık.

Ama takdir edersiniz ki kanunların da bir kültür oluşturma kapasitesi var. Biz, birdenbire böyle bir düzenlemeyi hayata geçirince, geçmiş düzenlemeler var, o dönemden beri gelen bir yapı var ve insanlar bu kanunu öğrenme, algılama konusunda yeteri kadar fırsat bulamadılar ve bir kültürün oluşmasına da bu kanunun uygulaması gerçekten fayda sağladı.

Şu anda cezaevlerinde pek çok kişi var, bu yönde tutuklanmış ve hüküm giymiş kişi. Düğün yapılmış, dernek yapılmış, gelmişler, hediyeleri takmışlar, resmen evlenmişler; Medeni Kanun anlamında değil, yani halk arasında kabul şeklinde söyleyelim.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - İmam nikahıyla evlenmişler.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Ve bunun, savcı düğününe gelmiş.

Ben Sivas'ta bana anlatılan bir olayı söylüyorum: Bir hanımefendi geldi bana, bir çocuk var yanında epey büyümüş. Bir de hamile şu anda kendi durumu. Dedi ki: "Biz düğün yaptık. Düğünümüze ilçenin kaymakamı geldi, savcısı geldi, hâkimi geldi, karakol komutanı geldi. Babam köyde tanınan biriydi. Sonra evlendik. Onlar bir de hediye taktılar."

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Ya, ne anlatıyorsunuz Sayın Bakanım!

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - "Sonra da doğum için hastaneye gittiğimde hastaneden de aynı karakol komutanı geldi, beni aldı. Ve şu anda eşim içeride, yedi yıl altı ay yatarı var, benim de durumum bu."

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Yatsın.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Şimdi, burada bir dram var. Biz tecavüz edenlerin tecavüz ettikleriyle evlenmesini öngören bir teklife "Evet." demiyoruz. Bu teklifte de çok açık: "…cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın…" Yani bu tür evlilikler nedeniyle ortaya çıkan bir durum var.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Cinsel istismar suçu.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Bunu ortadan kaldırmak… Bu kanunun oluşturduğu yeni kültüre daha etkin bir şekilde gelecekte yaşamasını sağlamak. Çünkü geçici konuyor bu, ileriye dönük bir uygulaması bunun kesinlikle olmayacak. Şu anda evlenmiş kadın, dışarıda mağdur; çocukları var, onlar ayrı mağdur. Bizim burada bu dramı… "Kamuoyu ne der, falan ne der?" diye bakarsak, burada kadın en büyük mağdur oluyor, çocuklar başka bir mağdur oluyor ve büyük bir sıkıntı var.

Ayrıca burada, hani Süha Bey ifade etti, hükmün açıklanmasının geri bırakılması beş yıllık bir süre. Biz burada "zaman aşımı süresince" koyduk ki böyle bir durumda kadın mağdur edilecek bir sonuç ortaya çıkmasın diye, lehine koyduk. O nedenle bu, ülkemizde yaşanan bir sorunu çözmeye dönüktür. Yoksa küçük yaşta evlilikleri teşvik etmeye dönük bir adım atmıyoruz.

Mevcut kanunumuz bu anlamda bir kültür oluşturdu. Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin-4 bin civarında böyle içeride olan olduğunu değerlendiriyoruz. Bu, Türkiye'nin her yerinde olduğu için de bu cezalar etkin bir kültür oluşturdu ve caydırıcılık da yaptı. Bundan sonra eminim ki aynı şey olmayacaktır. Ben önergeye bu düşüncelerle katıldığımızı ifade ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum…

III.- YOKLAMA

(CHP ve MHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yoklama talebimiz olacak.

BAŞKAN - Bir yoklama talebi vardır, bu nedenle yoklama işlemini gerçekleştireceğim. Yoklama talebinde bulunan sayın milletvekillerinin Genel Kuruldaki mevcudiyetini tespit edeceğim.

Sayın Özel, Sayın Kaplan Hürriyet, Sayın Basmacı, Sayın Yüksel, Sayın Akar, Sayın Gökdağ, Sayın Çam, Sayın Aldan, Sayın Yedekci, Sayın Demirtaş, Sayın Sarıhan, Sayın Özdemir, Sayın Altıok, Sayın Gündoğdu, Sayın Yarkadaş, Sayın Sarıbal, Sayın Budak, Sayın Emir, Sayın Yılmaz, Sayın Koçdemir.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oy pusulasıyla oy kullanan sayın milletvekillerinin mevcudiyetini arayacağım.

Selçuk Özdağ, Manisa? Burada.

Cengiz Aydoğdu, Aksaray? Yok.

Abdulkadir Yüksel, Gaziantep? Yok.

Sayın Bakan burada, kendisi pusulayla oy kullanmış.

79

Toplantı yeter sayısı vardır.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 438) (Devam)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Geçici 1'inci maddeyi önergeyle yapılan değişiklik doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 1'inci madde kabul edilmiştir.

47'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 47'nci madde kabul edilmiştir.

48'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 48'inci madde kabul edilmiştir.

İkinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır.

86'ncı maddeye göre söz talebi yoktur.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Var efendim.

BAŞKAN - Pardon, şimdi bir not geldi.

Tasarının tümünü oylamadan önce, İç Tüzük'ün 86'ncı maddesi gereğince oyunun rengini belli etmek üzere aleyhte Eskişehir Milletvekili Sayın Cemal Okan Yüksel söz talep etmişlerdir.

Buyurunuz Sayın Yüksel. (CHP sıralarından alkışlar)

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; çok üzgünüm, gerçekten, bir milletvekilinin olabileceği kadar çok üzgünüm.

Biz bu tasarıyı bir uzlaşma mantığı içinde alt komisyondan üç saatte geçirdik, Adalet Komisyonundan yarım günde geçirdik 50 maddelik tasarıyı ve burada Hükûmetle yaptığımız görüşmeler sonucunda hiç olmaz denilen bir şey oldu, Komisyonda Cumhuriyet Halk Partisinin 4, Genel Kurulda 6, toplam 10; Milliyetçi Hareket Partisinin 2 tane değişiklik önergesi sizin oylarınızla kabul edildi. Dedim ki içimden: "Bu Parlamento çalışmıyor." diyenlere, "Uzlaşma kültürü yok." diyenlere çok güzel cevap oldu. Ama, son saniyede ne alt komisyonda ne üst komisyonda ne de Genel Kurulda hiç önümüze getirilmemiş ve sonuçları itibarıyla da siyasi sorumluluğunu hiç kimsenin alamayacağı bir madde getirildi.

Aslında ben, erkenden evlerinize gidin diye 86'ya göre konuşma talebimi de geri alıp 60'a göre yerimden Hükûmete ve AKP'li milletvekillerine teşekkür edecektim.

SALİH ÇETİNKAYA (Kırşehir) - Yine et yani ne değişecekti?

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - "Ne değişti?" diyor ya, "Ne değişti?" diyor. Lafa bak ya! Bari üstüne tüy dikmeyin ya.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Devamla) - Ama, durum onu gösteriyor ki huylu huyundan vazgeçmiyor. O kadar üzgünüm ki yarın Adalet Komisyonunun ya da buradaki muhalefet partili milletvekillerinin seçim bölgelerine gittiği zaman "Yahu, bir şey başardık. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisiyle anlaştık, sizin taleplerinizi sizin dediğiniz gibi yasalaştırdık." deme imkânından mahrum kaldık.

Biraz önce burada konuşan Adalet Komisyonunun Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü Sayın Ömer Süha Aldan'ı vicdanı olup dinleyip de içi sızlamayacak bir tane arkadaşımızın aramızda oturmadığını düşünüyorum.

765 sayılı Kanun'da daha önceden yani Ceza Kanunu değişmeden önce olan bir maddeyi tekrar aynı hâliyle buraya getirdik. Ama şimdi şu var, şunu söylüyorlar: "16/11/2016 tarihinden önce tecavüz eden, cinsel istismarda bulunan kişiler" diyorlar, "Bundan sonra olanları kapsamaz." diyorlar. Yapmayın; yol olur, yol. Sayın Bakanın söylediği gibi şu anda konuyla ilgili 4 bin kişi tutukluysa, beş sene sonra bir 4 bin daha olur, onlar için de bu düzenlemeyi tekrar yapmak durumunda kalırız.

O kadar üzgünüm ki evime gittiğimde 12 yaşındaki kız çocuğuma bir müjde veremeyeceğim. Anayasa Mahkemesinin kararına uygun bir düzenleme yaptık cinsel istismarla ilgili ama şimdi -Ömer Bey'in söylediği gibi- 11 yaşında bir çocuğa tecavüz eden, sonra belki de ailesine para vererek, para karşılığı onunla evlenen, o kızı satın alan adamı biz burada akladık. (AK PARTİ sıralarından "Öyle değil ya, yanlış biliyorsun." sesi)

CEMAL OKAN YÜKSEL (Devamla) - Aynen öyle, sayın vekilim, aynen öyle.

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Kızı almış, kendisi de kabul etmiş. Ne satın alması? Ne alakası var?

CEMAL OKAN YÜKSEL (Devamla) - Bakın, 765 sayılı Kanun yürürlükteyken ben avukatlık yaptım. Yüzlerce vakayla karşılaştım. 13 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında kız çocuklarını aileleri -bir tecavüz olmuş, istismar olmuş- karşı taraftan para alarak çeşitli saiklerle evlendirdiler, o çocuklar hayatlarının sonuna kadar bir hapis hayatında kaldılar.

Çok üzgünüm. Bu yanlıştan artık bu madde de kabul edildikten sonra Sayın Bakanım, dönmek için çok geç gibi gözüküyor. Rica ediyorum, bir sözünüz vardı Adalet Komisyonunda bizlere "Cinsel istismarı düzenleyen diğer konularla ilgili bir çalıştay yapalım; kadın

80

derneklerini, sivil toplum kuruluşlarını çağıralım." demiştiniz. Hâlâ çok geç değil, bu maddeyi orada tartışırız.

Tekririmüzakere yoluyla bir önerge verelim, bu maddeyi ne olur geri çekin. Bunun sorumluluğunu, siyasi, hukuki ve vicdani sorumluluğunu Hükûmetiniz kaldıramaz, biz hiç kaldıramayız. Yarın basında "Bir uzlaşma oldu." diye haber yapılırken, yarın basında "Tecavüzcüyü koruyan AKP." diye haber yapılır. Bizi düşünmüyorsanız kendinizi düşünün.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Yazacak basın mı bıraktılar Cemal, kim yazacak?

CEMAL OKAN YÜKSEL (Devamla) - Lütfen, tekririmüzakereyle bunu geri çekin.

Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yüksel.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım…

BAŞKAN - Sayın Özel, buyurunuz, mikrofonunuzu açıyorum.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

28.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, iktidar partisiyle aralarındaki uzlaşıya rağmen son dakika müdahalesiyle Parlamentonun kandırıldığına ilişkin açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Adalet Komisyonunun değerli iki üyesi, beşer dakika, meseleye nasıl baktığımızı anlattı. Biz muhalefet partisi olarak -sağ olsun Milliyetçi Hareket Partisinin de desteğiyle- İç Tüzük'ten gelen bir hakla denedik ama 1 oyla… Yani biraz önce o yoklamaya oy veren herkes bilsin ki kendisi vermeseydi, bir dört gün boyunca hiç olmazsa bu konunun ülke gündeminde tartışılması mümkün olacaktı, o fırsat kaçtı.

Şimdi, Sayın Bakanım, Bakanlar Kuruluna gittiğinizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanına saygıyla selamlarımı söyleyin, 300 küsur maddelik kanunu uzlaşıyla geçirecektik, "Benim yüzümden geçmeyecek." deyin. "Çünkü ben, muhalefet partilerinin uzlaşma teklifine 'Evet.' deyip onları kandırdım, son dakika önergesiyle de bunu geçirdim."

Bundan sonra iktidar partisinden gelecek herhangi bir teklifte, tasarıda, ki herhangi bir uzlaşma yapmadığımızda, son dakikada böyle kandırmak üzerine önerge verdiğinizden tecrübemizle… Sayın bakanlara -bundan önce komisyonda itirazımız yoksa- ve Dışişleri Bakanına selam söyleyin, onaylanması beklenen uluslararası anlaşmalar, dün Sayın Emrullah İşler'in rica edip yaptığımız anlaşma, hepsinin vebali Bekir Bozdağ'ın, bu uzlaşıya rağmen, sade bizi değil, Parlamentoyu kandıran bu son dakika müdahalesi yüzündendir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Turan…

29.- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın, toplumda birçok sorunu çözecek bir kanunun görüşüldüğüne ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ifade ettiği uzlaşı kültürüne aykırı davrandıkları iddiasını şık bulmadığına ilişkin açıklaması

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle, bir kanunun daha sonuna geldik, toplumun önemli oranda beklediği, birçok sorunu çözeceğini ümit ettiğimiz, Anayasa Mahkemesinin uyarılarını da esas aldığımız bir kanunu bitirdik.

Az önce sayın grup başkan vekilinin ifade ettiği, uzlaşma kültürünün sonunda yanlış bir iş yaptığımız iddiasını şık bulmadığını ifade etmek istiyorum çünkü…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ben de şık bulmuyorum, daha da ağırını söyleyeceğim.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Ben de konuşayım, izin verin.

Çünkü beraber konuştuk, 6-7 madde revize edildi, bizim katıldığımız vardı, katılmadığımız vardı, muhalefetin dediği oldu, bizim dediğimiz oldu vesaire ama esas olarak ciddi bir iş yaptık. Fakat önümüzde toplumsal bir sorun var. Geçen dönem ben milletvekiliydim, AK PARTİ iktidarı döneminde gene muhalefetin desteğiyle beraber, özellikle cinsel suçlarla ilgili cezaların artırılmasını beraber imzaladık. Yeni bir şey yapmıyoruz aslında. O dönemden bu döneme -tırnak içerisinde- toplumda mağdur olarak algılanan bir kesim var. Ben Roman mahallelerine çok giden bir insanım, Çanakkale vekiliyim, oralarda başta olmak üzere, insanlar evliliğini yapmışlar, tören yapmışlar, gurur duymuşlar ancak sonra malum kanundan kaynaklı sıkıntılarla şu an cezaevindeler.

Bakınız, az önce konuşmacının ifade ettiği, bizi itham ettiği o bölüme cevaben şunu söylemek istiyorum: Kanunun ilk cümlesi "cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın…" der, bir daha çiziyorum altını, eğer cebir varsa, tehdit varsa, hile varsa, iradeyi etkileyen bir fesat varsa zaten bunun dışında, biz ailenin, karşılıklı rızanın olduğu, yaşın tutmadığı şeylerden bahsediyoruz.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - 11 yaşındaki çocuğun ne iradesi olabilir ya?

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - İki, bir şey daha söyleyeyim, yine kanunu okuduğumuz zaman, devamında, evliliğin failin kusuruyla sona ermesi hâlinde yani adam cezaevinden çıktı, boşandı, yanlış yaptı vesaire, bu durumda zaman aşımı olsa bile tekrar cezaya devam edecekler. Burada yanlış yapma iradesi olana destek olan bir düzenleme yok. O yüzden farklı ithamlarla bize bunların söylenmesini şık bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Toplumda bunu bekleyen ciddi bir grup olduğunu, kesim olduğunu, meselenin kadını kollamak, çocuğu kollamak olduğunu ifade etmek istiyorum.

81

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Sayın Akçay…

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan…

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Tecavüzcüler…

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Tecavüzcü değil arkadaşlar, saçmalamayın! Nerede var tecavüz ya, nerede var ya? (CHP sıralarından gürültüler)

MUSA ÇAM (İzmir) - 11 yaşında oyun oynuyor bu çocuk!

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - 11 yaşındaki çocukla evlilik olur mu?

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Sayın Başkan, bir daha söyleyeyim mi?

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Bir dakika, sözümü kesme Sayın Turan.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - "Cebir yok, hile yok…" Yapmayın.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Vicdanınız nasıl canınızı acıtıyor!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen efendim…

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Özcan Purçu'yla konuştum, destek oluyor, "Evet." diyor, konuştum.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Hayır canım, olur mu öyle şey! Failin kusuru nedir, failin kusuru?

BAŞKAN - Sayın Akçay, sürenizi yeniden başlatıyorum.

Buyurunuz.

Sayın milletvekilleri, lütfen efendim… Sayın Erkan Akçay konuşacak, lütfen dinleyelim.

30.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son dakika önergeleri getirmenin varılan mutabakata aykırı olduğuna ve bundan sonra görüşülecek kanun tasarılarında da bu tür sürprizler olacaksa muhalefet olarak daha ihtiyatlı olacaklarına ilişkin açıklaması

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan, lütfen Sayın Turan'ı uyarır mısınız? Sözümü kestiği gibi yani dinlemeye de mâni oluyor. (AK PARTİ sıralarından "Bırak, bırak!" sesleri)

Susun be! Ne konuşuyorsunuz? Ne konuşulduğunun farkında bile değilsiniz, ayıp! Bari dinleyin.

Şimdi, iki husus var Sayın Başkan.

Birincisi: İktidar kanadından gelen bu tür önergelerde biz defaatle diyoruz ki: "Bunu çok önceden de bildirin, müzakere edelim, uzlaşma sağlayalım; bunu son dakika önergeleriyle yapmak doğru değil ve varılan mutabakata, uzlaşmaya da aykırı." Daha evvel komisyon safahatında veya Genel Kurul safahatında da ifade edilmiş bu.

Şimdi, Sayın Turan kendisini çok zorluyor bu önerge bakımından "Efendim, cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkilemeyecek bir cinsel istismar suçu." diyor. Ya, iradeyi etkilemeyecek bir cinsel istismar suçunun bir örneğini verebilir mi bir hukukçu olarak? Bir örnek veriyorum.

Şimdi, bu maddenin yazımı zaten sorunlu, doğru değil bu düzenleme fakat yani beş dakika önce gideceğim diye iktidar partisi grubundan bazı arkadaşlar tepki gösteriyorlar bizim bu konuda yapacağımız açıklamalara ve bu kadar da tahammülsüzler. Kabul etmek mümkün değil bu düzenlemeleri ve tekrar uyarmak istiyoruz: Eğer bundan sonraki görüşeceğimiz kanun tasarılarında da bu tür sürprizler gelecekse bu muhalefet de bu konuda daha ihtiyatlı olacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bundan sonra, bu önergeler konusunda yani bunları baştan sağlama almak lazım. Önce önergeleri verecek… Örneğin daha evvel yapılan kanun hükmünde kararnamelerde bir gün önceden, beş altı saat önceden bu önergeler geldi. Muhalefet partileri olarak daha önceden de tezekkür ettik, tartıştık; ona göre bir tutum belirledik.

Bu konuda iyi niyetli olmaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akçay.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 23.02

YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 23.28

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir)

-----0-----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.

438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediyoruz.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 438) (Devam)

82

BAŞKAN - Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Sayın Yüksel…

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Sayın Başkan, bir önceki oturumda sayın grup başkan vekilinin benim açıklamalarıma ithafen… Bir yanlış anlaşılma var. 60'a göre bir dakika çok kısa söz istiyorum.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Yüksel.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

31.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın kabul edilen geçici 1'inci maddesinin yaratacağı sıkıntılara ilişkin açıklaması

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli üyeler; bir önceki oturumda sayın grup başkan vekili bana ithafen bir şey söyledi. Hem onunla ilgili bir açıklama yapmak hem de şimdi tasarıda kabul ettiğimiz geçici 1'inci maddedeki bir sıkıntıyı söylemek istiyorum.

İlk önce sıkıntıyı söyleyeyim: Önerge metnine baktığımız zaman "16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda" diye devam edip cezasızlık hâli düzenleniyor. Yani cinsel suçun bugünden önce işlenmesi koşuluyla zaman sınırı olmaksızın, yarın, üç ay sonra, beş yıl sonra dahi mağdurla evlenirse bu cezasızlık hâlinden yararlanacaklar. Bu yasa tasarısı Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra bunu gören sapıklar para pul ya da çeşitli yöntemlerle mağdurları evlenmeye zorlayabilir ve evlilik tarihi bu tarihten sonra bir tarihte olduğu takdirde dahi maalesef cezasızlık hâli resmiyet bulmuş olabilir. En azından bunu düzeltin, yani geri çekin ama…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yüksel.

Sayın Yedekci, buyurunuz, bir dakika süreyle mikrofonunuzu açıyorum.

32.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, çocuk tecavüzlerine karşı direnmeye devam edeceklerine ilişkin açıklaması

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Şimdi, bu önergeyle hepimiz şok olduk. Çocuğa tecavüzün… Nasıl "Rızası vardı." denilip birisiyle evlendirilebilir? Kabul edemiyoruz. Burada, ayrıca, bizim kanunlarımız 11 yaşındaki, 13 yaşındaki çocuğun evlenmesine izin veriyor mu, onu da anlamış değilim. Bu düzenlemeyle hangi sapık, hangi sapıklar dışarıya salıverilmeye çalışılıyor; onu da anlamadım. Amaç, toplumu sapık ve ahlaksız yapmak mıdır? Düğünlere kaymakamların, valilerin geldiğinden, altın taktığından bahsetti Sayın Bakan ve ben esefle kınıyorum kendisini, üzüntüyle dinledim. Böyle bir şey kabul edilemez. 100 kilo altın takıp 10 yaşındaki, 11 yaşındaki çocukla evlenilebilir mi, bu kabul edilebilir mi? Bunun tek bir adı vardır: Sapıklıktır, sapkınlıktır!

Biz bunun karşısındayız. Direneceğiz, gerekirse sabaha kadar Meclisi açık bırakacağız, çocuk tecavüzlerine karşı direnmeye devam edeceğiz.

Teşekkür ederiz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yedekci.

Sayın milletvekilleri, sisteme 60'ncı madde çerçevesinde giren milletvekillerimiz var. Ancak, konunun özelliği nedeniyle sadece kadın milletvekillerimize söz vereceğim.

Buyurunuz Sayın Sarıhan…

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, ben Aile Bütünlüğü Komisyonunun Sözcüsüydüm. Bu konuda çok yoğun konuştuk Komisyonda.

BAŞKAN - Komisyona elbette ki söz veririm, tabii ki.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Evet, bu Komisyonun Sözcüsüyüm. Bu konuyla ilgili açıklama yapmak…

BAŞKAN - Bir saniye, Komisyona söz veririm tabii ki ancak Komisyon burada oturuyor.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Hayır, özel araştırma komisyonu kurulmuştu, malum. O Komisyonda bu konuyu konuştuk.

BAŞKAN - Hayır, ben sadece Komisyon Sözcüsüne burada söz verebilirim talep ederse.

Buyurun Sayın Sarıhan.

33.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, hukukçuluk yaşamı boyunca çocukların istismar edilmelerini önleme mücadelesi verdiğine ilişkin açıklaması

ŞENAL SARIHAN (Ankara) - Değerli Başkanım, sevgili arkadaşlar; şimdi, burada konuştuğumuz konu, aslında kadınlar ve erkekler, hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü, hepimiz -ortak- çocuklara sahibiz; bunların bir kısmı kız çocuklarımız, bir kısmı da erkek çocuklarımız.

Şunu anımsatmak isterim: Benim yaşamım boyunca, hukukçuluk yaşamım boyunca verdiğim bir mücadelenin ürünüdür bu madde. Sadece benim değil, benim gibi düşünen kadın arkadaşlarımızın, kadın örgütlerinin ve hatta şimdi Sayın Bakanın Bakan olarak oturmakta olduğu kürsüde hepimizin ortak olarak verdiği bir mücadelenin ürünüdür. Çünkü, biz çocuklarımıza sahip çıkmak istedik. Bedenleri gelişmemiş, bedenleri olgunlaşmamış, yaşları

83

da henüz herhangi bir şeyi ayırabilecek durumda olmayan çocuklara sahip çıkmak, onların "evlilik" adıyla fuhşa sürüklenmiş olmalarını, istismar edilmiş olmalarını önlemek istedik. Bugün yapacağımız, yaptığımız daha doğrusu ama geri almamız mümkün…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Basmacı…

34.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın geçici 1'inci maddesiyle ilgili önergeyi kabul edenlerin vicdanı olmadığına ilişkin açıklaması

MELİKE BASMACI (Denizli) - Sayın Başkan, sevgili vekiller demeyi çok isterdim ama bu gece herhâlde sevgi dolu cümleler kuramayacağım. 11 yaşında, 10 yaşında yani 12 yaşından küçük -bu maddede yaş sınırı yok- diyelim ki 12 yaşında bir çocuk 60 yaşındaki bir adam tarafından tecavüze uğruyor; adam hapiste, kız dışarıda. Şimdi, "Geçmişe dönük olsa." diyorsunuz, "Oldu." diyorsunuz; peki, bu 60 yaşındaki adam bu 11-12 yaşındaki çocukla evlenirse her şey yoluna mı girmiş olacak? Yüz binde 5, bu sorunun muhatabı yüz binde 5. Bizim daha önemli sorunlarımız var, bizim eğitim sorunumuz var; bu tecavüzcüyü dışarıya çıkarmak değil, bunu yapmamayı öğretmek gibi bir sorunumuz var. Bence bu gece bunu kabul eden herkesi -vicdanı yok- Allah affetsin.

BAŞKAN - Sayın Kaplan Hürriyet...

35.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın geçici 1'inci maddesiyle ilgili önergenin muğlak ve anlamsız düzenlemeler içerdiğine ilişkin açıklaması

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Sayın Başkanım, bu, son dakika gelmiş olan önergenin hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yoktur çünkü maalesef -bütün arkadaşlarımın söylediği gibi- çocuk tecavüzlerinin kesinlikle önünü açacak, içerisinde çok ciddi muğlak ve anlamsız ifade ve düzenlemeler içeren bir önergedir. Buraya tarih koyulmuş olması, yeni çocuk tecavüzlerinde çocukların ya da kadınların tecavüzcüsüyle zorla evlendirilmesinin asla önünü kapatacak bir tarih düzenlemesi değildir. Yaş sınırı olmaması konusundaki eleştirilere kesinlikle katılıyorum. Failin kusuruyla evliliğin sona ermesinden bahsedilmiş, bu da çok belirsiz ve muğlak. Aile Bütünlüğü Komisyonu üyesi olarak... Bu konular çok kısa da olsa o Komisyonda tartışılmıştı ama yeteri kadar değil.

Son dakika, yangından mal kaçırır gibi neden bu önergeler geliyor? Evet, bir sorun varsa bunu hep birlikte tartışalım, kadın STK'ların da görüşlerini alalım, bu konuda mağdur insanların görüşlerini alalım ama bu şekilde bu sorunun çözümü asla bu değildir Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Sibel Özdemir...

36.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapılmak istendiğine ve ilgili tüm tarafların görüşlerinin alınması gerektiğine ilişkin açıklaması

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Evet, bugün, bu gece gerçekten toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapılmak isteniyor. Bu konuda, ben, burada, bu salonda bulanan bütün milletvekillerimizi büyük bir sorumluluğa davet ediyorum. Evet, eğer bir mağduriyet varsa ki bizim de en büyük sorumluluğumuz kadınların, çocukların, kız çocuklarının mağduriyetini gidermek ama bu şekilde, gece yarısı, beş dakikada çok hızlıca düzenlenmiş bir önergeyle değil. Adalet Komisyonunda ve ilgili bütün komisyonlarda çok dikkatli bir tartışmayla ilgili bütün tarafların görüşleri alınarak çok önemli bir düzenleme yapmaya davet ediyorum ve bu önergenin bugün Parlamentodan çekilmesini öneriyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 438) (Devam)

BAŞKAN - Tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümünün oylamasının açık oylama şeklinde yapılmasına ilişkin bir istem vardır.

Şimdi, önergeyi okutup istem sahibi sayın milletvekillerin adlarını tespit edeceğim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın tümünün oylanmasının İç Tüzük'ün 143'üncü maddesi uyarınca açık olarak yapılmasını teklif ederiz.

BAŞKAN - Özgür Özel? Burada.

Melike Basmacı? Burada.

Zeynep Altıok? Burada.

Erkan Akçay? Burada.

Musa Çam? Burada.

Ünal Demirtaş? Burada.

Fatma Kaplan Hürriyet? Burada.

Sibel Özdemir? Burada.

Barış Yarkadaş? Burada.

84

Erhan Usta? Burada.

Çetin Osman Budak? Burada.

Mehmet Gökdağ? Burada.

Orhan Sarıbal? Burada.

Şenal Sarıhan? Burada.

Ömer Süha Aldan? Burada.

Gülay Yedekci? Burada.

Murat Emir? Burada.

Necati Yılmaz? Burada.

Vecdi Gündoğdu? Burada.

Haydar Akar? Burada.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, oylamadan önce bir şey daha söyleyebilir miyim?

BAŞKAN - Tamam, 20 isim tamam.

Sayın Bakanın bir açıklama talebi vardır.

Buyurunuz Sayın Bakan.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu bir rapor hazırlıyor; raporunun bu konuyla ilgili bölümünü saygıdeğer Meclis üyelerimize arz etmek istiyorum:

"Türkiye'de 16 yaşını doldurmadan gayriresmî olarak beraberlik yaşamaya başlayan, bir veya birden çok çocuk sahibi olan ve daha sonra yasal evlenme yaşını doldurunca resmî nikâh kıyıp sekiz, on yıl gibi uzun bir süre evlilikleri devam ederken erkek eş TCK'nın 103'üncü maddesi gereğince sekiz yıl ve daha fazla hapse mahkûm olmaktadır." (CHP sıralarından gürültüler)

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Altın da takıyorlar mı düğünde Sayın Bakan, altın da takıyorlar mı?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen efendim… Lütfen efendim…

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - "Komisyon çalışmaları sırasında bu durumda yaklaşık 3 bin çiftin bulunduğu mağdurlar ve diğer yetkililerce ifade edilmiştir."

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Birinizin çocuğuna yapsınlar bunu Mecliste, birinizin çocuğuna!

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - "Söz konusu çiftlerden kadınlar, kendilerinin ve çocuklarının yaşamlarını sürdürmelerinin zor olduğunu ifade ederek Komisyonumuza müracaat etmiş ve bizzat sorunlarını anlatmışlardır. Komisyonda kadınlar, evliliklerinin sağlıklı devam ettiğini, eşlerinden şikâyetçi olmadıklarını, nikâhlı eşleriyle beraber yaşamak istediklerini, çocuklarının ve kendilerinin ağır bir psikolojik ve maddi mağduriyet yaşadıklarını ifade etmişlerdir."

İlgili toplantının tutanağında da görüleceği üzere farklı partilerden Komisyon üyeleri de ülkemizin farklı yerlerinden benzer şikâyetlerin kendilerine geldiğini ifade etmişlerdir."

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Bir akraba çıkacak buradan Sayın Bakan, bir akraba çıkacak emin olun. Kişiye özel olacak, bunu biliyoruz.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - "Sadece tanımlanan mağduriyeti ifade eden bu çiftler için, kadın ve çocukların mağduriyetini gidermeye yönelik düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür." Komisyonun da bu yönde bir tavsiyesi var.

Teşekkür ediyorum.

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Bir akraba çıkacak ve kişiye özel olacak. Takip edeceğim bunu, kimin akrabası olduğunu.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Alınan karar gereğince açık oylama elektronik cihazla yapılacaktır.

Oylama için iki dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin oy pusulalarını oylama için öngörülen iki dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadıyla imzasını da taşıyan oy pusulasını yine oylama için öngörülen iki dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur.

85

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki