Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
22. Birleşim 17 Kasım 2016 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 86 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Mustafa Açıkgöz (Nevşehir)

-----0-----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediyoruz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

34'üncü madde üzerinde verilen Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

34'üncü maddeyi önergeyle yapılan değişiklik doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 34'üncü madde kabul edilmiştir.

35'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 35'inci madde kabul edilmiştir.

36'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 36'ncı madde kabul edilmiştir.

37'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 37'nci madde kabul edilmiştir.

38'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 38'inci madde kabul edilmiştir.

39'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 39'uncu madde kabul edilmiştir.

40'ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 40'ıncı madde kabul edilmiştir.

41'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 41'inci madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, 42'nci madde üzerinde iki önerge vardır. Aynı mahiyetteki bu önergeleri okutacağım ve birlikte işleme alacağım; talepleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim veya gerekçelerini okutacağım.

Şimdi, aynı mahiyetteki önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 42'nci maddesinde yer alan "elli bin" ibaresinin "kırk bin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Cemal Okan Yüksel Melike Basmacı Kazım Arslan

Eskişehir Denizli Denizli

Şenal Sarıhan Ömer Süha Aldan

Ankara Muğla

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahiplerini okuyorum:

Muharrem Varlı Kamil Aydın Kadir Koçdemir

Adana Erzurum Bursa

Ahmet Selim Yurdakul Deniz Depboylu

Antalya Aydın

BAŞKAN - Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Katılıyoruz Başkanım.

Önergeler hakkında söz isteyen imza sahibi sayın milletvekillerine söz vereceğim.

Söz talebi yoktur.

Gerekçeleri okutuyorum.

Gerekçe:

Hukuk yargılamasında istinaf kanun yolundaki kesinleşme sınırının 40 bin Türk lirası olarak öngörülmesi amacıyla bu önerge verilmiştir.

Diğer önergenin gerekçesi:

Bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı hak arama yani temyiz yolu için gerekli asgari miktar makul bir seviyeye çekilmektedir.

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

42'nci maddeyi önergelerle yapılan değişiklik doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

43'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

44'üncü madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 44'üncü maddesiyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenmesi öngörülen ek 1'inci maddesinin (2)'nci fıkrasında

75

yer alan "341 inci ve 362 nci maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında davanın açıldığı ve 369 uncu maddedeki parasal sınırın uygulanmasında temyize başvurulduğu tarihteki" ibaresinin "341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Cemal Okan Yüksel Necati Yılmaz Gülay Yedekci

Eskişehir Ankara İstanbul

Mehmet Gökdağ Ömer Süha Aldan

Gaziantep Muğla

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükûmet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Önerge hakkında konuşmak isteyen? Yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum.

Gerekçe:

Hukuk yargılamasında istinafa ve temyize başvuruyla Yargıtayda duruşma yapılması konularında yeniden değerleme oranı uygulanırken hükmün verildiği tarihteki miktarın esas alınması amacıyla bu önerge verilmiştir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

44'üncü maddeyi önergeyle yapılan değişiklik doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

45'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 45'inci madde kabul edilmiştir.

46'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 46'ncı madde kabul edilmiştir.

Geçici madde 1 üzerinde iki önerge vardır, önergeleri okutuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 1'inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Muş Ramazan Can Halis Dalkılıç

İstanbul Kırıkkale İstanbul

İlyas Şeker Hacı Bayram Türkoğlu Mücahit Durmuşoğlu

Kocaeli Hatay Osmaniye

"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir."

BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 1'inci maddesinde yer alan "altı ay" ibarelerinin "dokuz ay" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Ömer Süha Aldan Cemal Okan Yüksel Gülay Yedekci

Muğla Eskişehir İstanbul

Necati Yılmaz Musa Çam

Ankara İzmir

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Katılmıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Katılmıyoruz Başkan.

BAŞKAN - Önerge hakkında konuşmak isteyen Ömer Süha Aldan, Muğla Milletvekili.

Buyurunuz Sayın Aldan. (CHP sıralarından alkışlar)

Gecenin bu vakti iyi bir alkış aldınız Sayın Aldan.

ÖMER SÜHA ALDAN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Umarım, Meclis de bu konuşmamın sonucunda benim istediğim doğrultuda bir karar verir.

Evet, her zaman olduğu gibi, gecenin son dakikasında yine bir sürpriz değişiklik önergesiyle karşı karşıyayız. Aslında, eski Türk Ceza Kanunu'nun 434'üncü maddesindeki bir hükümdü yani tecavüzcüyle evlenme hâlinde açılan kamu davasının ertelenmesine ilişkin bir düzenleme. Şimdi yeniden bu gündeme getirilmektedir. Bu düzenlemeyi kabul etmek doğru

76

değildir.

Bakın, bir örnek vereyim: 50-60 yaşında bir adam, 11 yaşında bir genç kızın ırzına geçtikten sonra yıllar geçip evlendiğinde bunun cezasını çekmek durumundadır. Eğer bu evlenme dolayısıyla o kişiye cezasızlık hakkı verirseniz bu takdirde o kızcağız ömür boyu hapse mahkûm olmuş olur o adamın bir anlamda uşağı konumunda, eşi değil. Evlilik sadakate dayalıdır, evlilik karşılıklı sevgiye dayalıdır, saygıya dayalıdır. Evlilik zorlamaya dayalı olamaz. Eğer böyle bir eylemi gerçekleştiren varsa bunun cezasını çekmelidir, çıktığında o kişiyle isterse evlenebilir. Böyle bir dayatmaya "Evet" dememeniz lazım sayın milletvekilleri. Bunu çok iyi düşünmek lazım. "Tecavüzcüyle evlenen" kavramı yarın bütün basında yer alacaktır. Herkes buna çok dikkat etsin. Birinci noktası bu.

İkinci bir noktası, bu suç belli bir alanla sınırlandırılmaktadır, yani 16/11/2016'dan önceki eylemlere ilişkindir. Peki, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra, Anayasa Mahkemesine gidilecek, eşitlik ilkesi gereğince Anayasa Mahkemesi teşmil kararı uygulayacak ve bu, bir alışkanlık hâline gelecektir, bir yasal düzenleme hâline gelecektir.

Üçüncü bir nokta, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231'inci maddesi vardır yani hükmün açıklanmasının ertelenmesine dair bir düzenlemedir. Sadece iki yıla kadar olan suçlar için geçerlidir. Oysa bu yapacağınız uygulama, on sekiz sene hapis cezası yemiş insanlar için uygulanacaktır. Bu da başka bir garabet hâlidir. Öyle ki yarın ağırlaştırılmış müebbet hapis alan birine dahi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair bir düzenleme yapılabilir hâle gelecektir. Yani hangi anlamda bakacak olursak olalım bu düzenlemenin iler tutar yanı yoktur. Her şeyden öte, eski Türk Ceza Kanunu'nun 434'üncü maddesi beş yıl süreyle bir ertelemeyi amirdi. Yani böyle bir evlilik hâlinde, tecavüzcüyle evlenen kişi hâlinde beş sene süreyle bekleniyor, bu süre içinde kocanın kusuruyla bir boşanma vuku bulursa tekrar o kişi cezaevine girebiliyordu. Ama, yine bu düzenlemede bu sonsuza kadardır. Yani sonsuza kadar küçük bir çocuk o hiç istemediği adamın, kendisine tecavüz edenin yanında kalmak durumunda kalacaktır.

Keza şu kurtarıcı bir yan hâline asla dönüşemez: Cebir, tehdit, hileyle bu ırza geçme olmuşsa işte biz bunları kapsam altına almıyoruz demekle bu işten kurtulunmaz.

Bakın, burada önemli olan "istismar" sözcüğü şu anlama gelir: Irzına geçilen kişi çocuktur, çocuk ve bu, 15 yaşından aşağı bir çocuktur. Elbette ki şu kaygılar olabilir: Cezaevinde bu nedenle yatan ya da yatmak durumunda olan binlerce kişi olabilir. Asıl amacınız, cezaevlerini boşaltıp yerine insan doldurmak da olabilir ya da toplumdaki belli kültürel düzeye sahip insanların küçük yaşta bu tip eylemleri dolayısıyla onlara bir nevi değişik bir af getirme anlayışı içinde de olabilirsiniz. Ama şunu unutmayalım: Hepimizin çocukları vardır. Bunu hiçbir zaman gözden ırak tutmayalım. Ve böyle bir uygulamanın ileride başımıza neler açabileceğini çok iyi hesaplayalım diyorum.

Bu bir başlangıçtır. Eğer bu başlangıca "Evet." dersek, bundan sonraki düzenlemelerde bu tip arızalı, hukuk dışı pek çok konuyu gündeme getireceğiz ve bunun altından da hiçbir zaman kalkamayacağız.

Hukuk zorlamayı kaldırmaz. Hukukun kendi içinde bir kurallar manzumesi vardır. Lütfen, bunu bozmayalım diyorum. Bizim değişiklik önerimize "Evet." demeniz dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aldan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 1'inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir."

Mehmet Muş (İstanbul) ve arkadaşları

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım…

BAŞKAN - Sayın Özel…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Pek kısa bir söz istiyorum efendim yerimden.

BAŞKAN - Buyurunuz.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

77

26.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın geçici 1'inci maddesi üzerinde İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve arkadaşları tarafından verilen önergeyle getirilen düzenlemenin toplum vicdanında rahatsızlık yaratacağına ve kabul edilemez olduğuna ilişkin açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, 50 maddelik bir kanunla karşı karşıyaydık. Muhalefetten gelecek bazı önerilerin dikkate alınması şartıyla, genel olarak da iktidar partisinin çok önem verdiği bu CMK değişikliğinde -sizin de şahitliğinizde, tüm vekillerin de şahitliğinde- İç Tüzük'ten kaynaklanan hakları kullanarak herhangi bir engelleme yapmadığımız gibi pek çok önergemiz olmasına rağmen bugün çalışmanın tamamlanması açısından da önergelerimizin önemli bir kısmını çektik. Bu noktaya geldi. Dört günde bitmeyecek kanun dört saatte bitecek ve uzlaşmanın ne kadar önemli olduğunu da gerek Necati Yılmaz son konuşmasında gerekse Komisyon üyelerimiz söyledi. Hatta biz Bakana, yapıcı önerilere katıldığı için teşekkür etmeyi değerlendiriyorduk aramızda ama bu son dakika önergesiyle, geçmişteki büyük bir ayıp, tecavüzcüsüyle evlendirilirse eğer kız, tecavüzcünün ceza almaması… Biz eğer böyle bir önergeyi bilseydik, buna bırakın dört gün, dört yıl direnirdik. Şimdi, bu son dakikada gelen bu önerge fevkalade rahatsızlık verici. Şimdi, burada yoklama talep etmek suretiyle meselenin kadın örgütleri tarafından, insan hakları örgütleri tarafından, AKP'deki vicdan sahibi çok sayıda kadın… Yani bunun yapıldığını bilse AKP kadın kolları da buna karşı çıkar, kadın milletvekilleri de karşı çıkar ve bu ayıptan kurtulmuşken…

Şimdi yoklama isteyeceğiz ve bu yoklama talebimizden sonra otomatikman görülüyor ki sayı da tutmayacak, umarız ki tutmayacak ve hiç olmazsa bir dört günlük zaman kazanalım ya da Sayın Bakan bu önergeyi çeksin. Eğer kendi tabanını, kadın milletvekillerini, kadın kollarını, Türkiye'deki benzer demokratik kitle örgütlerini ikna edebiliyorsa istediği zaman yasalaştırır. Ama yani gerçekten bu korkunç bir durum.

Biz, yoklama istemek suretiyle bu meselenin hiç olmazsa oylamasının önümüzdeki günlere kalmasını sağlamak ve Meclisin kapanmasını temin etme noktasındayız. AKP'li kadın milletvekillerinin vicdanlarına sesleniyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özel.

Sayın Akçay, buyurunuz.

27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın geçici 1'inci maddesi üzerinde İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve arkadaşları tarafından verilen önergeyle getirilen düzenlemenin toplum vicdanında rahatsızlık yaratacağına ve kabul edilemez olduğuna ilişkin açıklaması

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın bir an evvel geçmesi için elimizden gelen katkıyı en samimi bir şekilde verdik. Bu 50 maddelik tasarı normal süreci içerisinde önümüzdeki hafta ancak biterdi ve pek çok konuşmacımızı ve önergemizi de çektik bazı maddelerde de gruplar olarak anlaşma da sağladığımız için. Fakat son dakika sürpriz olarak en son bu geçici 1'inci maddeye bir fıkra eklenmesine ilişkin bir teklif gelmesi… Bunu doğru bulmuyoruz. Cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231'inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının ertelenmesine karar verileceğini ihtiva eden bir düzenleme.

Şimdi, tabii, bunu kabul etmemekle birlikte, Sayın Bakanın çeşitli vesilelerle de ifade ettiği gibi, sanırım Komisyonda da ifade ettiği üzere, bu konuda bir çalıştayın yapılacağı da öngörülüyor ve daha teferruatlı bir inceleme, tartışma ve değerlendirmeden sonra, toplumumuzun genel hatları itibarıyla genel kabul göreceği ve vicdanın sızlamayacağı bir düzenlemeyi hep birlikte uzlaşarak bulmakta fayda var diye düşünüyoruz ve bunu öneriyoruz. Hükûmetin, iktidar grubunun bu, bir nevi gece yarısı sürpriz önergeyle gelmemesini beklerdik.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayınız Sayın Akçay.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Keşke bu, dün veya daha önce gelmiş olsaydı, biraz daha bunu değerlendirme fırsatımız olacaktı. Fakat bu, son dakika sürpriz önergesi olmuştur. Kabul etmeyeceğimizi ve bu tasarının tümüne de ret oyu vereceğimizi ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akçay.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 438) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükûmet?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkanım, izniniz olursa önergeyle ilgili bir iki cümle söyledikten sonra kanaatimi söyleyeceğim.

BAŞKAN - Buyurunuz, tabii ki.

78

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Bu önerge, ülkemizde yaşanan çok ciddi bir sorunu çözmek maksadıyla verilmiştir.

Bildiğiniz gibi, Türk Ceza Kanunu'nun, eski Ceza Kanunu'muzun 434'üncü maddesi böyle bir uygulamayı sürekli öngörüyordu. O dönemde, yine, Parlamentoda, Cumhuriyet Halk Partisi, AK PARTİ hep beraber olduk ve "Bu, küçük yaşta evliliklerin önüne geçmek maksadıyla bunu kaldıralım, bu doğru bir şey değil ve bunu teşvik eden bu yapıyı yok edelim." dedik ve beraber biz bu düzenlemeyi yaptık.

Ama takdir edersiniz ki kanunların da bir kültür oluşturma kapasitesi var. Biz, birdenbire böyle bir düzenlemeyi hayata geçirince, geçmiş düzenlemeler var, o dönemden beri gelen bir yapı var ve insanlar bu kanunu öğrenme, algılama konusunda yeteri kadar fırsat bulamadılar ve bir kültürün oluşmasına da bu kanunun uygulaması gerçekten fayda sağladı.

Şu anda cezaevlerinde pek çok kişi var, bu yönde tutuklanmış ve hüküm giymiş kişi. Düğün yapılmış, dernek yapılmış, gelmişler, hediyeleri takmışlar, resmen evlenmişler; Medeni Kanun anlamında değil, yani halk arasında kabul şeklinde söyleyelim.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - İmam nikahıyla evlenmişler.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Ve bunun, savcı düğününe gelmiş.

Ben Sivas'ta bana anlatılan bir olayı söylüyorum: Bir hanımefendi geldi bana, bir çocuk var yanında epey büyümüş. Bir de hamile şu anda kendi durumu. Dedi ki: "Biz düğün yaptık. Düğünümüze ilçenin kaymakamı geldi, savcısı geldi, hâkimi geldi, karakol komutanı geldi. Babam köyde tanınan biriydi. Sonra evlendik. Onlar bir de hediye taktılar."

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Ya, ne anlatıyorsunuz Sayın Bakanım!

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - "Sonra da doğum için hastaneye gittiğimde hastaneden de aynı karakol komutanı geldi, beni aldı. Ve şu anda eşim içeride, yedi yıl altı ay yatarı var, benim de durumum bu."

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Yatsın.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Şimdi, burada bir dram var. Biz tecavüz edenlerin tecavüz ettikleriyle evlenmesini öngören bir teklife "Evet." demiyoruz. Bu teklifte de çok açık: "…cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın…" Yani bu tür evlilikler nedeniyle ortaya çıkan bir durum var.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Cinsel istismar suçu.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Bunu ortadan kaldırmak… Bu kanunun oluşturduğu yeni kültüre daha etkin bir şekilde gelecekte yaşamasını sağlamak. Çünkü geçici konuyor bu, ileriye dönük bir uygulaması bunun kesinlikle olmayacak. Şu anda evlenmiş kadın, dışarıda mağdur; çocukları var, onlar ayrı mağdur. Bizim burada bu dramı… "Kamuoyu ne der, falan ne der?" diye bakarsak, burada kadın en büyük mağdur oluyor, çocuklar başka bir mağdur oluyor ve büyük bir sıkıntı var.

Ayrıca burada, hani Süha Bey ifade etti, hükmün açıklanmasının geri bırakılması beş yıllık bir süre. Biz burada "zaman aşımı süresince" koyduk ki böyle bir durumda kadın mağdur edilecek bir sonuç ortaya çıkmasın diye, lehine koyduk. O nedenle bu, ülkemizde yaşanan bir sorunu çözmeye dönüktür. Yoksa küçük yaşta evlilikleri teşvik etmeye dönük bir adım atmıyoruz.

Mevcut kanunumuz bu anlamda bir kültür oluşturdu. Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin-4 bin civarında böyle içeride olan olduğunu değerlendiriyoruz. Bu, Türkiye'nin her yerinde olduğu için de bu cezalar etkin bir kültür oluşturdu ve caydırıcılık da yaptı. Bundan sonra eminim ki aynı şey olmayacaktır. Ben önergeye bu düşüncelerle katıldığımızı ifade ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum…

III.- YOKLAMA

(CHP ve MHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yoklama talebimiz olacak.

BAŞKAN - Bir yoklama talebi vardır, bu nedenle yoklama işlemini gerçekleştireceğim. Yoklama talebinde bulunan sayın milletvekillerinin Genel Kuruldaki mevcudiyetini tespit edeceğim.

Sayın Özel, Sayın Kaplan Hürriyet, Sayın Basmacı, Sayın Yüksel, Sayın Akar, Sayın Gökdağ, Sayın Çam, Sayın Aldan, Sayın Yedekci, Sayın Demirtaş, Sayın Sarıhan, Sayın Özdemir, Sayın Altıok, Sayın Gündoğdu, Sayın Yarkadaş, Sayın Sarıbal, Sayın Budak, Sayın Emir, Sayın Yılmaz, Sayın Koçdemir.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oy pusulasıyla oy kullanan sayın milletvekillerinin mevcudiyetini arayacağım.

Selçuk Özdağ, Manisa? Burada.

Cengiz Aydoğdu, Aksaray? Yok.

Abdulkadir Yüksel, Gaziantep? Yok.

Sayın Bakan burada, kendisi pusulayla oy kullanmış.

79

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki