Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :1 CİLT : 1 TOPLANTI : 1
MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
CİLT : 1
Dördüncü Birleşim
1.11.1961 Çarşamba
.............
 

BAŞKAN— Efendim, ekseriyet vardır, birleşimi açıyorum.

Meclis Başkanlığı seçiminin neticesini okutuyorum.

Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 9 ncu seçime (348) üye iştirak etmiş ve neticede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır.

Arz olunur.

............

 

Fuad Sirmen 227

Kasım Gülek 11

Nihat Erim 8

Fethi Çelikbaş 1

Ekrem Alican 1

İhsan Köknel 1

Y.Kadri Karaosmanoğlu 1

Çekinser 98

 

BAŞKAN— Muhterem arkadaşlarım, okunan tutanağa göre Rize Milletvekili Sayın Fuad Sirmen Meclis Başkanlığına seçilmiştir.(Alkışlar)

 

FUAD SİRMEN (Rize)— Çok muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisi Riyasetine seçmek suretiyle naçiz şahsım hakkında izhar buyurulan teveccühe ve itimada şükranlarımı arz ederim.

Bu şerefli ve aynı derecede mesuliyetli ve ehemmiyetli vazifede muvaffak olabilmem için bütün arkadaşlarımdan bana yardımcı olmalarını dilerim. Vazifemi ifa ederken yeni Anayasamızın işaretine tamamen uygun olarak bitaraf kalacağıma ve Riyaset Divanının da aynı

şekilde hareket etmesi için elimden gelen bütün gayreti sarf edeceğime söz veriyorum. (Bravo sesleri, alkışlar)

Tekrar şükranlarımı arz ederim. (Alkışlar)

..............

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.