Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :9 TOPLANTI:Olğ.
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
CİLT : 1
Birinci Birleşim
22.5.1950 Pazartesi

...............
 

Meclis Başkanı seçimi

 

BAŞKAN— Şimdi Meclis başkanını seçeceğiz. Bunun için usulümüz, evvelâ reyleri ayırmak üzere üç milletvekilini kur’a ile seçmektir. Ad çekmek suretiyle üç kişi ayıracağız.

 

ÇEVİK (İsmail Hakkı - Eskişehir)— Muhterem arkadaşlar, Milletvekillerinin andiçmeleri

üç saat sürmüştür. Şimdi gündemin diğer maddelerini ayrı ayrı tatbik sahasına koyacak olursak en aşağı 4 - 5 saat daha vaktimizi alacaktır.

Benim teklifim şudur: Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, İdareci üyeler ve kâtipler memzucen intihap edilsinler. Dört sandık konsun, bunlara ayrı ayrı reylerimizi atmak suretiyle seçimi yapalım.

Bu cihetin oya sunulmasını Başkandan rica ediyorum.

 

BAŞKAN— Efendim, usulümüz evvelâ Başkan seçimini yapmak, başkan seçildikten sonra diğer seçimlere daimî başkanın riyaseti altında devam etmektir. Bundan da maksat, muvakkat başkanı mümkün olduğu kadar riyaset mevkiinde az tutmaktır. (Doğru sesleri)

Şimdi müsaadenizle arkadaşımızın teklifini oyunuza sunacağım. Arkadaşımızın teklifi veçhile Başkanlık, Başkanvekillikleri ve idareci üyeler ve kâtipliklerin hepsinin birden seçilmesini oya arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmedi.

İçtüzük mucibince hareket edilecektir.

Şimdi ad çekme suretiyle tasnif heyetini seçiyoruz:

Bayar (Celâl - İstanbul), (Yok sesleri)

Özsan (Nuri - Muğla)

Barlas (Ziya - Konya)

Turgut (Reşit - İsparta),

BAŞKAN—Şimdi tasnif için ayrılan bu milletvekilleri teşrif etsinler.

Oyların verilmesine hangi çevreden başlanacağını tâyin için ad çekiyorum.

Başkanlık için oyların verilmesi işine Aydın seçim çevresinden başlıyoruz. (Ayrıca isimlerin okunmasına lüzum yoktur, yalnız il isimleri okunsun sesleri)

(Oylar toplandı)

 

BAŞKAN— Oy vermiyenler lûtfen oylarını versinler.

Oy toplama muamelesi bitmiştir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan seçime (387) Milletvekili iştirak etmiştir. Bunların içinde iki oy müstenkiftir. (385) reyle İçel Milletvekili sayın Refik Koraltan Başkanlığa seçilmiştir.

(İçel Milletvekili Koraltan Refik alkışlar arasında Başkanlık kürsüsüne geldi)

 

BAŞKAN— Muhterem arkadaşlar, beni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçmek suretiyle izhar buyurulan yüksek sevgi ve güveninize karşı kalbî minnet ve şükranlarımı arzederim. Vazifemizin kutsiyetini ve ehemmiyetini tamamiyle müdrik bulunuyorum.

Derhal arzedeyim ki bu vazifenin ehemmiyetiyle mütenasip olarak tam bir tarafsızlık içinde ve şüphesiz tüzük hükümleri gereğince, vazifemi yapmaya devam edeceğim. (Alkışlar) Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi devresi, büyük milletimize kutlu olsun.(Alkışlar)

Aziz milletimiz, içinde bulunduğumuz şartlara göre yüksek heyetinizden gereken tedbir ve kararların tertiple ve hızla alınacağını bihakkın beklemektedir. Bu büyük ve tarihî vazifeler yapılırken Allah hepimizin munimiz olsun! (Alkışlar)

Tekrar yüksek huzurunuzda hürmetle eğilerek vazifeye başlıyorum. (Alkışlar)

................

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.