Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :8 CİLD :9 TOPLANTI:2
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
Otuz altıncı Birleşim
30.1.1948 Cuma

...........
 

Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi
 

BAŞKAN—Şimdi, açılmış olan Meclis Başkanlığı seçimine geçiyoruz.

Evvelâ oyları ayıracak arkadaşlar için kura çekiyorum.

 

Lûtfi Aksoy (Sinob), Emin Halim Ergun (Ankara), Dr. Memduh Necdet Otaman (Manisa) (Hasta sesleri), Hacim Çarıklı (Balıkesir).

Şimdi de oy toplama için ad çekiyorum.

Kocaeli seçim bölgesinden başlıyoruz.

(Kocaeli seçim bölgesinden oylar verilmeye başlandı).

 

BAŞKAN—Meclis Başkanlığı seçimine oy vermemiş arkadaşımız var mı?

Oy toplama muamelesi bitmiştir.

Gündeme devam ediyoruz.
 

...............
 

BAŞKAN—Soru bitmiştir.

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için seçim sonucunu arzediyorum:

 

Oya (290) arkadaş katılmıştır. Konya Milletvekili Ali Fuad Cebesoy (285), İzmir Milletvekili Şükrü Saracoğlu (2) oy almışlardır. (3) çekinser vardır.

Konya Milletvekili General Ali Fuad Cebesoy, yetersayı mevcut olduğundan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiştir. (Alkışlar).

 

Sayın Başkanımız Ali Fuad Cebesoy’u tebrik eder kendilerine başarılar dilerim. Söz kendilerinindir:

 

Konya Milletvekili General Ali Fuad Cebesoy’un Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi münasebetiyle demeci

 

GENERAL ALİ FUAD CEBESOY (Konya)— Muhterem arkadaşlarım;

Gösterdiğiniz güven ve sevgiye candan teşekkürler ederim. Yüksek Meclisinizin değerli Başkanı General Kâzım Karabekir’in âni ölümü, hepimizi içten kederlendirmiştir. Kırk yıllık silâh ve politika arkadaşım rahmetli Karabekir’den açılan yere muhterem arkadaşlarımın güven ve sevgileri neticesi olarak seçildiğim şu anda yüreğimi kaplıyan hüzünle karışık iftihar duygularımı ifade etmek isterim. Millî rejimimizin temeli olan Millet hükümranlığı prensibini daha mütekâmil formüller içerisinde tatbik eylemek gayretlerini başarı ile devam ettirmekte bulunan Büyük Meclisin çok partili parlâmento hayatını, milletimizin refah ve saadeti yolunda en müessir tedbir olarak benimsediği bir zamanda Başkanlık ödevinin uhdeme tevdi buyurulmasını, şahsım için büyük bahtiyarlık saymaktayım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi son yirmi beş yıllık zarfında gerçekleştirdiği inkılâpların siyasi istikbalimiz bakımından en mânalısını 1945 yılından bu yana aldığı tedbirlerle başarmaktadır.

İkinci Cihan Harbi sonunda, rahat ve huzura susamış olan milletler, gerçek barışa kavuşmuş olmaktan henüz uzaktır. Batı demokrasilerinin inandığı umdelerin, Milletlerarası münasebetlere hâkim kılınması, Türkiye Cumhuriyetinin de uğrunda ötedenberi çalıştığı ülküdür. Dünyanın bu karışık ve nazik durumunda Büyük Meclisin üzerine aldığı sorumun ehemmiyeti bir kat daha artmış bulunmaktadır.

Daima Türk Milletinin arzu ve temayüllerine tercüman olmayı, değişmez şiar edinmiş bulunan Büyük Meclisin Başkanlığını, böyle bir zamanda başarı ile yapabilmek, güven ve sevgilerinizin eksiksiz devamına bağlıdır. Ben ve arkadaşlarım bu güven ve sevgiyi aramaktan bir an geri kalmıyacağız ve Başkanlık ödevini tarafsız bir şekilde yapmayı esas sayacağız. (Alkışlar)
 

................

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.