Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DEVRE :2 CİLD :10 İÇTİMA SENESİ :2
T.B.M.M.
ZABIT CERİDESİ
Onikinci İçtima
26.11.1340 Çarşamba
................

Büyük Millet Meclisi Riyaseti için intihap.

REİS—Demin intihap yapılacağı sırada birçok rüfekayı kiram kur’a çekilmesini teklif buyurdular. Bendeniz de mutavaat ettim. Fakat Nizamnamei Dahilinin intihap hakkındaki 103 ncü maddesi sarihtir. Bunda hurufu heca sırasıyle intihap yapılacağı mezkûrdur.

 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip)— Bir daha öyle yaparız.

 

REİS—Kur’a usulü reyi âlini ve reyi hafidedir. Bir daha itiraz ve ihtilâfa mahâl kalmamak üzere arz ediyorum.

Efendim! intihabın neticesini arz ediyorum. Meclisimiz Reisliği için 190 arkadaş reye iştirâk etmiştir; muamele tamamdır. Kâzım Paşa (Karasi) 133, Yusuf Kemal Bey (Sinop) 41, Musa Kâzım Efendi (Konya) 1, Feyzi Bey 1, Ali Fuat Paşa bir rey almışlardır. 13 de müstenkif vardır. Binaenaleyh 133 reyle Meclisimiz Riyasetine Karesi Mebusu Kâzım Paşa intihap buyurulmuşlardır. (Alkışlar), (Allah muvaffaketsin sesleri)

 

KÂZIM PAŞA (Karesi)—(Sürekli alkışlar arasında kürsüye geldi) Muhterem Arkadaşlar! Hakkımda göstermiş olduğunuz teveccüh ve itimada bilhassa teşekkür ederim. Bana tevdi buyurduğunuz vazifenin ehemmiyetini ve bu vazifenin istilzam etmiş olduğu vaziyeti bitarafiyi bihakkin takdir ederim.

Arkadaşlar! Meclisi Âli milletimizin istiklâlini tamamen temin eden şerefli bir sulh muahedenamesi tespit etmiş ve milletimizi sulha kavuşturmuştur. Sulhtan sonra da mütecellidane kararlarla millet için yeni esaslar dairesinde bir sahayı inkişaf açmıştır. Bu saha dahilinde milletimizin tarâkkî ve taalisi, milletvekillerinin serbestti efkâr ve hürriyeti kelâmı ile temin olunabilir. (Teşekkür ederiz sesleri ). (Bravo sesleri) Müzakeratımızda münakaşalarımızın muayyen hudut dairesinde kalacağını ümit ederim ve bu hususta arkadaşlarımın bana muavenet ve teshilât göstereceklerini de ayrıca ümit ediyorum. Mesaimizde muvaffakiyeti cenabı haktan temenni ediyorum. (Alkışlar). (Allah muvaffakiyet versin sesleri)

.....................

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.