Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

Dönem: 21    Cilt: 41    Yasama Yılı: 3
T. B. M. M.
TUTANAK DERGİSİ

4 üncü Birleşim

18 . 10 . 2000 Çarşamba

.....


BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tasnif Kurulu tutanağı gelmiştir; okuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi için yapılan dördüncü oylamaya 533 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Kurulu


         Hayrettin Özdemir         Yücel Seçkiner        Nesrin Ünal

             Ankara                     Ankara                   Antalya


Edip Özgenç                     Hasan Fehmi Konyalı

       İçel                                         OrduSayın Ömer İzgi              :       264

Sayın Murat Başesgioğlu:      262

İptal                                :           7

Toplam                            :      533

(Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Konya Milletvekili Sayın Ömer İzgi dördüncü oylamada 264 oy alarak, en fazla oyu alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiş bulunmaktadır; kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim. (Alkışlar)

Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir.

Sayın Başkan, buyurun efendim. (Alkışlar)

Sayın Başkanım, şu andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekilisiniz; tebriklerimi sunarım efendim. (Alkışlar)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI ÖMER İZGİ (Konya) - Teşekkür ederim efendim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yani, millî iradenin temsil edildiği bu yüce kurumun başkanlığına bugün beni seçmiş olmanızla, seyir defterimde yer alan en büyük şeref sahibi olmamı sağladınız. Bir milletvekilinin erişebileceği en yüksek onuru bana layık gören Yüce Meclisin siz değerli üyelerine teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar)

Elbette ki, bu yüce görev tevcih edilirken, beraberinde, tam bir tarafsızlık içinde davranmam gerektiği kaydüşartının da bulunduğunun bilincindeyim. Bu cümleden olarak, görevim sırasında, Anayasa, İçtüzük hükümleri ve adalet kurallarına bağlı kalmada hiç  sapmam olmayacağından kimsenin kuşkusu bulunmamalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi, bildiğiniz gibi, çok yoğundur. Yapılacak anayasa değişiklikleri, ekonomik istikrar programını güçlendirip pekiştirecek yasalara duyulan gereksinim, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği yasaların yerlerine konulacak olan yeni yasal düzenlemelerin varlığı, yıllardır hazırlıkları yapılagelen Türk Ceza Kanunu, Türk Medenî Kanunu gibi temel yasalarda ihtiyaç duyulan değişiklikler ve  bunların da önünde sırasını almış bulunan 2001 yılı bütçe kanunu tasarısı, geride kalan yasama yılında olduğu gibi, yeni dönemde de Yüce Milletimizin geceli gündüzlü çalışmasına gerek bulunduğunu göstermektedir.

Geçtiğimiz dönemde 204 yasayı çıkararak büyük bir çalışma örneğine imzasını atmış olan Yüce Meclisin siz değerli üyelerinin benzer bir çalışma içine girerek gerekli yasal  düzenlemeleri eksiksiz olarak yerine getirecek tempoyu yakalayacağına inancım tamdır.

Değerli milletvekilleri, Ulu Önder Atatürk'ün "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek koyduğu ilkesinin hayat bulduğu bu Yüce Meclisimizin saygınlık ve güvenilirliğinin en üst düzeyde tutulması, hiç aksatmayacağım sorumluluk anlayışım olacaktır.

Şu andan itibaren, başta, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmekte olan siyasal partilerimiz olmak üzere, tüm siyasî partilere aynı mesafedeki biri olarak sözlerime son verirken "Yüce Yaradan'dan" dileğim, teveccühlerinize layık olabilmek bakımından, beni, öncelikle bana ve Yüce Meclisin siz değerli üyelerine mahcup etmemesidir.

Sizlere olan güvenim içinde, hepinize tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım (Alkışlar)

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.