Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

 

 

 

DÖNEM :21              CİLT : 1                       YASAMA YILI : 1

 

 

 

T.B.M.M.

 

TUTANAK DERGİSİ

 

 

4 üncü Birleşim

 

20.5.1999 Perşembe

 

            Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

            BAŞKAN— Gündemimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapacağız.

 

            ................

 

            BAŞKAN— Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir; okutuyorum:

                        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

            Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi için yapılan dördüncü tur oylamaya 541 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

            Saygıyla arz olunur.

            Tasnif Kurulu:

            Murat Akın                               Kemal Çelik                             Saffet Başaran

              Aksaray                                    Antalya                                         İzmir

                                    Kürşat Eser                  Mehmet Altan Karapaşaoğlu

                                       Aksaray                                      Bursa

 

            Yıldırım Akbulut                       332  (ANAP sıralarından alkışlar)

            Sadi Somuncuoğlu                    191  (MHP sıralarından alkışlar)

            Geçersiz                                       7

            Boş                                            11

            Toplam                                     541

 

            BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, dördüncü oylamanın sonucuna göre, Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Akbulut fazla oy almak suretiyle, 332 oyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiş bulunmaktadır, kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim.

            Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir.

            Buyurun. (Alkışlar)

 

           

            TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’un, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması.

            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI YILDIRIM AKBULUT (Ankara)— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; şahsıma karşı göstermiş olduğunuz itimada sonsuz teşekkür ederim.

            Bu Yüce Meclis, sizler sayesinde, 21 inci Yüzyılı kucaklayacak ve milletimizin refah ve mutluluğu için en iyi hizmetleri verebilecek bir çalışma ortamı içinde olacaktır. Ben, buna yürekten inanıyorum. Her alanda, gerek ekonomik gerek sosyal gerek kültürel alanda ve tüm milletimizi bir hoşgörü ortamı içerisinde idare edecek olan bu Meclise sonsuz saygılarımı sunuyorum.

            Ben, bu Meclisin Başkanı olarak, her şeyden evvel, Anayasamız, İçtüzüğümüz ve hukuk kuralları içerisinde, hiçbir peşin hükme kapılmaksızın ve insan haklarına saygılı olarak ve demokrasimizi her geçen gün daha da kuvvetlendirecek bu çalışmalarınıza katkıda bulunacağım. Tarafsız olacağım, herkese eşit mesafede olacağım; ama, ayrılmayacağım prensipler, biraz evvel söylediğim gibi, hukuk olacak, hukukun üstünlüğü olacak, demokrasimiz olacak, insan haklarına saygı olacak, Anayasamız ve İçtüzüğümüz olacak. Bundan emin olabilirsiniz.

            Ayrıca, işaret etmek istediğim bir husus daha vardır: Yüce Meclis, şimdiye kadar saygıdeğer hizmetler yapmıştır ve saygınlığını, elbette ki, korumuştur; ancak, zaman zaman, bunun zedelendiğini, üzüntüyle müşahede etmiş bulunuyorum. Buna fırsat vermeyeceğim. (ANAP, FP ve DYP sıralarından alkışlar)

            Yüce Meclisin saygınlığını her şeyin üzerinde tutuyorum; çünkü, onsuz, demokrasi olmayacağına inanıyorum; onsuz, insanlarımızın emniyet içerisinde olmayacağına inanıyorum; onsuz, hukuk devleti olmayacağına inanıyorum.

            Bu düşüncelerimle, saygıdeğer Başkanlık Divanına ve siz saygıdeğer milletvekillerine teşekkürlerimi bildiriyor ve saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar)

            BAŞKAN— Teşekkür ederim.

            Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca ve Danışma Kurulunca, Başkanlık Divanı üyeliklerinin siyasi parti gruplarının oranlarına göre dağılımının tespiti ile Genel Kurulca gerekli kararın alınması için, 25 Mayıs 1999 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

.............          

           

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.