Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM : 20     CİLT : 34     YASAMA YILI : 3

TBMM
TUTANAK DERGİSİ

4 üncü Birleşim
16.10. 1997

İkinci Oturum


1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

.....

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonunun tutanağı gelmiştir; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan dördüncü tur oylamaya 521 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygılarımızla arz ederiz.

Tasnif Komisyonu

Üye                             Üye             Üye

Metin Arifağaoğlu     Ali Ilıksoy     Emin Kul

    Artvin                 Gaziantep       İstanbul


        Üye                                 Üye

Ahmet Feyzi İnceöz         Cihan Paçacı

    Tokat                             Elazığ

 

Hikmet Çetin     :      373 (Alkışlar)

Mustafa Kalemli  :     66

Geçersiz             :     29

Boş                  :       53

Toplam            :       521

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, dördüncü tur oylama sonucuna göre, Gaziantep Milletvekili Sayın Hikmet Çetin en fazla oyu almak suretiyle -ki, biraz önce ifade olundu, 373 oydur- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiş bulunmaktadır. Kendisini Meclisimiz adına tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

IV. – TEŞEKKÜRLER, TEBRİKLER, TEMENNİLER, TAZİYETLER

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

BAŞKAN – Efendim, yeni Meclis Başkanımız, Heyetinize, teşekkür konuşması için söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Çetin. (Alkışlar)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) – Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, saygıdeğer arkadaşlarım; Yüce Meclisimize Başkan seçerek yüklediğiniz görev ve sorumluluk, bana onur vermiştir. Tüm arkadaşlarıma, en içten duygularımla şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu onurlu görevi yerine getirirken, her an sorumluluğumun bilinci içerisinde olacağım. Tek güvencem, Yüce Ulusumuzun seçilmiş temsilcileri siz değerli arkadaşlarım olacaksınız.

Bu Meclis, dünyada örneği olmayan büyük bir Meclistir. Kurtuluş Savaşı sırasında düzenli ordu kurmuş ve Kurtuluş Savaşını yönetmiş bir Meclistir. Bu Meclis, laik, çağdaş cumhuriyetin, demokrasinin, ulusal egemenliğin en büyük yapıtıdır. Demokrasimizin tek dayanağı olan Yüce Meclisimizi korumada ve yüceltmede, hep birlikte ve bu yönde bana düşen her görevi özenle ve sorumlulukla yerine getirmekle yükümlü olduğumun bilinci içerisindeyim.

Değerli arkadaşlarım, Atatürk'ün belirttiği gibi, milletimizin en yüksek ve feyizli hazinesi, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Anayasamıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğüne sonuna kadar bağlı kalacağım. Siz milletvekili arkadaşlarıma, eşitlikle, huzurlu, sıkıntısız, ayrıcalıksız ve özgürce bir çalışma ortamı yaratmak ve bunu sürdürmek kararlılığındayım.

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin gündeminde, Meclisimizin önünde çözüm bekleyen sorunlar, önemli konular var. Ulusumuzun, toplumumuzun ve demokrasimizin umudu, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu üstün irade istencine, "egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ülküsüne layık bir Meclis olarak başarılara ulaşacağımıza içtenlikle inanıyorum. Bütün iç ve dış sorunlarımızın en önemli çözüm odağı, Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçmişte olduğu gibi günümüzde de, büyük bir şevkle, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve üstün bir vatanseverlik anlayışıyla, her görevin üstesinden gelecektir.

Tüm arkadaşlarıma, başarı ve sağlık dileklerimi iletiyorum; teşekkürlerimi yineleyerek, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
.....

 
 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.