Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :20 CİLT : 1 YASAMA YILI : 1
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
5 inci Birleşim
25.1.1996 Perşembe
...........
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi
 

BAŞKAN— Geçen birleşimde, üçüncü tur oylama tamamlanmış; ancak, adaylardan hiçbiri, Başkan seçilebilmek için, Anayasanın öngördüğü salt çoğunluğu; yani 276 oyu alamamıştır.

Şimdi, dördüncü tur oylamaya başlayacağız.

Anayasanın 94 üncü maddesi uyarınca, bu oylama, üçüncü tur oylamada en çok oy alan iki aday için yapılacak ve bu oylamada en fazla oy alan, Başkan seçilmiş olacaktır.

..........

BAŞKAN— Tasnif kurulu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan dördüncü tur oylamaya 542 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

.........

Mustafa Kalemli 343 (ANAP, DYP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar)

Aydın Menderes 196

Boş 3

Toplam 542

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli, dördüncü tur oylamada, 343 oyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiş bulunmaktadır.

Kendilerini tebrik eder,başarılar dilerim.(ANAP, DYP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar)

 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli’nin, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

 

BAŞKAN—Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir;buyurun efendim.(ANAP, DYP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)—Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi, saygıyla selamlıyorum.

Biraz önce verdiğiniz oylarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 nci Dönem Başkanını seçmiş bulunuyorsunuz. Bu sonuç, teker teker bütün milletvekillerinin katkılarıyla alınmıştır. Şahsıma gösterilen bu teveccüh ve itimada kalbî şükranlarımı sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, yeni bir genel seçimin sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı teşekkülü için ilk ve en önemli adım bugün atılmıştır. En kısa zamanda Divan teşekkül edecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” düsturu ve bilinci içerisinde yasama görevlerini yerine getirecektir.

Ağır bir mesuliyet aldığımın idraki içerisindeyim. Görevin bu ağırlığı, başarının da en büyük yol göstericisidir. Bu görevin ifasında, değerli milletvekillerinin önce tenkitleri, sonra destekleri, en önemli yardımcım olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını savunmak ve bu saygınlığın gereğini yapmak, en başta gelen görevimdir. Yüce Atatürk’ün bize bıraktığı bu büyük miras, kurulduğu gündeki itibarını, yüceliğini, her geçen gün daha da artıracaktır.

Yüce Meclisin idaresinde, tarafsız bir başkan olacağım. Diğer taraftan, taraflı bir başkan olacağımı da ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce, laik ve demokratik cumhuriyetin tarafındayım. ( ANAP, DYP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar)

Anayasanın, yasaların ve İçtüzüğün tarafındayım. Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bu yüce çatıdan, bu yüce çatı altında feragatla görev yapan milletimizin gerçek temsilcilerinden ve yüce milletten yana tarafım. (ANAP, DYP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, Yüce Atatürk’ün bize emanet ettiği cumhuriyetin bütün kurumlarına olan sarsılmaz inanç ve bağlılığınız, milletimizin ve Meclisimizin en büyük teminatıdır. Bu şükran duygularıyla, Yüce Atatürk’ü bir kere daha rahmetle anıyorum.

Bugüne kadar üstün bir görev ve sorumluluk anlayışıyla geçici başkanlık görevini yürüten Sayın Süleyman Arif Emre’ye ve Başkanlık Divanı üyelerine teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Allah yardımcım olsun.

Saygılarımı arz ediyorum. (ANAP, DYP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar)

..............

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.