Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :19 CİLT : 94 YASAMA YILI :5
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
11 inci Birleşim
18.10.1995 Çarşamba
..........

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi
 

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi için, dün, iki tur oylama yapmıştık, bu iki tur oylamada da, başkan seçilebilmesi için Anayasanın 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen üçte iki çoğunluk: yani, 300 oy sayısına ulaşan hiçbir sayın milletvekili bulunamamıştı. Şimdi, yine, Anayasanın aynı maddesi gereğince oylamalara devam edeceğiz.

Bildiğiniz üzere, bugün, üçüncü tur oylamayı yapacağız.

Üçüncü tur oylamada Anayasanın aradığı çoğunluk, Meclis salt çoğunluğudur; yani, başkan seçilmek için 226 oy yeterli sayılmaktadır. Şimdi yapacağımız üçüncü turda da herhangi bir sayın aday 226 oyu alamazsa, o zaman, dördüncü tur oylamaya geçeceğiz.

Dördüncü tur oylamaya, üçüncü tur oylamada en fazla oy alan iki milletvekili arkadaşımız katılacaktır ve bu dördüncü tur oylamada, en fazla oy alan sayın milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilecektir.

..........

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi için yapılan dördüncü tur oylamanın sonucu gelmiştir; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi için yapılan dördüncü tur oylamaya 398 üye katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlardır.

Saygıyla arz olunur.

..........

Sayın İsmet Sezgin 230

Sayın Ertekin Durutürk 158

Boş 10

Toplam 398

 

Sayın milletvekilleri, böylece, Aydın Milletvekili Sayın İsmet Sezgin, dördüncü tur oylamada, gerekli çoğunluğu alarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiştir. (Alkışlar) Kendisini tebrik ediyorum, memleketimize, Parlamentomuza ve bütün ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum...

 

TBMM Başkanı İsmet Sezgin’in, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın)—Sayın Başkan...

BAŞKAN— Sayın Başkan, bir teşekkür konuşması mı yapmak istiyorsunuz?..

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın)— Evet, rica ediyorum...

BAŞKAN —Buyurun Sayın Başkan. (Alkışlar)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın)— Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, değerli üyeler, sevgili arkadaşlarım; bana çok onurlu bir görev ve sorumluluk verdiniz; hepinize teşekkür ediyorum.

Yüce Meclisimize milletvekili olarak girdiğim 1961 yılından bu yana edindiğim tecrübeyle, bu verdiğiniz tevcihin anlamını çok iyi biliyorum. Güveninize layık olacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 75 inci yılına, nice badireyi aşarak gelmiştir. Bu yüce kurum, Türkiye’yi, bağımsızlığa, cumhuriyete, demokrasiye taşımış; demokrasi içerisinde milletin kayıtsız şartsız egemenliğini sağlamış ve sağlamlaştırmış, bunu sarsılmaz bir gerçek haline getirmiştir. Ulusumuzun, ülkemizin sorunlarının tek çözüm yolu demokrasi, esas çözüm zemini de Parlamentodur; bu gerçek anlaşılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisine, önümüzdeki aylarda, hem yasama ve hem yol gösterme anlamında önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Yüce Meclis, sorumluluklarını, milletimizden ve kurduğu cumhuriyetin sarsılmaz ilkelerinden aldığı kuvvetle (DYP ve CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) demokrasiyi daha da güçlendirmek, adaleti daha da sağlamlaştırmak, kurumlarımızı daha da çağdaşlaştırmak, devletiyle, milletiyle bölünmez bir bütün olan ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak azim ve gayreti içerisinde ifa edegelmektedir. Bunu en iyi şekilde sürdüreceğine güvenim tamdır.

Demokrasi, farklılıklar rejimidir. Farklı anlayışların, farklı yaklaşımların, farklı görüşlerin rekabeti ve uyumuyla hem kendisini ve hem de hizmet ettiği ulusu zenginleştirir. Hepimizin bildiği ve yaşadığı bu gerçek, sorunlar öyle gerektirdiğinde bizleri uzlaşmaktan alıkoyamamıştır. Ne zaman gerekli olursa, uzlaşıyı, topluma da yansıyacak şekilde yakalayacağımıza emin bulunuyorum.

Değerli milletvekilleri, muhterem arkadaşlarım; sizler, görevlerinizi yerine getirirken, ben de üzerime düşen vazifeleri; her birinizi ve hepinizi temsil etme onurunun gereği olan tarafsızlık anlayışı içerisinde ve yoğun çalışmalarımızın her aşamasında, hoşgörünün canlı tutulması inancıyla yürüteceğim.

Sözlerimi bitirirken, öncelikle, Meclisimizin ve devletimizin kurucusu Aziz Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. (Alkışlar)

Ayrıca, Meclisimizde, Başkan ve üye olarak görev yapmış parlamenterlerimizden ebediyete intikal etmiş olanlara Tanrıdan rahmet, hayatta kalanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum.

Sayın Başkanımıza, Divan Üyelerimize ve tüm milletvekili arkadaşlarıma saygılarımı, şükranlarımızı sunuyorum.

Allah yardımcımız olsun. (Ayakta alkışlar)

..........

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.