Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DEVRE :2 CİLD :3 İÇTİMA SENESİ :1
T.B.M.M.
ZABIT CERİDESİ
Kırkaltıncı İçtima
1 Teşrinisani 1339 Perşembe

................... Büyük Millet Meclisi Reisi intihabı
 

REİS—Ruznameye başlamazdan evvel Heyeti muhteremenize Meclisimizin teşkilâtı hakkında mâruzatta bulunacağım: Malûmu ihsanınız Riyaset münhaldir ve yeni teşkilât mucibince eskisi gibi Reisisani değil, doğrudan doğruya Reis intihabedilmesi lâzımgeliyor. Biran evvel Reis intihabı şüphesiz ki, müzakeratın daha ziyade intizamına girmesi, daha ziyade sürat iktisabetmesi için teşkilâtın itmamı noktainazarından lâzımdır. Onun için Heyeti muhteremenizden istirham ederim, Reis intihabını yapalım. (Hay hay sesleri) Kabul buyurulursa tâyini esami ile ve yoklama suretiyle yapalım. (Münasip sesleri) O halde efendim! Lûtfen reylerinizi istimal buyurunuz!

(Yoklama suretiyle âra istimal ve Reis intihabı icra edildi)

 

REİS—Efendim reylerini istimal etmiyen var mı? Lûtfen reylerinizi istimal buyurunuz! Efendim âranın istihsali muamelesi hitam buldu. [ İbrahim Bey (İzmit), Ahmed Remzi Bey (Gazianteb), Rıfkı Bey (Diyarbekir) Tasnıfi âraya memur edilmişlerdir. ]

 

Efendim! Âra tasnif olununcaya kadar tensip buyurursanız müzakereye devam edelim. (Muvafık sesleri) İmar Vekâleti Kanununa başlamazdan evvel Heyeti Muhteremenize arkadaşlarımızdan Raif Efendinin mezuniyeti hakkında Divanı Riyasetin bir tezkeresini arz edeceğim. (İşitmiyoruz sadaları) .
 

................
 

REİS—Efendim! Müsaade buyurursanız icra edilen Riyaset intihabını arz edeyim: Reye iştirak eden mebusların adedi yüzelli sekiz. Muamele tamamdır. Rauf Bey iki rey almıştır. Beş müstenkif vardır. Yüzellibir rey ile İstanbul Mebusu Ali Fethi Bey Meclis Reisi intihabedilmiştir. (Alkışlar)

REİS ALİ FETHİ B. (İstanbul)— Muhterem arkadaşlar! Meclisin en yüksek mevkiine geçirmek için bendeniz gibi âciz bir arkadaşınızı... (Estağfurullah sesleri) intihabettiğinizden dolayı bilhassa arkadaşlara en samimî hissiyat ve teşekküratımı arz etmekle kesbi iftihar ederim. İşbu vazifenin ehemmiyetini ve âciz omuzlarıma tahmil eylediği yükü takdir ederek vazifemin hüsnüifası için Heyeti Âliyenizden muavenet ve sühulete intizar eylerim. Çünkü bir taraftan bu kürsüden iradolunacak bilcümle mutalâat ve münakaşatın hürriyet, serbestî ve intizam dairesinde cereyan edilmesini ve memleketin muhterem vekillerinin hakkı kelâmını ve hürriyeti münakaşasını hiçbir takyide, hiçbir tarafgirliğe meydan vermeksizin... (Bravo sesleri) muhafazasını temin etmek gibi gayet âli ve şerefbahş bir vazifeyi tahammül ediyorum. Bu vazifeyi kemali bitarafî ile ve hürriyeti kelâmın, hürriyeti münakaşanın istilzam eylediği bütün ciddiyet ve ehemmiyetle ifa edebilmek, bendenizce en mühim ve en mukaddes bir vecîbe olacaktır. Aynı zamanda efendiler! Meclisimizin müsmir faaliyetini ve intizamı müzakeresini temin etmek için Heyeti Âliyenizin Makamı Riyasete lâzımgelen sühuleti ve lâzımgelen muaveneti ifa buyuracağına hiç şüphem yoktur, bu fikre istinaden ve bu muavenete intizaren tekrar Heyeti Âliyenize kemâli hürmetle arzı şükran eylerim. (Sürekli alkışlar)

(Makamı Riyaseti Ali Fethi Beyefendi işgal ettiler.)  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.