Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :18 CİLT : 34 YASAMA YILI : 3
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
35 inci Birleşim
21.11.1989 Salı

.............

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

BAŞKAN— Gündemimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimini yapacağız. Başkanlık için aday gösterme önergeleri vardır, bunları Başkanlığa geliş sırasına göre okutuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına adayım.

Gereğini müsaadelerinize saygıyla arz ederim.
 

İsmet Kaya Erdem

İzmir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Anayasanın 94 üncü maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olduğumu bildirir, gereğini saygılarımla arz ederim.

 

Metin Emiroğlu

Malatya

...............

BAŞKAN— Tasnif Komisyonu tutanağını okutuyorum:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan üçüncü tur oylamaya 386 üye katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlardır.

Saygıyla arz olunur.

..........

İsmet Kaya Erdem 270

Metin Emiroğlu 94

Boş 21

Geçersiz 1Toplam 386

 

(Alkışlar)

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, İzmir Milletvekili Sayın İsmet Kaya Erdem, Anayasanın 94 üncü maddesinde üçüncü tur oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 270 oyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiş bulunmaktadır. Kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim. (Alkışlar)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Kaya Erdem’in, Başkan seçilmesi dolayısıyla konuşması

 

BAŞKAN— Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum.

Buyurun Sayın Başkan. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar)

 

TBMM BAŞKANI İSMET KAYA ERDEM (İzmir)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi sonuçlanmış bulunmaktadır. Yüce Meclise, onun değerli üyeleri siz sayın milletvekillerine şahsıma gösterilen güven için, ayrı ayrı teşekkür eder ve saygılarımı sunarım.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, tarafsız, hukuka saygılı, İçtüzüğün özüne ve kurallarına bağlı olarak, Parlamentonun çalışmalarının etkin ve verimli olması yolunda gayretlerimi hiçbir etki altında kalmadan sürdüreceğim.

Seçildiğim bu görevin, şerefli ve şerefli olduğu kadar güç bir görev olduğunun bilinci içindeyim. Üstlendiğim bu görevi yerine getirirken, sayın parti başkanlarının, parti grup yöneticilerinin ve ayrı ayrı tüm milletvekillerinin yardım, destek ve uyarılarına ihtiyaç duyduğumu ifade etmek isterim.

Değerli milletvekilleri, demokratik hayatımızın en önemli kuruluşu olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yurt içinde ve yurt dışında, itibarını, her türlü düşünce ve kaygının üstünde tutarak, onu korumak başlıca görevim olacaktır.

Bu yüce kararınızın, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diler, siz değerli milletvekillerine tekrar teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar SHP sıralarından alkışlar)

..............

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.