Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :18 CİLT : 31 YASAMA YILI : 3
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
2 nci Birleşim
11.9.1989 Pazartesi

..........
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi
 

BAŞKAN— Gündemimize göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapacağız.

Başkanlık için aday gösterme önergeleri vardır; bunları, Başkanlığa müracaat sırasına göre okutuyorum:

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

1. 20 Eylül 1989 döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yeniden seçileceği yüksek malumlarıdır.

Anayasamızın 94 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olduğumu bildirir, gereğini saygılarımla arz ederim.

1 Eylül 1989

M. Vehbi Dinçerler

Hatay

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına

Anayasanın 94 üncü maddesi uyarınca 18/2 dönem TBMM Başkan adayıyım.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

B. Doğancan Akyürek

İstanbul

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olarak Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'u arz ve teklif ediyoruz.

Saygılarımızla.

.........

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

TBMM Başkanlık seçimine adayım. Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

İlyas Aktaş

Samsun

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

TBMM Başkanlığına adaylığımı koyuyorum.

Arz ederim.

Saygılarımla.

Mehmet Aydın Samsun

.........
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi (Devam)

BAŞKAN— Samsun Milletvekili Sayın Mehmet Aydın ve İstanbul Milletvekili Sayın Bedrettin Doğancan Akyürek, adaylıktan çekildiklerini beyan etmişlerdir; Genel kurula arz ediyorum.

Üçüncü tur seçim oylamasına başlıyoruz.

Başkan seçilebilmek için bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu; yani 226 oy aranacaktır.

Bu oylamada 3 mühürlü pusula ve zarflar kullanılacaktır.

Oylamanın sayım ve dökümü için, ad çekmek suretiyle, Tasnif Komisyonunu tespit ediyoruz.

..........

BAŞKAN— Üçüncü tur oylamanın Tasnif Komisyonu tutanağını okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan üçüncü tur oylamaya 431 üye katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlardır.

Saygı ile arz olunur.

.......

Yıldırım Akbulut 250 (ANAP sıralarından alkışlar)

İlyas Aktaş 173

Boş 4

Geçersiz 4

Toplam 431

 

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Erzincan Milletvekili Sayın Yıldırım Akbulut, Anayasanın 94 üncü maddesi gereğince, üçüncü tur oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 250 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiş bulunmaktadır.

Kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim.(ANAP sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir ve bu konuşmalarını Başkanlık kürsüsünden yapacaklardır. Bu nedenle birleşime 5 dakika ara veriyorum.

......

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un Başkan seçilmesi dolayısıyla konuşması

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, Anayasamıza göre, 18. Yasama Döneminde ikinci defa yapılması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi bugün tamamlanmış ve netice yüksek iradenizle tecelli etmiştir.

Beni yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçerek, naçiz şahsıma tevcih buyurduğunuz güvenden dolayı siz sayın milletvekili arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)

Bu yüce ve şerefli görevi, daha önce olduğu gibi, bundan sonra da Anayasa ve İçtüzük kurallarına uygun olarak yürütmek ve Yüce Heyetinizin şahsıma gösterdiği itimada layık olmak için, bütün gayretimle çalışacağımı huzurunuzda özellikle ifade etmek isterim.

Başkanlık seçimine kadar olan süre içinde, Başkanlık Divanında en yaşlı Başkanvekili olarak Geçici Başkanlık görevini dirayetle yürüten Sayın Halim Aras'a ve Geçici Divanda yer alan sayın Divan Üyelerine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiminin, memleketimiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, önümüzdeki yasama döneminde bütün milletvekili arkadaşlarıma başarı dileklerimi sunuyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

........

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.