Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :18 CİLT : 1 YASAMA YILI : 1
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
2 nci Birleşim
24.12.1987 Perşembe
.........
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi
 

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapacağız.

Başkanlık için, süresi içinde verilmiş bir aday gösterme önergesi vardır, okutuyorum:
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

18 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut’u teklif ediyoruz.

Saygılarımızla.

 

...........

 

BAŞKAN— Başkanlık için, yalnız Erzincan Milletvekili Sayın Yıldırım Akbulut aday gösterilmiştir; başka aday yoktur.

Bilgilerinize arz ederim. ( ANAP sıralarından alkışlar)

 

..........

 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tasnif komisyonundan rapor gelmiştir, okutuyorum.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan üçüncü tur oylamaya 437 üye katılmış ve neticede aşağıda adı yazılı sayın aday, hizasında gösterilen oyu almıştır.

Saygıyla arz olunur.

........

Yıldırım Akbulut 281 (ANAP sıralarından alkışlar)

Boş 153

Geçersiz 3


Toplam 437

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Erzincan Milletvekili Sayın Yıldırım Akbulut, Anayasanın 94 üncü maddesinde üçüncü tur oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 281 oyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiş bulunmaktadır. (ANAP sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar)

Sayın Başkanı içten duygularla kutlar, kendisine başarılar diler; millet ve memleket için hayırlı olmasını temenni ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan teşekkür konuşması yapmak istiyorlar ve bu arzularını da Başkanlık kürsüsünden yerine getirmek istemektedirler. Bu itibarla, Sayın Başkanın hazırlanabilmeleri için, birleşime üç dakika ara veriyorum.(ANAP sıralarından alkışlar)

............
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut’un Başkan seçilmesi dolayısıyla konuşması
 

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmem nedeniyle, şahsıma göstermiş olduğunuz bu yüksek güvenden dolayı, sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, şimdiye kadar, demokratik rejimin korunması ve yaşatılması hususunda ve tüm ülke sorunlarının çözümünde başarılı sınavlar vermiştir; hiç şüphe yoktur ki, bundan böyle de aynı doğrultuda çalışmalarını sürdürecektir.

Bana tevdi ettiğiniz bu şerefli görevi, tarafsızlıkla, Anayasamız, kanunlarımız ve İçtüzük hükümlerince yerine getirerek, bu çalışmalara katkıda bulunacağım.

18 inci dönemde en yaşlı üye olarak bugüne kadar hizmet veren Geçici Başkan Sayın Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu’na, huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 18 inci Dönemde de ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve verimli çalışmalar yapması dileğiyle siz sayın milletvekillerimizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca ve Danışma Kurulunca Başkanlık Divanı üyelerinin, siyasi parti gruplarının oranlarına göre dağılımının tespiti ile Genel Kurulca gerekli kararın alınması ve gruplar adaylarını hemen bildirdikleri takdirde seçiminin de yapılması, Bakanlar Kurulu programının okunması ve Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması için, alınan karar gereğince, 25 Aralık 1987 Cuma günü saat 15:00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

...............

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.