Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :17 CİLT : 19 YASAMA YILI : 3
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
3 üncü Birleşim
12.9.1985 Perşembe
.........

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.

Gündemimize göre , Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimine devam ediyoruz.

Bir evvelki birleşimde 2 tur oylama yapılmış ve bir sonuç alınamamıştır. Şimdi 3 üncü tur seçimin yapılmasına başlayacağız. Başkan seçilebilmek için bu oylamada Anayasanın 94 üncü maddesinde öngörülen üye tamsayısının salt çoğunluğunun, yani 201 oyun alınması gerekmektedir.

Adayların adlarını tekrar ediyorum:

Trabzon Milletvekili Sayın Necmettin Karaduman.

Kastamonu Milletvekili Sayın Şaban Küçükoğlu.

Manisa Milletvekili Sayın Abdullah Çakırefe.

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Süter.

...........

Yalnız ad çekmeye başlamadan evvel, bir önerge gelmiştir, okuyorum:
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkan adaylığından Sayın Necmettin Karaduman lehine feragat ediyorum.

Saygılarımla.

Şaban Küçükoğlu

Kastamonu

..............

 

BAŞKAN— Değerli milletvekilleri, Tasnif Komisyonundan sonuçlar gelmiştir, okutuyorum efendim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 3 üncü tur oylamaya 369 üye katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlardır.

Saygıyla arz olunur.

.......

 

Necmettin Karaduman 216 (Alkışlar)

Abdullah Çakırefe 94

Ahmet Süter 37

Boş 21

Geçersiz 1

 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tasnif sonucuna göre, Trabzon Milletvekili Sayın Necmettin Karaduman, Anayasanın 94 üncü maddesinde 3 üncü tur oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 216 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığna seçilmiş bulunmaktadır. Kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim. (Alkışlar)

 

...........

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman’ın, Başkan seçilmesi dolayısıyla yaptığı konuşma

 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN (Trabzon)— Söz istiyorum efendim.

 

BAŞKAN —Sayın milletvekilleri, Sayın Başkanımız söz istemektedirler; buyurunuz efendim. (Alkışlar)

 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN (Trabzon)— Sayın milletvekilleri; Anayasamıza göre, bu yasama döneminde 2 nci defa yapılması gereken Başkanlık seçimi tamamlanmış ve Yüce Meclis bu konudaki iradesini belirtmiştir.

Yüce Meclisin kararıyla Başkanlık görevinin yeniden naçiz şahsıma tevcih buyurulmasını büyük bir güven ifadesi olarak kabul etmekteyim. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan böyle de bu güvene layık olmak için elden gelen çabayı sarf etmeyi görevlerimizin başında bir hizmet kabul edeceğiz.

Bu seçimde benden itimadını esirgemeyen Yüce Meclisimize ve onun değerli üyeleri siz sayın milletvekillerine teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Kıymetli arkadaşlarım, arkada bıraktığımız 2 yasama yılında Yüce Meclisimiz verimli çalışmalar yaparak başarılı hizmetler ifa etmiştir. Bu dönemde ülkemiz, parlamentosu ve diğer kurumlarıyla yeniden işlerliğe kavuşan demokrasimizi geliştirme yolunda önemli adımlar atmıştır. Aziz milletimizin vazgeçilmez bir yaşama biçimi olarak kabul ettiği ve kesintisiz sürdürmeye kararlı bulunduğu demokratik yönetimi, bundan böyle elbirliğiyle daha da geliştirmek başlıca amacımızı teşkil etmelidir. Yüce Meclisimizin ve tüm kurumlarımızın büyük bir sorumluluk bilinci içinde, bu alanda üzerlerine düşen görevleri noksansız yerine getireceklerine yürekten inanmaktayım.

Bu duygu ve düşüncelerle, bugün yapılan Başkanlık seçiminin, bugün sona eren Başkanlık seçiminin memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum ve Başkanlık görevini «en yaşlı Başkanvekili » sıfatıyla geçici bir süre sürdüren Sayın Başkana ve Divan kâtiplerine bu kısa sürede verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ediyorum ve önümüzdeki yasama döneminde hepinize büyük başarılar dileğiyle siz sayın milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

..........

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.