Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM:17 CİLT : 1 YASAMA YILI : 1
T.B.M.M.
TUTANAK DERGİSİ
2 nci Birleşim
4.12.1983 Pazar

.............
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

BAŞKAN — Gündeme göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan seçimini yapacağız.

Başkanlık için aday gösterme önergeleri vardır; bunları, Geçici Başkanlığa müracaat sırasına göre okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasamızın 94 ncü maddesi gereğince Meclis Başkanlığına Zonguldak Milletvekili Sayın Cahit Karakaş aday gösteriliyor.

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz.

.........

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Trabzon Milletvekili Necmettin Karaduman’ı teklif ederiz.

Saygılarımızla . (Alkışlar)

..........

BAŞKAN — Adayların adlarını tekrarlıyorum:

Anavatan Partisinden aday, Sayın Necmettin Karaduman; Halkçı Partiden aday, Sayın Cahit Karakaş’tır.

.........

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi (Devam)

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tasnif Heyetinin tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan ikinci tur oylamaya 396 üye katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar hizalarında gösterilen oyları almışlardır.

Saygıyla arz olunur.

 

.........

 

Necmettin Karaduman 292 (Sürekli alkışlar)

Cahit Karakaş 96

Boş 8

 

BAŞKAN— Sayın Necmettin Karaduman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için Anayasanın öngördüğü gerekli oyu almışlardır.

Sayın Başkan Necmettin Karaduman, yasama organı üyelerinin gösterdikleri büyük bir itimatla seçildiğiniz Başkanlık görevindeki başarınız, mümtaz kişiliğinizin yüksek idaresinde tecelli edecektir. Başkanlık süresince Meclis üyelerinin davranışları başarınızda da katkılı olacaktır. Devlet kadrolarında geçen değerli hizmetleriniz ve tecrübelerinizle topluma örnek olacağınıza inanıyoruz. Kişiliğinizle şereflendireceğiniz bu makamda başarılarınızı diler, saygı sunarım.(Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, yeni Başkan sizlere teşekkürlerini bildirmek üzere söz istemişlerdir. Bu sözlerini Başkanlık kürsüsünden yapacaktır.

 

.......

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman’ın, Başkan seçilmesi dolayısıyla yaptığı konuşma

 

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, bugün yapılan seçimlerle belirlenmiş bulunmaktadır. Bu seçimlerde Anayasamızın öngördüğü üçte iki çoğunlukla beni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçmiş bulunmaktasınız.

Naçiz şahsıma tevcih buyurduğunuz bu yüksek itimattan dolayı Yüce Meclise, onun değerli üyeleri siz sayın milletvekillerine ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim. (Alkışlar)

Anayasamızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün koyduğu kurallar içinde hizmet vererek bana tevcih buyurduğunuz itimada layık olmaya çalışmak başlıca görevimiz olacaktır.

Bugüne kadar Başkanlık Divanında en yaşlı üye sıfatıyla Geçici Başkan olarak bulunan Sayın Fahri Özdilek’e gösterdikleri yüksek dirayetli yönetiminden dolayı ve Geçici Divan Kurulunda yer alan divan üyelerine başarılarından dolayı ayrıca teşekkür etmeyi bir borç saymaktayım. (Alkışlar)

Yapılan Başkanlık seçiminin memleketimiz ve aziz milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, siz değerli milletvekillerinin şahsında Yüce Meclisimizi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar)

...........

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.