Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :5 CİLT : 1 TOPLANTI : 1
MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
69 ncu Birleşim
17.11.1977 Perşembe

...........
 

Millet Meclisi Başkanı seçimi
 

BAŞKAN— Gündemimize göre, Millet Meclisi Başkanı seçimi yapılacaktır.

...........

BAŞKAN— Başkanlık için, Trabzon Milletvekili Sayın Ömer Çakıroğlu ve Zonguldak Milletvekili Sayın Cahit Karakaş aday gösterilmişlerdir.

Geçen birleşimlerde 37 tur seçim oylaması yapılmıştır; şimdi 38 nci tur oylamaya geçiyoruz.

 

...........

 

BAŞKAN— Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir; okutuyorum:

 

Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 38 nci tur seçime 389 milletvekili katılmış ve neticede, aşağıda isimleri bulunan üyeler, hizalarında gösterilen oyları almışlardır.

Arz olunur.

 

.........

 

Cahit Karakaş 227 (C.H.P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar)

Ömer Çakıroğlu 129

Çeşitli 7

Boş 16

İptal 10

Toplam 389

 

BAŞKAN— Sayın milletvekilliri, tasnif sonucuna göre, Zonguldak Milletvekili Sayın Cahit Karakaş, Anayasa ve İçtüzüğün istediği salt çoğunluğu sağlamış ve 227 oyla Millet Meclisi Başkanı seçilmiş bulunmaktadır. Kendilerini kutlar, başarılar dilerim. (C.H.P. ve M.H.P. sıralarından alkışlar)

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak)— Sayın Başkan, söz istiyorum efendim.

BAŞKAN — Buyurun efendim (CHP sıralarından alkışlar)

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak)— Sayın milletvekilleri;

Yüce Meclisimize Başkan seçimi konusunu biraz önce ortak bir sorumluluk anlayışı içinde sonuçlandırmış ve böylece, Meclisimizin, çalışmalarına fiilen başlayabilmesi yolunu açmış bulunuyorsunuz.

Demokratik ve lâik Cumhuriyetimizin temel kuruluşu bu Yüce Meclisimize beni Başkan olarak lâyık görmekle göstermiş olduğunuz yüksek teveccühler için, hepinize ayrı ayrı, en derin şükranlarımı arz ederim.

Bu zor ve fakat o ölçüde şerefli görevin gereklerini yerine getirirken , tam bir tarafsızlık içinde, Anayasamız, kanunlarımız ve İçtüzüğümüzün gösterdiği doğrultularda hareket edeceğimden hiç kimsenin kuşkuda bulunmamasını özellikle rica etmek isterim. (CHP sıralarından alkışlar)

Siz sayın milletvekillerinin yasalar gereği yüklendiğiniz yasama ve denetim görevlerinizi yerine getirirken, Meclisimizin bütün idari birimleri ve olanakları, öncelikle ve en yararlı şekilde yanınızda olacaklardır. Sizlerin bu asil görevlerinizi daha rahat, daha kolay ve daha düzenli yerine getirebilmeniz için, gerekirse yeni idarî düzenlemelere de gidilebileceğini belirtmek isterim.

Meclisinize Başkan seçimiyle başlayan, milletvekilleri ve parti grupları arasındaki samimî yaklaşım ve ortak sorumluluk anlayışının, bundan böyle, Meclisteki bütün çalışmalarda, giderek, daha da yaygınlaşması konusunda Başkanlığa düşen her türlü görevin içtenlikle yerine getirileceğinden emin olabilirsiniz.

Sayın milletvekilleri, görevimin en kutsal yönü olarak bildiğim, Meclisimizin saygınlığını ve etkinliğini daha da ileri götürmede tek tek bütün milletvekili arkadaşlarımın, Meclisimizde üyesi bulunan partilerin sayın genel başkanlarının, parti gruplarının sayın yöneticilerinin Başkanlığa en büyük yardımcı ve destek olacaklarına inanıyorum.

Bu inançtan da güç alarak, yukarıda kısaca ifade ettiğim düşüncelerle, Başkanlık görevine başlarken, önümüzdeki çalışma yılının milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, hepinize sağlık ve başarı dileklerimle saygılar sunarım. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
 

..............

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.