Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :4 CİLT : 1 TOPLANTI : 1
MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
23 ncü Birleşim
18.12.1973 Salı

..........

 

Millet Meclisi Başkanı seçimi
 

BAŞKAN— Gündemimize göre Millet Meclisi Başkanının seçimine geçiyoruz.

 

..........

 

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, geçen birleşimlerde Başkan seçimi için 26 tur oylama yapılmış ve gerekli çoğunluk sağlanamamıştır.

Bu duruma göre Millet Meclisi Başkanlığı için tek aday Kars Milletvekili Sayın Kemal Güven’dir.

Şimdi 27 nci tur oylama için 3 mühürlü oy pusulaları ve zarflar dağıtılacaktır. Oy pusulaları ve zarflar dağıtılsın.

 

............

 

BAŞKAN— Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum.

 

Yüksek Başkanlığına

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 27 nci tur seçime 399 milletvekili katılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır.

Arz olunur.

 

..........

 

Kemal Güven 312

Muhtelif 22

Boş 65


Toplam 399

(Sürekli alkışlar)

BAŞKAN— Kars Milletvekili Sayın Kemal Güven, Anayasanın istediği salt çoğunluğu sağlamış ve 312 oy ile Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiştir.Kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim.(Alkışlar)

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI KEMAL GÜVEN (Kars)— Söz istirham ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN— Sayın Başkan söz istiyorlar, buyursunlar efendim(Alkışlar)

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI KEMAL GÜVEN (Kars)— Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri;

Yasama organı seçimleri sonucunda, hürriyetçi demokratik sistemin çoğu ülkedeki uygulamasında görülen yasama faaliyetlerinin sağlanması için Başkan ve Başkanlık Divanı seçimleri bir süre gecikmiş bulunuyor.

Şimdi bir aşamaya ulaşmış bulunuyoruz; Yüce Meclisin Başkanlığına, lütufkâr oylarınızla seçilmiş bulunuyorum. Tüm üye arkadaşlarıma içtenlikle şükranlarımı sunarım.

Meclis Başkanı seçiminden sonra Başkanlık Divanı ve komisyonların seçimini en kısa zamanda sağlamak hususunda bütün siyasî partilerin yardım ve anlayışına güveniyorum.

Meclisi görev yapar hale getirmek, çalışmalarını sağlamak başlıca görevimiz olmalıdır.

Ülkenin içinde bulunduğu sayısız ve ciddî nitelikteki sorunlar, halkın iradesine dayalı Büyük Meclisten çok şeyler beklemektedir. Demokratik sistemimizi, demokratik hayat tarzının bünyesinden gelen güçlükleri yenmesini bilerek, güçlendirmeli ve itibarlı kılmalıyız.

Yüce Meclisten güven alacak bir hükümetin teşkili için siyasî partilerin sağlıklı, isabetli yolu bulmada gecikmeyeceklerini umut ediyorum.

Millet Meclisine Başkan olmanın onur verici yönü kadar, ağır sorumluluğunu da yüreğimde daima duyacağım. «Tarafsızlık Millet Meclisi Başkanlığının görev ilkesi olmalıdır» kuralına gönülden bağlı ve saygılıyım.

Tarafsızlığımı koruyacağım hususunda sayın milletvekilleri ve aziz vatandaşlarımın rahat bir inanç içinde olmalarını özellikle rica edeceğim.

Büyük ve onurlu görevimin yerine getirilmesinde tüm siyasî partilerimizin, milletvekili arkadaşlarımın ve gerçekten ülke ve ulus yararına değerli hizmetlerde bulunan basınımızın yardımlarına ve iyi niyetli uyarılarına muhtaç olduğumu samimiyetle ifade etmek isterim.

Yeni yasama dönemi için umutluyum. Ulusun refahı ve ülkenin kalkınmasını sağlamada herkesin beklenilen uğraşıyı göstermesi, güçlükleri yenmede birleşmesi, bu umudumun muhkem mesnedidir.

Görevime başlarken en iyi dileklerle saygılar sunarım. (Sürekli alkışlar)

 ..............

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.