Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :3 CİLT : 9 TOPLANTI : 2
MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
15 nci Birleşim
26.11.1970 Perşembe

...........

Başkanlık Divanı seçimi (Başkan , Başkanvekilleri , İdareci Üyeler , Kâtipler)

BAŞKAN— Bir önerge vardır, okutuyorum:

Meclis Başkanlığına

Meclis Başkanlığına Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı’yı aday olarak arz ve teklif ederiz.

 

.............

 

BAŞKAN— İstanbul Milletvekili Sayın Tekinel adaylıktan çekildiğini bildirmiştir. Tek aday olarak Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı vardır.

 

............

 

BAŞKAN— Oyunu kullanmıyan sayın üye....Yok. Oy verme işlemi bitmiştir.

Tasnif Heyeti lûtfen yerini alsın.

(Oyların ayrımı yapıldı )

BAŞKAN— Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 36 ncı tur sonucunu arz ediyoruz:

 

Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 36 ncı tur seçime (332) üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır.

Arz olunur.

 

.........

 

Sabit Osman Avcı 269 (Sürekli alkışlar)

Boş 53

Çeşitli üyeler 10

 

BAŞKAN— Millet Meclisimiz 36 ncı tur ve 15 nci Birleşiminde Millet Meclisi Başkanını seçmiş bulunmaktadır. Kendilerini Başkanlık Divanı ve Millet Meclisi adına tebrik ederim.(Sürekli alkışlar)

Başkanlık hizmetinin Meclisimiz, milletimiz ve şahsı için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

Buyurun Sayın Sabit Osman Avcı (Şiddetli alkışlar)

 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI SABİT OSMAN AVCI (ARTVİN)— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri;

Çok şerefli ve o nisbette de mesuliyeti ağır olan Millet Meclisi Başkanlığı görevini reylerinizle ve itimatlarınızla nâçiz şahsıma tevdi buyurdunuz, şükranlarımı sunarım.

Demokratik rejimin kilit taşı ve en yüksek organı ve millî iradenin yegâne tecelligâhı olan Parlâmentomuzun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vazifesini bihakkın yapacağı inancı içerisinde tevdi buyurduğunuz göreve biraz sonra başlıyacağım.

Başkanlık görevini ifa edeceğim süre içerisinde Anayasanın tüm hükümleri ve özellikle usule taallûk eden hükümlerine, İçtüzük hükümlerine ve Meclis teammüllerine tam ve titizlikle riayet ederek, Meclisimizin seçimde gösterdiği titizlikle aradığı tarafsızlığı şiar edinerek bu şerefli görevi yapmaya çalışacağıma itimat buyurmanızı hassaten istirham ederim.(Şiddetli alkışlar)

İnanıyorum ki, Meclisimiz başkanlık seçimi için demokratik kuralların icabı olarak kaybetmiş bulunduğu zamanı da telâfi etmek için daha çok çalışacak ve gayret gösterecektir. Daha randımanlı sonuç almak için, bir sürenin kaybı pahasına da olsa, bu dönem içerisinde Meclis İçtüzüğünün bugünün şartlarına ve icaplarına uygun olarak çıkarılması suretiyle, bu İçtüzüğü de tamamlayıp Meclis Başkanlık Divanına «Buna göre amel edin» diye tevdi buyurmanız suretiyle daha çok randımanlı işler yapacağız. Bu randıman sayesindedir ki, zaman zaman bu kürsüde, zaman zaman basında münakaşası olan Parlâmentoya düşürülmek istenen zaıf veya Parlâmentonun itibarına ve mehabetine maksatlı maksatsız düşürülmek istenen gölgeleri de Yüce Meclisiniz yine Anayasa kuralları, hukuk kuralları ve kendisine düşen görevi kendisine lâyık bir vekar içerisinde bugüne kadar olduğu gibi yapmak ve başarmak suretiyle bilfiil tekzibedecektir.

Bu anlayış içerisinde hakkımda müspet oy veren arkadaşlarıma da, hakkımda her ne sebeple olursa olsun tereddütlerinin bir ifadesi, bir neticesi olarak değerlendirdiğim müstenkif oy sahiplerine de, hiçbir zaman bunların kime aidolduğunu aramak ihtiyacını duymadan, sadece ve sadece bu tereddütlerinden zaman içerisindeki çalışmalarımla kendilerini sıyırabilmek, kendilerini müspet oy kullananların kanaati istikametinde imale etmek imkânını bulursam vazifemi hakkıyle yapmış olduğuma inanacağım ve huzur duyacağım. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar)

Bu inançla Yüce Meclisimize, onun içerisinde bulunan bütün siyasi parti gruplarına, grup üyelerine ve müstakil üyelere tekrar şükranlarımı sunar, başarı dileklerimi sizlere arz ederken saygılarımı sunarım. (Her kanattan, şiddetli alkışlar)

 

.............

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.