Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
 

DÖNEM :2 TOPLANTI : 1
MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
CİLT : 1
1. Birleşim
22.10.1965 Cuma
 

............
 

BAŞKAN—Efendim, şimdi Başkan seçimine geçiyoruz. Bunun için bir önerge verilmiştir. Bu önergeyi ıttılaınıza arz etmek için okutuyorum.

Millet Meclisi Geçici Başkanlığına

Millet Meclisi Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Ferruh Bozbeyli’yi aday olarak teklif ediyorum.

Gereğini saygılarımla rica ederim.

(Soldan alkışlar)

 

...............

 

BAŞKAN— Efendim; tasnif heyeti raporu gelmiştir. Okutuyorum.

 

Adaylık için bir önerge daha var, onu da ıttılaınıza arz ediyorum.

Millet Meclisi Başkanlığına

Millet Meclisi Başkanlığına aday olarak İzmir Milletvekili Cemal Hakkı Selek’i arz ve teklif ederiz.

 

..........

 

Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 2 nci tur seçime (394) Milletvekili katılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır.

Arz olunur.

 

.............

 

Ferruh Bozbeyli 354

Cemal Hakkı Selek 20

Mekki Keskin 3

Ali Fuat Başgil 2

Nilüfer Gürsoy 1

Boş 14

 

 

BAŞKAN— Ferruh Bozbeyli arkadaşımız 354 oyla başkanlığa seçilmiştir. Kendisini tebrik eder, başarılar dilerim. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Bozbeyli.

(İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli alkışlar arasında hitabet kürsüsüne geldi)

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul)— Muhterem Başkan, Muhterem arkadaşlarım; Meclis Başkanlığı gibi şerefli, şerefli olduğu kadar da mesuliyetli bir göreve beni seçmiş olmanızdan dolayı gösterdiğiniz itimat ve teveccühe şükranlarımı, saygılarımı sunarım.(Alkışlar)

Görevimi ifa ederken Anayasamız, kanunlarımız ve İçtüzüğümüz daima ciddiyetle takip edeceğim esas ölçüler olacaktır. Bu vazifemin ifası sırasında Yüksek Meclisi teşkil eden bütün grupların ve sayın milletvekillerinin objektif ve tarafsız davranışlarımda bana destek olacaklarına kuvvetle inanıyorum. Esasen her türlü objektif ve tarafsız davranış, ona inanan ve onu samimiyetle talebeden bir efkârı umumiyenin desteğinde hayatiyet bulur. Yüksek Meclisinizin seçimin sırasında bana gösterdiği itimat ve teveccühü görevimde devam ederken de muhafaza etmek için, elimden geleni yapacağım.

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden evvel birinci devre çalışmalarında ciddî gayret ve başarılı hizmetleri sebk etmiş olan Sayın selefim Sirmen’in bu hizmetlerini de anmayı bir vazife sayarım.(Alkışlar)

Yüksek Meclisinize şükranlarımı ve saygılarımı tekrarlarım efendim.(Sürekli alkışlar)

 
.................

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.