PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
4. Yasama Yılı
13/07/2021
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve 45 Milletvekilinin, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3740)
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, (2/3740) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 22'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin açıklaması
12/07/2021
Tarihli Toplantı
 • Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının Komisyonu bilgilendirme faaliyetlerinin yapılıp yapılmaması; (2/3740) esas numaralı Kanun Teklifi'nin benzer kanun teklifleriyle birleştirilip birleştirilmemesi, torba teklif olarak getirilip getirilmemesi ve Anayasa'ya aykırılık içerip içermemesi hakkında görüşmeler
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/3740)
15/06/2021
Tarihli Toplantı
 • 6085 sayılı Kanun'un 16'nci maddesi gereğince siyasi partilerin TBMM'deki temsil güçleri oranına göre Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından ad çekme usulüyle belirlenecek 15 üyeden oluşacak Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulmasına ilişkin karar
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Sayıştay Başkanlığı adaylarını tanımak için bir alt komisyon kurulması ya da adayların Komisyonda bulunarak kendilerini tanıtmaları gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulması
27/05/2021
Tarihli Toplantı
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3622)
26/05/2021
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, parlamenterlerin görevlerini yaparken hiçbir şekilde baskı altında kalmamaları gerektiğine ve bir Cumhurbaşkanının Parlamentoya gelip milletvekillerini tehdit anlamına gelecek bir şeyi savunamayacağının kayıtlara geçmesini istediğine ilişkin açıklaması
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, torba yasa teklifinin doğru bir yöntem olmadığına, etki analizi bulunmayan kanun tekliflerini görüşmemek gerektiğine ve Komisyonun denetim fonksiyonunun elinden alınmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, etki analizlerinin müzakerelerden önce verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, yaptıkları açıklamalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ve 79 Milletvekilinin; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3622)
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon toplantısının geç başlamasının gerekçesinin belirtilmesine ve kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmadan önce bir gazetede haber olarak yayımlandığına; teklifi basına kimin sızdırdığını sorduğuna ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, kanun teklifinin getirilme usulüne ve etki analizlerinin olmadığına; Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştay, TMSF gibi kurumların denetimlerinin yapılması konusunda Plan ve Bütçe Komisyonu olarak sorumluluğun yerine getirilmesine ilişkin açıklaması
17/05/2021
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ülkenin finansal yapısının çöktüğüne ve getirilen kanun teklifinin finansal istikrara yönelik önemli maddelerinin görüşülmesi, diğer maddelerin daha sonraya bırakılmasına ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Meclisin yasama kalitesini artırmak için yepyeni bir İç Tüzük'e ihtiyaç olduğuna ilişkina açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın yaptıkları açıklamalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve 64 Milletvekilinin; Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3607)
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, (2/3607) esas numaralı Kanun Teklifi'nde ülkedeki sorunları çözecek düzenlemelerin yer almadığına ve 5018 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinin kanun tekliflerinde uygulanması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, yakın dönemde üzerinde tartışılmadan Meclis'ten geçirilen düzenlemelerin, yaşanan sorunlardan dolayı (2/3607) esas numaralı Kanun Teklifi ile yeniden gündeme getirildiğine ve torba kanun düzenlemelerinin yanlışlığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Mecliste yasama süreciyle ilgili yapısal sorun olduğuna ve bununla ilgili yapısal bir çözüm bulmak için sorumluluk alma çağrısı yaptığına ilişkin açıklaması
21/04/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Diyarbakır Miletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş'un (2/3572) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler esnasında yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerini düzeltmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, ilk defa bir torba kanunun amacına uygun ve bütüncül olarak hazırlanmasından dolayı teşekkür ettiğine ve kanun teklifinin eksiklerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ve Covid-19 salgını nedeniyle Komisyon toplantı salonunda aldıkları tedbirlere ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, (2/3572) esas numaralı Kanun Teklifi'nin öncelikle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmesinin ardından gerekiyorsa Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş'un, (2/3572) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler esnasında yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve 60 Milletvekilinin, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3572)
07/04/2021
Tarihli Toplantı
 • Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve 39 milletvekilinin, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3519)
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyon üyeliğine seçilen Ankara Milletvekili Orhan Yegin'e "Hoş geldiniz." dediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'e bugüne kadar Komisyona yaptığı katkılardan dolayı şükranlarını sunduğuna ve Komisyon gündemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın kendisinin Komisyon üyeliğine seçilmesi nedeniyle yaptığı konuşmaya ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, (2/3519) esas numaralı Kanun Teklifi'nin torba kanun olarak getirilmesine, Komisyonu bilgilendirmesi gereken kurumlarla ilgili toplantıların yapılmadığına ve kanun tekliflerinin birleştirilmesine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, toplantıda görsel basının bulunmadığına, (2/3519) esas numaralı Kanun Teklifi'nin torba kanun olarak getirilmesine ve Covid-19 salgını şartlarına göre çalışması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, Merkez Bankası Başkanına sorduğu soruların cevaplarını alamadığına ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, (2/3519) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki konuşmasında borçla ilgili söylediği rakamın tutanaklarda düzeltilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in, yeni görevi nedeniyle Komisyon üyeliğine devam edemeyeceğine, herkesle helalleşmek istediğine ve teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
27/01/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, 2021 yılının ülkemize huzur ve refah getirmesini ve Komisyonun verimli ve başarılı bir çalışma dönemi geçirmesini temenni ettiğine; Komisyonun yasama, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine, bugünkü gündemine ve Türkiye Varlık Fonu denetim raporlarının görüşülmesinde izlenecek usulle ilgili Komisyonun 16/10/2019 tarihli 2'nci Toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklaması
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2019 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2019 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporları hakkında sunumu
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2019 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1510)
25/12/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Noel'ini tebrik ettiğine, yeni yılı kutladığına ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile ekibine şahsı ve Komisyon adına başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Varlık Fonu Genel Müdürüyle görüştüğüne ve uygun bir vakitte Komisyona detaylı bir sunum yapılacağına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Noel Bayramında Komisyonun çalıştırılmasının doğru olmadığını düşündüğüne, Merkez Bankasının TBMM'yi on dört aydır bilgilendirmemesinin öz eleştirisini kayıtlara geçirilmesini talep ettiğine ve Merkez Bankasının önceki toplantı tutanakları konusunda bilgi rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Merkez Bankası sunumunun bütçe görüşmelerinden önce yapılmasının faydalı olacağını düşündüğüne ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, bugünkü bilgilendirme toplantısının faydalı olacağına ve bundan sonra da yılda 2 defa devam edeceğine inancını belirtmek istediğine ilişkin açıklaması
 • Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi gereğince Merkez Bankasının faaliyetleri hakkında Komisyonu bilgilendirme sunumu
27/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bazı bakanlıkların verilen süre içerisinde sorulara cevap vermediğinden oturumun ertelenip cevaplar geldikten sonra kapanış oturumunun yapılmasını önerdiğine ilişkin açıklaması
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, bazı bakanlıkların sorulara cevapları henüz vermediğine ve bu konunun üzerinde hassasiyetle durulmasının faydalı olacağını düşündüğüne ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporundaki iddialar için basın açıklamasıyla cevap vermesi konusunda üzüntüsünün ve uyarısının dikkate alınmasını istediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, bugün bütçeleri görüşülen kurumların çoğunun başkanlarının toplantıda bulunmadığına ve sonraki toplantılara en üst seviyede katılınmasının daha iyi olacağına ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın ((1/280) ile (1/281) esas numaralı Kanun Tekliflerinin görüşmelerinde son söz milletvekilinindir anlayışı içinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, 26/11/2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde kendisinin barolarla ilgili yaptığı konuşma üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği cevaba ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 2021 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dilediğine ve katkı veren, emeği geçen, mesai harcayan herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, halkın taleplerini bu bütçeye yansıtamadıklarına ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında ve görüşmelerinde katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ve Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere kamu idarelerine hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ettiğine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında ve görüşmelerinde katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ve bütçenin ülkeye, millete hayırlar getirmesini dilediğine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, Komisyonun 26/11/2020 tarihli 24'üncü Toplantısında söylediği bir ifadeyi düzelttiğine; 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında ve görüşmelerinde emeği geçen, katkı veren herkese teşekkür ettiğine, bütçenin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ettiğine ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında ve görüşmelerinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Komisyon üyeleri olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığıyla ilgili çok bilgiye ihtiyaç duyduklarına ve işi kolaylaştırmak için bir temas noktasının verilmesinin gerekli olduğuna ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, usulle ilgili olarak, tartışmaların kişiselleştirilmemesi ve birbirimize karşı ses tonumuzun yükseltilmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, bütçe görüşmelerinin Tören Salonunda yapılmasına; katkı veren, emeği geçen herkese Başkanlık Divanı adına teşekkür ettiğine ve 2021 yılı bütçesinin millete, memlekete hayırlı, bereketli olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Cumhurbaşkanlığı b) Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı c)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ç)Diyanet İşleri Başkanlığı d)Devlet Arşivleri Başkanlığı e)Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı f)Strateji ve Bütçe Başkanlığı g)İletişim Başkanlığı ğ) Savunma Sanayii Başkanlığı h)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ı)Yatırım Ofisi Başkanlığı
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) (Gelir Bütçesi, Maddeler)
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) (Maddeler)
26/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, toplantı salonunun ve diğer salonun hıncahınç dolu olduğuna ve Covid-19 tedbirleriyle ilgili gerekli mesafe ile tedbirin alınmasını önerdiğine ilişkin açıklaması
 • Ağırı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, (1/281) ile (1/280) esas numaralı Kanun Tekliflerinin İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında geçen bir ifadesini düzelttiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Covid rahatsızlığı geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun dediğine ve tüm hastalara acil şifa, vefat edenlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyonda konuşma sıraları ile sürelerine ve Covid-19 nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin açıklaması
 • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) İçişleri Bakanlığı b) Emniyet Genel Müdürlüğü c)Jandarma Genel Komutanlığı ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı d)Göç İdaresi Genel Müdürlüğü e)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
24/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanlıklardan yazılı cevapların verilen süre içerisinde gelmediğine ve verilen süreye uyulmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Dışişleri Bakanlığı b) Avrupa Birliği Başkanlığı c) Türk Akreditasyon Kurumu ç) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı d) Türkiye Ulusal Ajansı
23/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a annesinin vefatından dolayı başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonunda korumaların kurduğu baskıyı kınadığına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesine Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Ticaret Bakanlığı b) Rekabet Kurumu c) Helal Akreditasyon Kurumu
20/11/2020
Tarihli Toplantı
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, toplantıda görüşler ifade edilirken sabırla dinlenilmesi, büyük tepki gösterilmemesi gerektiğine ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevapladığı sırada Bakana yönelik kullandığı bazı ifadelere ilişkin açıklaması
 • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
19/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı b)Karayolları Genel Müdürlüğü c)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ç)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Bakanlık bütçesi üzerindeki konuşması sırasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, 17/11/2020 tarihli toplantıda söz talepleriyle ilgili alınan Komisyon kararına ve 21.00'de görüşmeleri bitirmeyle ilgili prensip kararına uyulması hususunda gruplardan ve milletvekillerinden anlayış beklediğine ilişkin açıklaması
18/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Covid-19 salgını nedeniyle hastalananlara acil şifa, vefat edenlere Allah'tan rahmet dilediğine ve sağlık çalışanlarına fedakârlıkları için Komisyon adına şükranlarını sunduğuna ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Ankara Milletvekilili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Komisyon üyesi olmayan milletvekilleriyle ilgili alınan karara riayet edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyon çalışmalarının Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde yürütülebilmesi amacıyla konuşmacı sayısı ve konuşma süresiyle ilgili olarak bir gün önce alınan kararı hatırlatmak istediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyon düzeniyle, söz sırası ve süreleriyle ilgili uyarıyı tekrarladığına ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Sağlık Bakanlığıyla ilgili Sayıştay raporundaki hususların Sağlık Bakanının sunumunda bulunmadığına ve gelecek hafta bu konunun değerlendirilmesi kararının alınmasını teklif ettiğine ilişkin açıklaması
 • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Sağlık Bakanlığı b)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
17/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a yeni görevinde başarılar dilediğine ve Komisyona yaptığı katkılardan dolayı da teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon çalışmalarının Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde yürütülebilmesi amacıyla her parti grubuna Komisyon üye sayısının 2 katı kadar ilave konuşmacı eklenebilmesi ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin konuşma sürelerinin beş dakikayla sınırlandırılmasına ilişkin karar
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanlar dâhil konuşmalar yapılırken maske takılmasını önerdiğine ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın önceki Bakanın sunduğu ekonomik program çerçevesinde sunum yapıp yapmayacağı hakkında bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Covid-19 tedbirleri kapsamında konuşmacı sayısı ve sürelerine ilişkin karar için önce grup sözcüleriyle görüşülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında sunumu
 • BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya'nın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında sunumu
 • SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında sunumu
 • Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç'in, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında sunumu
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Rıza Çelen'in, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında sunumu
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İkinci Başkanı Ali Ersoy'un, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Hazine ve Maliye Bakanlığı b) Kamu İhale Kurumu c) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ç) Sermaye Piyasası Kurulu d) Gelir İdaresi Başkanlığı e) Türkiye İstatistik Kurumu f) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı g) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ğ) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu h) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
16/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı c) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ç) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı d) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e) Kalkınma Ajansları Denetim Raporları (Doğu Karadeniz, İpekyolu, İstanbul, İzmir) f) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı g) Türk Standardları Enstitüsü ğ) Türk Patent ve Marka Kurumu h) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ı) Türkiye Bilimler Akademisi i) Türkiye Uzay Ajansı
13/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Gençlik ve Spor Bakanlığı b) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
12/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Savunma Bakanlığı b) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, vefat eden 15'inci Dönem CHP Yozgat Milletvekili, Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi İlhami Çetin'e Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
11/11/2020
Tarihli Toplantı
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu c) Nükleer Düzenleme Kurumu ç) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü d) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü e) Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu f) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü g) Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü ğ) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyon Başkanı görevine seçilmesi dolayısıyla tüm üyelere şükranlarını sunduğuna ve bu dönemin başarılı hizmetlere vesile olması temennisine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bütçe görüşmelerinin internetten canlı yayınlanmasına ve Komisyonun diğer çalışma usullerine ilişkin açıklaması ile Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın aynı konuya ilişkin açıklaması
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Zafer Demircan'ın,, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
10/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Oturum Başkanı İsmail Faruk Aksu'nun, Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması nedeniyle boşalan Komisyon üyeliğine Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın seçildiğine ilişkin açıklaması
 • Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı seçimi
 • Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı seçilmesi dolayısıyla bütün Komisyon üyelerine teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
10/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Oturum Başkanı İsmail Faruk Aksu'nun, Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması nedeniyle tebrik ettiğine ve başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, 6/11/2020 günkü oturumda yaptığı konuşma ve kendisine karşı yöneltilen eleştirilere ve Oturum Başkanı Şirin Ünal'ın tutumuna ilişkin açıklaması
 • Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine birlikte çalışmış olmalarından dolayı teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylon'ın, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın ve Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı tebrik ettiklerine ve başarılar dilediklerine ilişkin açıklamaları
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyonda yürütmenin oturma düzeninin yargının bağımsızlığına uygun olmadığına ve Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargı üyelerine de söz verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen'in, Anayasa Mahkemesinin 2021 yılı bütçe rakamlarına ve 2019 yılı kesin hesap rakamlarına ilişkin açıklaması
 • Yargıtay Genel Sekteri Fevzi Yıldırım'ın, Yargıtayın 2021 yılı bütçe rakamlarına ve 2019 yılı kesin hesap rakamlarına ilişkin açıklaması
 • Danıştay Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz'ün, Danıştayın 2021 yılı bütçe rakamlarına ve 2019 yılı kesin hesap rakamlarına ilişkin açıklaması
 • Boş bulunan Komisyon Başkanı seçiminin yapılıp yapılmaması hakkında görüşme
 • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir'in, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Adalet Bakanlığı b) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c) Türkiye Adalet Akademisi ç) Anayasa Mahkemesi d) Yargıtay e) Danıştay f) Hakimler ve Savcılar Kurulu g) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ğ) Kişisel Verileri Koruma Kurumu
06/11/2020
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, toplantıya katılan herkesin HES kodu alması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Bakanlık bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un tarafından, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b) Mesleki Yeterlilik Kurumu c) Devlet Personel Başkanlığı d)Sosyal Güvenlik Kurumu e)Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
05/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin söz alabilecekleri saatlere, yemek saatlerine, Sayın Bakanın soru-cevap bölümünde özellikle sorulara cevap vermelerinden memnun olacaklarına ve usulle ilgili diğer bazı hususlara ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, konuşmaların içindeki soruları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin mümkün mertebe takip etmesini istirham ettiğine ve Sayın Bakanın toplantıya geç gelmesinin açıklanmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b)Orman Genel Müdürlüğü c)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ç)Meteoroloji Genel Müdürlüğü d)Türkiye Su Enstitüsü e)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında ismini zikrederek kullandığı bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
03/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bağlı ve bağımsız kuruluşların temsilcilerinin sorulara cevap vermesi için bir usul belirlenmesini talep ettiğine, bakanların seçtikleri sorulara cevap verdiğine ve verilmeyen cevaplar için süre hatırlatmasının yapılmasının gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, 4 Kasım 2020 Çarşamba günü yapılacak Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin Dışişleri Bakanının programı nedeniyle ertelendiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, her gün 17.00-19.00 saatleri arasında Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz verilmesi konusunda tüm parti grupları olarak karar aldıklarına, grup sözcülerinin Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin konuşma taleplerini toplantı başladıktan sonra iki saat içerisinde Başkanlığa ulaştırmaları gerektiğine ve yemek saatlerine ilişkin açıklaması
 • Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Eğitim Bakanlığı b)Yükseköğretim Kurulunun, c)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ç)Yükseköğretim Kalite Kurulu d)Üniversiteler
02/11/2020
Tarihli Toplantı
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/280) Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
 • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak'ın 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Kültür ve Turizm Bakanlığı b) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e) Vakıflar Genel Müdürlüğü f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h) Atatürk Araştırma Merkezi ı) Atatürk Kültür Merkezi i) Türk Dil Kurumu j) Türk Tarih Kurumu k) Kapadokya Alan Başkanlığı
28/10/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon aşamasında da bütçe görüşmelerinin televizyonda canlı yayınlanmasına, konuşmalarda belirlenen sürelere uyulmasına, sorulara bakanlarca net cevaplar verilmesine ilişkin görüşme
 • TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Türkiye Büyük Millet Meclisi b) Sayıştay Başkanlığı c) Kamu Denetçiliği Kurumu
27/10/2020
Tarihli Toplantı
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin karar
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkerelerinin Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
23/10/2020
Tarihli Toplantı
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3147)
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun (2/3147) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 19 ve 20'nci maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in ve İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun (2/3147) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 19 ve 20'nci maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın aynı konuyla ilgili yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklamaları
 • İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, (2/3147) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 19 ve 20'nci maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine yönelik yapılan konuşmalara ilişkin açıklaması
22/10/2020
Tarihli Toplantı
 • (2/3147) esas numaralı Kanun Teklifi'nin ve diğer tekliflerin Komisyonda görüşülme usul ve esasları ile milletvekillerinin kendi mobil cihazlarıyla yayın yapıp yapmamaları hakkında görüşmeler
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3147)
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Komisyonda milletvekillerinin konuşma sürelerinin kısıtlanamayacağına ilişkin açıklaması ve Oturum Başkanı Abdullah Nejat Koçer'in aynı konuya ilişkin cevabı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın konuşma sürelerine ilişkin yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın konuşma süreleriyle ilgili yaptığı açıklamada geçen bazı ifdelerine ilişkin açıklaması ve Oturum Başkanı Abdullah Nejat Koçer'in aynı konuya ilişkin cevabı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Komisyonda milletvekillerinin konuşma sürelerinin kısıtlanamayacağına ilişkin yaptıkları konuşmalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
21/10/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Komisyonda bu sene gerçekleştirilecek bütçe görüşmelerine; dünyada etkili olan salgın nedeniyle toplantı öncesinde birtakım ilave tedbirler aldıklarına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptıkları görüşmelerde, bu yıl bütçe müzakerelerinin daha geniş ve tavan seviyesi yüksek olan TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilmesini kararlaştırdıklarına ilişkin açıklaması
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin (1/280) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
07/10/2020
Tarihli Toplantı
 • Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 17 Milletvekilinin; Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3113)
 • İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğl'nun, İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun (2/3113) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 8'inci ve 9'uncu maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
06/10/2020
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Komisyonun çalışma ortamının pandemi şartlarına uygun olmadığına ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine, kanun tekliflerinin usule uygun bir şekilde gelmesi gerektiğiyle ilgili ısrarını tekrarladığına ve Merkez Bankası ile diğer kurumlarla ilgili görüşmelerin hâlâ yapılmadığına, getirilen kanun teklifiyle ilgili Anayasa'ya aykırılık iddiasının olduğuna ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerine birlikte çalışmış olmalarından dolayı teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'na İYİ PARTİ Grup Başkan Vekili seçilmesi dolayısıyla yeni görevinin hayırlı olmasını dilediğine ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya Komisyona yeni üye seçilmiş olması dolayısıyla"Hoş geldiniz" dediğine ilişkin açıklaması
 • Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 17 Milletvekilinin; Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3113)
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptıkları açıklamalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması