TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

Türkiye Büyük Millet Meclisine ait www.tbmm.gov.tr adresli web sitemizde ve TBMM Mobil adlı mobil uygulamalarımızda, Kurumumuz kayıtlarında yer alan kişisel verileriniz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa, İçtüzük ve kanunlarla verilen yasama ve denetim görevlerinin yerine getirilmesi ve dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkının kullanılmasına olanak sağlamak için tarafınızla iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞIMINA İLİŞKİN ESASLAR:

Web sitemizde, TBMM Mobil adlı mobil uygulamalarımızda ve Kurumumuz kayıtlarında yer alan kişisel verileriniz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa, İçtüzük ve kanunlarla verilen yasama ve denetim görevlerinin yerine getirilmesi; dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma haklarının kullanımına olanak sağlanması amaçları kapsamında ve durumun gerektirdiği ölçü ile sınırlı olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve talep edilmesi durumunda talep konusuyla sınırlı olarak yargı organları ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ VE YÖNTEMİ:

Kişisel verileriniz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa, İçtüzük ve kanunlarla verilen yasama ve denetim görevlerinin yerine getirilmesi çalışmaları ile dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvuru hakları kapsamında gerçekleştirilen başvurularınız ve çeşitli amaçlarla yapılan yazılı ve elektronik ortamdaki başvurularınıza bağlı olarak toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENENLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN SINIRLILIKLAR:

Kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait www.tbmm.gov.tr adresinde yer alan iletişim kanallarını kullanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 06543 Atatürk Bulvarı Bakanlıklar-ÇANKAYA/ANKARA adresine veya web sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu'nu” doldurarak şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile veya noter vasıtasıyla yazılı olarak ya da web@tbmm.gov.tr elektronik posta adresine imzalı veya mobil imzalı talebinizi göndererek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11'inci maddesinde belirtilen aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ,

e) Kanunun 7'nci maddesine göre kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileri işlenenlere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamında tanınan haklar; Anayasa, İçtüzük ve kanunlarla belirlenen esaslar dâhilinde yürütülen yasama ve denetim çalışmalarının aksatılması, sınırlanması, engellenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve komisyonlarınca verilen kararların ve bu kararlara konu veri ve belgelerin ya da Meclis tutanaklarının değiştirilmesine yol açacak şekilde yorumlanamaz ve ileri sürülemez.