Komisyon Adı: İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Yasama Yılı:Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve 64 Milletvekilinin; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi (2/2972)
Birleşim:27
Tarih:3
Tarih:24 .06.2020

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ederim.

Bu yasa, açıkça kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayacak herkesi, yalnız devlet memurlarını değil, herkesi hatta kamu kurum ve kuruluşu olmayan stratejik önemi haiz birim, proje,tesis ve hizmetlerde görev alacak herkesi fişleyecek bir kanundur. Bu "fişleme" kavramını siyasi bir jargon olarak kullanmıyorum çünkü zaten hukukumuzda "fişleme" diye bir kavram var.

Ben, okuyayım isterseniz, 4045 sayılı Kanun yani şu anda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının dayanağını oluşturan Kanunun geçici 4'üncü maddesi, diyor ki: "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış bulunan güvenlik soruşturması sonucunda ilgililerin dosyasına konulmuş olan ve mahkemelerce verilen cezalara ilişkin adlî sicil kayıtları dışındaki kayıt ve fişler ilgilinin başvurusu aranmaksızın dosyadan çıkartılır." Yani 1994 tarihinde yürürlüğe giren 4045 sayılı Kanun, o tarihe kadar ki bütün fişlemeleri, değilse bile önemli bir kısmının dosyalardan çıkarılmasını sağlamış.

Şimdi, bu kanunla biz, kamu kurum ve kuruluşlarında göreve alınacak herkesi, görevde olanları hatta az evvel söylediğim gibi, kamu kurum ve kuruluşları arasında sayılmayanlara da fişlenme olanağı tanımış olacağız. Dolayısıyla, bir bütün olarak -böyle baktığım için- güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının bu kadar geniş biçimde uygulanmasını doğru bulmuyorum.

Maddeyle ilgili sadece şunu söyleyeceğim: Şimdi, bütün kanunlarda "Tanımlar" başlıklı bir madde olur ve bunun asıl amacı, o kanunda geçen kavramların ne anlama geldiğini tanımlamaktır. Ama bu "Tanımlar" maddesinin kendisi bir sorun yaratıyor. Diyor ki 2'nci maddenin (1)'inci fıkrasının (b) bendinde: "...milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren diğer kurum ve kuruluşu" Bunlar neler? Mesela -sayılabiliyor değil mi, eski yönetmelikte vardı- baraj gibi veya diyelim ki boğaz köprüsü gibi böyle stratejik önemde. Ama eğer bu kadar yuvarlak koyarsanız kamunun yaptırdığı her projeyi bu kapsamda değerlendirebilirsiniz. Yani sadece kamu kurum ve kuruluşlarını değil, bunun dışındaki her kurumu stratejik öneme sahiptir diyerek işte, şehir hastanelerini de buna katabilirsiniz, bilmem, köydeki başka bir şeyi de katabilirsiniz, bir sürü şeyi katabilirsiniz. Dolayısıyla, bunun çerçevesinin belirlenmesinin yararlı olduğunu düşünüyorum.

İleride, diğer maddelerde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının katılmasının zararlarını anlatacağım, ne anlama geldiğini söyleyeceğim ama burada en azından bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mecliste görüşülmeden önce bu stratejik önemi haiz birim, proje ve tesislerden ne anladığınızı söylerseniz ve "Tanımlar" maddesini buna göre düzenlerseniz bir eksikliğin önüne geçmiş olursunuz diyorum.

Teşekkür ediyorum Başkan.