Konu: İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:20
Tarih:21.11.2018

HDP GRUBU ADINA KEMAL PEKÖZ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İYİ PARTİ'nin önergesi üzerine partim Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunuyorum.

Değerli arkadaşlar, bizim gençliğimizde ve çocukluğumuzda, emekli olunca memurlar, emekli ikramiyeleriyle bir konut alırlardı ve yaşamlarını daha rahat sürdürebilecek bir ortama kavuşurlardı. Sözleşmeli personel uygulamasından bu nedenle vazgeçilmesi gerekiyor. Bu önergeyle ilgili bizim parti görüşümüz, mutlaka desteklenmesi gerektiği; çok açıktan destekliyoruz ve bütün kamu çalışanlarına ayrımsız uygulanması gerektiğini ifade ediyoruz. Ücretli öğretmenlik gibi konuların da bir an önce sonlandırılması, ücretli öğretmenlerin de diğer öğretmenler gibi kadroya alınması ve 3600 ek göstergeden de dolaylı olarak mutlaka yararlanması gerekiyor diye düşünüyoruz.

Değerli arkadaşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin dün açıkladığı kararın Türkiye'yi bağlayıcı olduğu çeşitli hukuk kesimleri tarafından dile getiriliyor. Bu karar eleştirilebilir, farklı yaklaşımlar olabilir ama "Bağlamıyor." demek, en hafif deyimiyle abesle iştigalden başka bir şey değildir.

Değerli arkadaşlar, Adana'ya her gittiğimde bir konuyla karşılaşıyorum. Adana'da sağlık kuruluşlarında, sağlık eğitim alanlarında eğitim gören 2.500 civarında öğrenci var ve bu sağlık kuruluşlarında, değişik sağlık kuruluşlarında staj yapmaktadırlar. Bu stajları sırasında, bu seneye kadar öğlen yemeklerinden yararlanıyorlardı, eğer akşam nöbetlerindelerse akşam yemeklerinden ücretsiz olarak yararlanıyorlardı. Son dönemlerde bu yemeklerden yararlanma şanslarını yitirmiş durumdalar ve 2.500 stajyer öğrenci ya kantinden yiyecek ihtiyacını karşılamakta ya da çalışma süresi boyunca aç kalmak durumda kalmaktadır.

Değerli arkadaşlar, kamu çalışanlarının hiçbirisini diğerinden ayırmak mümkün değil, hepsi kendi alanlarında, kendi özgünlüklerine göre bu ülkeye hizmet etmekte, hizmet üretmektedirler. Kabile devletleri hariç bütün devletlerde devletin asli görevleri vardır ve bunların 3 tanesi kaçınılmazdır: Konut hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı. Kamu çalışanlarının önemli bir kesimi de bu alanlarda faaliyet yürütmektedir. Dolayısıyla emekli olmaya yaşları uygun olduğu hâlde emekli olmamak için ellerinden geleni yapmaktadırlar çünkü emekli olduklarında alacakları emekli maaşı aldıkları maaştan çok daha az olduğu için yaşamlarını temin etmekte zorlanmaktadırlar. Bu, hem insanların daha ileri yaşlarda emekli olmasına sebep olmakta hem de yeniden istihdamın yaratılması için bir zeminin oluşmamasına sebep olmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekili.

KEMAL PEKÖZ (Devamla) - Dolayısıyla 3600 ek göstergenin uygulanması ve cetvellerin yeniden düzenlenip artık ikide bir bununla uğraşılmasının önüne geçilmesi, hem istihdam açısından hem de insanların yaşam standartlarının yükselmesi açısından zorunludur. O nedenle, önergeyi destekliyor, olumlu oy kullanacağımızı ifade ediyorum.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)