Karar No. 1279                                                                                                 Karar Tarihi: 25.02.2021

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1                                                                                                  Karar Tarihi: 23.03.2021

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/77,372, 491,534, 693, 817, 868, 992, 1004, 1018, 1150, 1170, 1221, 1305, 1434, 1518, 1806, 1815, 1943, 2009, 2139, 2206, 2391,2909, 2929, 3031,3032, 3382, 3558, 3575, 3581,3583, 3647, 3677, 3682, 3690, 3708, 3740, 3769, 3798, 3817, 3831,3840)

 

Komisyonumuz 23.03.2021 tarihinde yaptığı ilk toplantısında;

  • Komisyonun gerekli görmesi halinde, yurt içinde Komisyon olarak ya da oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştırmalar yapmasına,
  • Komisyon toplantılarında ve Ankara dışı çalışmalarda tam tutanak tutulmasına,
  • Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için İçtüzük ’ ün 35. maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesine,
  • Komisyonun uygun gördüğü çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek amacıyla internet sitesi kurulmasına ve e- posta adresi alınmasına,
  • Komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluşlardan konu ile ilgili uzman görevlendirilmesi ile ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapılmasında, davet edilecek kişi ve kurumların tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına,
  • Ankara dışında yapılacak inceleme ve çalışmalara belirlenecek komisyon uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin katılmasına,
  • Rapor yazımında Komisyon Başkanlığına redaksiyon yetkisi verilmesine,
  • Ankara ’ da yapılan Komisyon toplantılarına bilgi vermek üzere çağrılan davetliler ile diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen uzmanların ulaşım ve iaşe bedellerinin karşılanmasına,
  • Karar vermiştir.