TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

GÜNDEM

 

 

DÖNEM:24               YASAMA YILI:4

139 UNCU BİRLEŞİM (OLAĞANÜSTÜ)

10 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

SAAT: 14.00

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

S E Ç İ M

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7

SÖZLÜ SORULAR 

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

 

GRUP ÖNERİSİ

 

1.- Genel Kurulun;

9 Eylül Salı günkü Birleşiminde olağanüstü toplantı çağrısına konu işlerin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 10 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 14:00’te toplanarak bu işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

10 Eylül Çarşamba günkü Birleşiminde olağanüstü toplantı çağrısına konu işlerin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 11 Eylül 2014 Perşembe günü saat 14:00’te toplanarak bu işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

11 Eylül Perşembe günkü Birleşiminde olağanüstü toplantı çağrısına konu işlerin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günlerinin dışında 12 Eylül 2014 Cuma günü saat 14:00’te toplanarak bu işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24:00’te günlük programların tamamlanamaması halinde günlük programların tamamlanmasına kadar,

çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir.

(Genel Kurulun 8/9/2014 tarihli 137 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

GÜNDEMİ

 

 

DÖNEM:24               YASAMA YILI:4

139 UNCU BİRLEŞİM (OLAĞANÜSTÜ)

10 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

SAAT: 14.00

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

SEÇİM

     4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.-     (S. Sayısı: 642) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında Trans- Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/947) (Dağıtma tarihi: 24.7.2014) (*) (X)

2.-     (S. Sayısı: 643) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/948) (Dağıtma tarihi: 24.7.2014) (X)

3.-     (S. Sayısı: 641) Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/2282) (Dağıtma tarihi: 19.7.2014)

4.-     (S. Sayısı: 628) Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/940) (Dağıtma tarihi: 4.7.2014) (X)