TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

GÜNDEM

 

 

DÖNEM:24               YASAMA YILI:5

36 NCI BİRLEŞİM

21 ARALIK 2014 PAZAR

SAAT: 11.00

 

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

S E Ç İ M

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR 

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

 

1.- 2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezî Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin “Özel Gündemde Yer alacak İşler” kısmının 1’inci ve 2’nci sıralarında yer alması; bütçe görüşmelerine 10.12.2014 Çarşamba günü saat 13.00’te başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dâhil her gün saat 11.00’den günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalara devam olunması ve görüşmelerin on üç günde tamamlanması; bütçe görüşmelerinin son günü olan 22.12.2014 Pazartesi günü görüşmelere saat 13.00’te başlanması ve bitimine kadar çalışmalara devam olunması,

2.- Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların (Hükümetin sunuş konuşması hariç) 1’er saat (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir.), kişisel konuşmaların ise 10’ar dakika ile sınırlandırılması,

3.- Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerin dokuz turda tamamlanması, turların bitiminden sonra Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerinin oylanması,

4.- İçtüzüğün 72’nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde, gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8’inci turlarda 80’er dakika, 7’nci turda 65 dakika, 9’uncu turda ise 50 dakika (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir.), kişisel konuşmaların 5’er dakika olması, kişisel konuşmalarda her turda İçtüzüğün 61’inci maddesine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin sadece bütçenin tümü üzerinde veya sonundaki görüşmelerde ya da bir turda söz kaydı yaptırması,

5.- Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur için soru-cevap işleminin 10 dakika soru 10 dakika cevap olarak sınırlandırılması,

6.- Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 1’er saat süre ile söz verilmesi (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir.), İçtüzüğün 86’ncı maddesine göre yapılacak kişisel konuşmaların 5’er dakika olması,

önerilmiştir.

(Genel Kurulun 3/12/2014 tarihli 22 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

 

 

KOMİSYON TOPLANTISI

 

* Meclis Soruşturması  Komisyonu

  22.12.2014 Pazartesi – Saat: 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

GÜNDEMİ

 

 

DÖNEM:24               YASAMA YILI:5

36 NCI  BİRLEŞİM

21 ARALIK 2014 PAZAR

SAAT: 11.00

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

     2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

1.-  (S.Sayısı 656 ve 656’ya 1’inci Ek) 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/978)  (Dağıtma tarihi: 8.12.2014 ve 10.12.2014) (X)

2.-  (S.Sayısı: 657) 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 2013 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/949, 3/1575, 3/1576, 3/1577, 3/1578, 3/1579)  (Dağıtma tarihi: 8.12.2014) (X)

3

SEÇİM

     4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

 

 

BUGÜNKÜ PROGRAM

12’nci Gün

 

21.12.2014  PAZAR

 

Saat : 11.00 – Program bitimine kadar

 

 

-2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın oylanmamış maddelerinin oylanması.

-2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı’nın maddelerinin oylanması.